Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114)

Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter innen fagfeltene sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Teorier i og om sosialt arbeid og sosialpedagogikk blir samlet og hver for seg satt inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. Etiske utfordringer og teoretiske perspektiver knyttet til makt som fenomen vil vektlegges, samt sammenhenger mellom makt og myndiggjøring/marginalisering. Et sentralt tema vil være relasjonen mellom praksisfelt, profesjon og forskning. Emnet skal bidra til utviklingen av både refleksiv profesjonspraksis og refleksiv forskning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSO114

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sosialt arbeid og sosialpedagogikk deler målet om å utfordre og bekjempe sosial urettferdighet, samtidig som en hjelper mennesker som er i en utsatt samfunnsmessig posisjon. Den historiske opprinnelsen til de to fagene er ulik. Sosialt arbeid startet som praktisk filantropi med sosialpolitisk forankring. God praksis ble senere formulert i teori. Sosialpedagogikk begynte som en teoretisk disiplin, hvor teoretiske ideer senere ble satt ut i praksis. 

Emnet er bygget opp slik at studentene i første fase vil få innblikk i begge fagene. Deretter vil teoretiske perspektiver som er relevante for utøvelse og forskning i fagene trekkes inn. Den siste delen skal bidra til egenutvikling relatert til eget faglige ståsted og forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten skal ha inngående kunnskap om:

 • Fagenes historie, mandat, kunnskapskilder, samt egenart og fellestrekk
 • Teorier, praksis og etikk innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk samt aktuelle problemstillinger.
 • Ulike former for makt og diskriminering.
 • Relevante teoretiske perspektiver, forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Analysere og reflektere kritisk over ulike former for makt og diskriminering. 
 • Finne, vurdere og henvise til relevant teori, praksis og forskning innenfor fagområdene.
 • Reflektere kritisk over egen kunnskaps- og forskningstilnærming. 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Vise innsikt i sentrale fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Under veiledning, planlegge og gjennomføre arbeidspresentasjoner alene og som deltaker i en gruppe.
 • Fremstille skriftlige arbeider i henhold til akademiske vitenskapelige formkrav

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Mappeeksamen består av 3 skriftlige oppgaver. Mappen leveres digitalt ved emnets slutt.Mappen skal ha et omfang på 4 000 ord (+/- 10 %) eksl. innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Nærmere informasjon om oppgavetekst, formelle kriterier og innleveringstidspunkt blir annonsert på Canvas i emnets oppstartsfase.Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny eksamen (konte) levere en bearbeidet versjon av mappen. Studenter som ikke har bestått eksamen senest ved ny og utsatt eksamen, må ta eksamen i emnet med etterfølgende kull og følge det undervisnings- og eksamensopplegget som gjelder for dette kullet.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav, Muntlig presentasjon

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Nærmere informasjon om de obligatoriske aktivitetene blir annonsert på Canvas.

Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: Det er krav om 75 % nærværsplikt ved emnets mappeseminarer.

Muntlig presentasjon: Studenten gir en muntlig presentasjon av sitt pågående arbeid med eksamensmappen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gurli Olsen

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Emneansvarlig:

Kristina Johansen

Arbeidsformer

Emnet blir tilbudt som ordinært kurs med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og deltakerpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (MSO112_1) 20
Sosialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag (MSO113_1) 20

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto