Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave - Spesialpedagogikk MSPMAS

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet. Det tilbys veiledning i arbeidet med masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSPMAS

Versjon

2

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

Kunnskap  Studenten skal: 

  • ha inngående kunnskap om forskning og teori som har relevans for eget forskningsprosjekt
  • ha kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode(r) og forskningsetiske problemstillinger som har relevans for eget forskningsprosjekt

Ferdigheter  Studenten skal:  

  • kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • kunne vurdere og anvende relevante teoretiske perspektiv, forskningsmetoder og forskningsetiske aspekt
  • kunne plassere egen studie i forskningen på feltet og således bidra til kunnskapsutvikling og videre forskning
  • kunne formidle egen forskning skriftlig og muntlig

Generell kompetanse Studenten skal:  

  • kunne identifisere og reflektere kritisk over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt fra planlegging til formidling av prosjektet

Innhold
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 14 timer veiledning.
Forkunnskapkrav
For å begynne på masteroppgaven må studentene ha gjennomført og bestått alle emnene i det første året av masterstudiet. Studentene må ha bestått emnene i 3. semester eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen. Studenter som stryker til ny/utsatt eksamen vil ikke få videre veiledning eller kunne levere masteroppgaven før eksamen er bestått. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000  - 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i antallet ord. Oppgaven skrives på norsk eller engelsk. Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging på minimum 10 000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre retningslinjer. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig presentasjon
Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig presentasjon av masteroppgaven. Presentasjonen må være godkjent for å bestå emnet. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.  
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Anne Nevøy
Emneansvarlig: Anne Mangen
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Solveig Röwekamp
Arbeidsformer
Individuelt arbeid med tilbud om veiledning. I og med at masterprogrammet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte, vil veiledningen på masteroppgaven organiseres på ulike måter; individuelt og i grupper, nettbasert og eventuelt på campus. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform. 
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto