Masteroppgave - Spesialpedagogikk (MSPMAS)

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet. På masterutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger forstås det spesialpedagogiske fagfeltet å ha som mål å fremme gode lærings-, utviklings- og livsvilkår for barn og unge som møter, eller som står i fare for å møte, barrierer i sin deltakelse i læringsmiljøet, og i sin læring, utvikling og livsutfoldelse.

Det betyr at masteroppgavens tematikk kan plasseres på et spekter mellom:

1. på den ene siden å gjelde problematikker knyttet til læring og utvikling for barn og unge som trenger, eller som vil kunne trenge, særskilt tilrettelegging i barnehage og/eller skole, til

2. på den andre siden å gjelde problematikker knyttet til læring og utvikling for alle barn og unge i fare for marginalisering.

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSPMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet. På masterutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger forstås det spesialpedagogiske fagfeltet å ha som mål å fremme gode lærings-, utviklings- og livsvilkår for barn og unge som møter, eller som står i fare for å møte, barrierer i sin deltakelse i læringsmiljøet, og i sin læring, utvikling og livsutfoldelse.

Det betyr at masteroppgavens tematikk kan plasseres på et spekter mellom:

1. på den ene siden å gjelde problematikker knyttet til læring og utvikling for barn og unge som trenger, eller som vil kunne trenge, særskilt tilrettelegging i barnehage og/eller skole, til

2. på den andre siden å gjelde problematikker knyttet til læring og utvikling for alle barn og unge i fare for marginalisering.

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha inngående kunnskap om forskning og teori som har relevans for eget forskningsprosjekt
  • Ha kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode(r) og forskningsetiske problemstillinger som har relevans for eget forskningsprosjekt

Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • Kunne vurdere og anvende relevante teoretiske perspektiv, forskningsmetoder og forskningsetiske aspekt
  • Kunne plassere egen studie i forskningen på feltet og således bidra til kunnskapsutvikling og videre forskning
  • Kunne formidle egen forskning skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

  • Kunne identifisere og reflektere kritisk over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt fra planlegging til formidling av prosjektet

Forkunnskapskrav

For å begynne på masteroppgaven må studentene ha gjennomført og bestått alle emnene i det første året av masterstudiet. Studentene må ha bestått emnene i 3. semester eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen. Studenter som stryker til ny/utsatt eksamen vil ikke få videre veiledning eller kunne levere masteroppgaven før eksamen er bestått.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000 - 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i antallet ord. Oppgaven skrives på norsk eller engelsk.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 8000- 10000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Vurderingen av masteroppgaven er en to-delt prosess. Studenten får en foreløpig gradert karakter på innlevert masteroppgave. Denne karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned med inntil ett karakternivå etter en muntlig høring. I den muntlige høringen innleder studenten med en kort refleksjon over masterprosjektet. Deretter avsettes om lag 30 minutter til en samtale om prosjektet mellom studenten og intern og ekstern sensor. Det gis en endelig karakter på masteroppgaven. Karakterskala: A - FStudenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk.Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse for masterprosjektet

Arbeidskrav, forutsetning for å gå opp til eksamen;

Prosjektbeskrivelse for masterprosjektet. Omfanget på prosjektbeskrivelsen skal være 5 - 7 sider. Vurdering: Godkjent / ikke godkjent.

Arbeidskravet gjennomføres i semesteret før masteroppgaven.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Masteroppgaven er et individuelt arbeid, og studentene tilbys veiledning i arbeidet med masteroppgaven. I og med at masterprogrammet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte, vil veiledningen på masteroppgaven kunne organiseres på ulike måter; individuelt og i grupper, nettbasert og eventuelt på campus. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto