Hopp til hovedinnhold

Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk MSS100

Emnet skal videreutvikle kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med statistikk (2/3), og vitenskapsteori med etikk (1/3). Du får opplæring i bruk av sentrale metodiske tilnærminger hvor også et kjønnsperspektiv inngår. I tillegg vil innsikt i forskningsetiske utfordringer og overveielser være en integrert del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSS100

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap innen vitenskapsteori og etikk
 • inngående kunnskap om de ulike fasene i forskningsprosessen
 • kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsmetode
 • kunnskap om statistikk
 • inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere ulike syn på vitenskap og etikk
 • gjennomføre systematiske litteratursøk i aktuelle databaser
 • planlegge og kritisk vurdere ulike forskningsdesign
 • anvende kvalitative og kvantitative analysemetoder
 • planlegge et avgrenset forskning- / utviklingsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • beskrive og kritisk bedømme ulike syn på vitenskap og etikk
 • argumentere for sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske, etiske og metodiske overveielser
 • vurdere og argumentere for ulike faktorer som påvirker et forskning- / utviklingsprosjekt
 • handle i samsvar med forskningsetiske retningslinjer
 • kritisk vurdere og anvende vitenskapelig litteratur
 • bidra aktivt til forskning og fagutvikling
 • formidle vitenskapelige funn
Innhold
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Statistikk
 • Mixed method design
 • Systematiske litteraturoversikter
 • Fagprosedyrer
 • Vitenskapsteori, etisk teori og forskningsetikk
 • Kjønnsperspektiv
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F

Hjemmeeksamenen skal ha et omfang på 3000 - 5000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Diskusjons-paper, 75% nærværsplikt

Et diskusjons-paper er et arbeidskrav som skal omhandle vitenskapsteori og etikk. Pensumlitteratur og annen aktuell litteratur trekkes inn. Paperet skal være på 2000 ord (+/- 10%) og besvares individuelt. Paperet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Emneansvarlig: Britt Sætre Hansen
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. 
Emneevaluering
Emnet studentevalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsfilosofi og etikk (MHV140) 10
Forskningsmetode I (MHV142) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto