Hovedinstrument II - Jazz (MUM502J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM502J

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå
  • kunne innfri profesjonelle utøverkrav i henhold til spesialiseringen

Kunnskaper:

  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde

Ferdigheter:

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hovedinstrument II - Utøvende eksamen 1/1 60 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i emnet består av en utøvende sluttkonsert på inntil 60 minutter. Ekstern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Sammen med MUM501 skal gjennomgått repertoar avspeile det nivå, dybde og vanskelighetsgrad som kreves på et masternivå. De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.). 

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.  

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. 

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift. 

 Refleksjonstekst skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto