Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

NOR125 gir en innføring i norsk språkstruktur: fonologi, morfologi, syntaks og semantikk og øvelse i analyse av språkstruktur. Emnet omfatter også tekstlingvistikk og pragmatikk. I tekstlingvistikken studerer vi sammenbindingen av ord, fraser og setninger til større meningsfylte tekstdeler og tekster. Pragmatikken plasserer språk og tekster i ulike brukssituasjoner (kontekster) og tar for seg forholdet mellom språk og språkbrukere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

NOR125

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NOR125 gir en innføring i norsk språkstruktur: fonologi, morfologi, syntaks og semantikk og øvelse i analyse av språkstruktur. Emnet omfatter også tekstlingvistikk og pragmatikk. I tekstlingvistikken studerer vi sammenbindingen av ord, fraser og setninger til større meningsfylte tekstdeler og tekster. Pragmatikken plasserer språk og tekster i ulike brukssituasjoner (kontekster) og tar for seg forholdet mellom språk og språkbrukere.

Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk, der norsk språkstruktur sammenliknes typologisk med strukturen vi finner i andre språk. Her vil det også være et søkelys på sammenhengen mellom norsk og de andre nordiske språkene.

Studiet av skriftlig språkstruktur omfatter både nynorsk og bokmål, og spørsmål knyttet til normativ grammatikk vil i denne forbindelse bli tatt opp.

Det er et mål at studentene skal utvikle gode språkholdninger til både eget og andres skrift- og talemål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studenten

•          kjenne relevant teori og terminologi i fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk/tekstlingvistikk

•          ha kunnskap om rettskriving, bøying, ordlaging og setningsstruktur i nynorsk og bokmål

•          ha innsyn i språktypologi og kontrastiv grammatikk, samt hvordan betydning blir oppbygd på ord- og setningsnivå

•          ha kunnskap om forholdet mellom system og bruk i beskriving av språk

Ferdighet

Etter å ha fullført emnet skal studenten

•      kunne bruke grammatisk teori og terminologi til å beskrive språkstrukturen i norsk

•       være i stand til å utføre fonologiske, morfologiske, syntaktiske og pragmatiske/tekstlingvistiske analyser av norsk språkmateriale   

•             kunne gjøre greie for gjeldende rettskriving i nynorsk og bokmål

•             kunne skrive korrekt bokmål og nynorsk

•             kunne sammenlikne sentrale trekk i norsk grammatikk med andre språk, nabospråkene i Norden inkludert

•          ha utviklet evnen til kritisk vurdering av språkbruk og tekster i ulike brukssituasjoner.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten

•          ha utviklet gode språkholdninger både til eget og andres skrift- og talespråk

•          kunne forholde seg til språkstrukturer i norsk og sette dem inn i en breiere, tverrspråklig sammenheng

•          kunne vise hvordan semantiske og kontekstuelle forhold påvirker språklig innhold, samt muntlig og skriftlig språkbruk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

David Albert Natvig

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Språkstruktur og språkvariasjon (NOR175_1) 11
Språkstruktur og språkbruk (LNOR125_1) 15

Åpent for

Bachelor i nordisk språk og litteratur og årsstudium i nordisk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto