Hopp til hovedinnhold

Språkstruktur og språkvariasjon NOR175

Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

NOR175

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • kjenne relevant teori og terminologi i fonologi, morfologi og syntaks
 • ha kunnskap om rettskriving, bøying, ordlaging og setningsstruktur i nynorsk og bokmål
 • kjenne inndelingskriterier og målmerker i moderne norsk talemål
 • ha innsyn i språktypologi og kontrastiv grammatikk
 • kjenne sentrale trekk og viktige utfordringer knyttet til norsk som andrespråk

Ferdighet

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • kunne bruke grammatisk teori og terminologi til å beskrive språkstrukturen i norsk
 • være i stand til å utføre fonologiske, morfologiske og syntaktiske analyser av norsk språkmateriale
 • kunne gjøre greie for gjeldende rettskriving i nynorsk og bokmål
 • kunne skrive korrekt bokmål og nynorsk
 • kunne beskrive og grunngi målgeografisk inndeling av norske talemål
 • kunne beskrive sosialt og etnisk betinget variasjon i moderne norsk talemål
 • kunne analysere språkprøver og påvise hvilken type talemål det dreier seg om
 • kunne sammenlikne sentrale trekk i norsk grammatikk med andre språk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha utviklet gode språkholdninger både til eget og andres skrift- og talespråk
 • kunne forholde seg til språksituasjonen i Norge og sette den inn i en breiere sammenheng
Innhold

Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk. På dette grunnlaget sammenliknes norsk språkstruktur med strukturen vi finner i andre språk, også med fokus på norsk som andrespråk.

Studiet av skriftlig språkstruktur omfatter både nynorsk og bokmål, og spørsmål knyttet til normativ grammatikk vil i denne forbindelse bli tatt opp. Studiet av talespråklig variasjon omfatter så vel geografiske som sosiale og etnisk baserte varieteter av moderne norsk. 

Det er et mål at studentene skal utvikle gode språkholdninger til både eget og andres skrift- og talemål.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

To skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Midtsemester eksamen 1/2 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Besvarelsene skal skrives på bokmål. Den første av de to skriftlige eksamenene legges midt i semesteret, etter at språkstrukturdelen er gjennomgått. Den andre legges i ordinær eksamensperiode ved semesterslutt og omfatter språkvariasjonsdelen. Eksamensprøvene kan avlegges uavhengig av hverandre.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Kristian Hognestad
Faglærer: Klaus Johan Myrvoll
Faglærer: Agnes Wigestrand Hoftun
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Arbeidsformer
Undervisningen omfatter forelesninger og seminar, og studentene vil få anledning til å arbeide enkeltvis eller i grupper med ulike typer oppgaver.
Åpent for

Åpent for alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Åpent for årskursstudenter i nordisk ved IKS. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Internasjonale studenter kan søke opptak til UNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon. Det akademiske innholdet i UNOR175 er likt innholdet i NOR175, men studentene kan velge mellom å bruke bokmål eller nynorsk i besvarelsene. I vurderingen vil det bli lagt vekt på faglig innhold og kommunikativ kompetanse. Når det gjelder vurdering av språkføring, tar en noe hensyn til studentenes språklige bakgrunn. Oppmelding til UNOR-emner skjer ved søknad til instituttet. Merk at UNOR-emner ikke gir grunnlag for undervisningskompetanse. Du kan altså ikke søke opptak til PPU på grunnlag av UNOR-emner, og det vil framgå av vitnemålet ditt om du har tatt UNOR-emner eller ordinære NOR-emner.

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175) 15
Språkstruktur (NOR110) 10
Språk - struktur og kommunikasjon (ÅNO110) 10
Språkstruktur (MNOR110) 10
Språkstruktur og språkvariasjon (NOR176) 10
Språkstruktur: grammatikk og talemål (ÅNO110) 10
Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR176) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto