Hopp til hovedinnhold

Drift og vedlikeholdsstyring OFF510

Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF510

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha deltatt i kurset skal studenten ha en grunnleggende forståelse av sentrale aspekter omkring styring og ledelse av drift og vedlikehold gjennom planlegging, produksjon, installasjon, uttesting, og drift av avanserte, komplekse og integrerte maskiner, utstyr, produkter, systemer, samt produksjonsfasiliteter og fabrikker. Studentene skal demonstrere forståelse og bruk av vanlig metoder, verktøy og analyse. Konteksten vil være onshore/offshore teknologi (f.eks. olje og gass produksjonsplattformer eller offshore vindparker)
Innhold

Kurset beskriver sentrale faktorer og metoder brukt for å optimalisere aktiviteter i forskjellige livssyklusfaser (f.eks. design og utvikling, installasjon og uttesting, drift og vedlikehold, fjerning og resirkulasjon) med hensyn på kostnad og profitt, og akseptable risikonivå for helse, miljø og sikkerhet, samt investeringer. En prosjektrapport skal leveres med fokus på drift og vedlikeholdsstyring.

Kurset blir undervist i tre moduler med følgende innhold: Modul 1: Introduksjon til drift og vedlikehold; -Vedlikehold som en forretningsprosess og verdiskapningsprosess; -Trender i vedlikeholdsstyring; -Definisjoner og terminologi; -Vedlikeholdstyper, valg av vedlikeholdsstrategier og metoder; -NORSOK standarder, legislative krav, og risiko akseptkriteria med hensyn til helse miljø og sikkerhet; Modul 2: Hovedkonsept, verktøy og teknikker; -Tekniske analyse, utstyr teknisk- og funksjonshierarki, feilmoduseffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA), feiltreanalyse (FTA), Hendelsetreanalyse (HTA), etc.; -Design ut/ design for vedlikehold med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet, drift og vedlikeholdsstøtte; -Livssyklus kostnad; -Reservedeler og logistikk; -Data og informasjonsstyring; Modul 3: Vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogram; -Pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM); -Risikobasert vedlikehold (RBM) og risikobasert inspeksjon (RBI); -Vedlikeholdsmål og strategier; -Vedlikeholdsstyring og arbeidsprosesser

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave (gruppe) og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave (gruppe) 1/1 A - F
Muntlig presentasjon 0/1 Bestått - Ikke bestått

Emnet har en løpende vurdering bestående av en prosjektoppgave 90% og en presentasjon 10% som vurderes med karakteren A - F.Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven, dersom studenter ønsker å ta denne delen på nytt må vedkommende ta emnet på nytt neste gang det har ordinær undervisning.Studenter som ikke møter opp på presentasjonen kan ikke påregne å få ta denne delen på nytt. Dersom det foreligger gyldig fravær kan studenten etter avtale med faglærer gjennomføre presentasjonen på et senere tidspunkt.Studenter som ikke består en av vurderingsdelene, eller som ønsker å forbedre sin karakter, må ta alle vurderingsdeler på nytt innenfor samme semester for å oppnå en ny samlet karakter.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Idriss El-Thalji
Faglærer: Idriss El-Thalji
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Forelesninger, prosjektoppgave. Gjesteforelesninger. Undervisningsspråket er engelsk.
Åpent for
Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet
Emneevaluering
Evalueringsskjema og/ eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer for TN og UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Drift og vedlikeholdsstyring (MOM460) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto