Musikkdidaktikk I (PPU420)

Emnet omfatter forhold som vedrører undervisning og læring i grunnskolens musikkfag, og skal gi et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkpedagogisk virksomhet i klasser, grupper og ensembler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU420

Versjon

4

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, storband og orkester). Felles innføring i varierte arbeidsformer på tvers av studieprogram. Praktisk arbeid med rytmikk, sang og dans.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • ha kunnskap om musikkfagets plass, rolle og funksjon i norsk skole
 • ha inngående kjennskap til gjeldende læreplan i musikk for grunnskolen
 • ha innsikt i fagspesifikke metoder og konsepter for musikkpedagogisk virksomhet
 • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver i grupper, klasser og ensembler
 • kunne forstå musikkens betydning for individ, kultur og samfunn

Ferdigheter

 • arbeide praktisk med musikkens grunnelementer og aktuelle instrumenter i grunnskolens obligatoriske musikkundervisning
 • kunne bruke ulike metoder og arbeidsformer hvor lek, fantasi, nyskaping, improvisasjon og komposisjon står sentralt
 • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering

Generell kompetanse

 • kunne reflektere over premisser og begrunnelser for musikkpedagogisk virksomhet
 • kunne drøfte sentrale didaktiske problemstillinger og utfordringer knyttet til musikk som fag i skolen
 • kunne analysere og vurdere aktuelle læreverk og relevante materialer for grunnskolens musikkfag
 • kunne initiere, planlegge og gjennomføre prosjektarbeid og ulike former for musikkpedagogisk utviklingsarbeid
 • kunne delta i ulike samarbeidsprosesser og arbeide selvstendig med det musikkpedagogiske materialet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering: Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Klasse- og gruppeundervisning. Praktisk arbeid, "musikkverksted", forelesning, gruppearbeid, og mindre skriftlige undervisningsskisser.

Nærmere informasjon om organisering gis ved semesterstart.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto