Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk PPU500

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, gruppepsykologi, yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU500

Versjon

3

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet har et hovedfokus på teorier om læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, lek og kreative prosesser, gruppepsykologi og kommunikasjon. 
Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • gjøre rede for kunnskap om sentrale lærings- og utviklingsprosesser hos barn, unge og voksne
 • gjøre rede for kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser
 • gjøre rede for ulike motivasjonsteorier
 • gjøre rede for sentrale teorier knyttet til kreativitet og kreative prosesser
 • gjøre rede for sentrale retninger innenfor musikkpsykologien, dramatisk lek og kroppslig læring

Ferdigheter

 • drøfte ulike perspektiv på læring generelt, og læring av kunstfag spesielt
 • drøfte ulike motivasjonsteorier i forhold til enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet
 • drøfte hvordan man kan legge forholdene til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom enkeltpersoner og personer i grupper
 • drøfte kreativitetsteorier og kreative prosesser i en kunstpedagogisk kontekst

Generell kompetanse

 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever
 • drøfte ulike yrkesetiske problemstillinger og hvilke etiske valg en lærer kan stå overfor i det pedagogiske arbeidet
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Mappe: 4 - 6 sider

Arbeidskrav: Mappelevering og obligatorisk oppmøte i undervisning.

Mappeoppgaver, 4-6 sider. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. 

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, diskusjoner.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS's kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto