Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk PPU500

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, gruppepsykologi, yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU500

Versjon

3

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • gjøre rede for kunnskap om sentrale lærings- og utviklingsprosesser hos barn, unge og voksne
 • gjøre rede for kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser
 • gjøre rede for ulike motivasjonsteorier
 • gjøre rede for sentrale teorier knyttet til kreativitet og kreative prosesser
 • gjøre rede for sentrale retninger innenfor musikkpsykologien
 • gjøre rede for og vise en bred forståelse for kunstfagenes rolle og funksjon i skole, samfunn og kulturliv

Ferdigheter

 • drøfte ulike perspektiv på læring generelt, og læring av kunstfag spesielt
 • drøfte ulike motivasjonsteorier i forhold til enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet
 • drøfte hvordan man kan legge forholdene til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom enkeltpersoner og personer i grupper
 • drøfte kreativitetsteorier og kreative prosesser i en kunstpedagogisk kontekst

Generell kompetanse

 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever
 • drøfte ulike yrkesetiske problemstillinger og hvilke etiske valg en lærer kan stå overfor i det pedagogiske arbeidet
Innhold
Emnet har et hovedfokus på teorier om læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, lek og kreative prosesser, gruppepsykologi og kommunikasjon. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Mappe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe: 3 oppgaver á 4 - 6 sider 1/2 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen 1/2 3.5 Timer Bestått - Ikke bestått

Emnene PPU500 Pedagogikk I og PPU410 Kunstfagdidaktikk I henger sammen faglig og innleveringer for begge emnene vil være felles og danne grunnlag for karakter i begge emnene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Faglærer: Kari Olene Oma Rønnes
Studiekoordinator: Elina Sofie Christ Borg Björnström
Faglærer: Kari Marie Manum
Arbeidsformer
Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, diskusjoner.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS's kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto