Hopp til hovedinnhold

Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU711)

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU711

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene blant annet utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved blant annet å bryte ned sentrale mål og retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene kunne

 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori, sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på utviklingsorientert didaktikk
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv med blant annet fokus på bærekraftig utvikling, demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn med vekt på blant annet livsmestring, dybdelæring og skaperglede
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner og samarbeid med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse med vekt på demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Eksamensoppgaven legges ut på samlingen før praksis og skal være praksisrelatert. Praksisperioden drøftes opp mot pensumlitteraturen og spesielt med fokus på utviklingsorientert didaktikk. Studentene skal jobbe selvstendig med besvarelsen. Faglærer gir noe fellesveiledning på samlingene. Oppgavens lengde 5000 ord +/-10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% deltakelse på undervisning/samlinger, 6 uker veiledet praksis

Oppgaven skal integrere pensumlitteraturen og praksis. Det stilles derfor krav om at studentene må gjennomføre og bestå seks ukers veiledet praksis, innen det semester som eksamensbesvarelsen leveres.

Det er krav om 80 % obligatorisk deltakelse på samlingene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kirsten Johnsen
Faglærer: Narve Dolve
Faglærer: Runar Vathne
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator: Irene Husveg
Arbeidsformer

Samlingene på campus består av forelesninger og seminarer med gruppediskusjoner. Her setter vi i gang kritiske tankeprosesser som studentene senere tar med seg inn i lærerollen. Mellom samlingene er det individuelle studier av pensumlitteraturen og arbeid med oppgaven knyttet til praksis.

Studentene må følge med på Canvas mellom samlingene.

Praksis
6 uker praksis er eget emne og må tas senest parallelt med dette emnet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU713_1) 15
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto