Hopp til hovedinnhold

Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU731)

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU731

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å dermed kvalifisere studenter til å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, faktorer og undervisningsmetoder som fremmer tekstforståelse, språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles
 • hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe interkulturell læring og forståelse
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • utvikle forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og utvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse  med tanke på å fremme språklæring hos elevene
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

• Individuell oppgave på 2000-2500 ord, skrevet på engelsk.
• Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
• Problemstillingen må godkjennes av faglærer
• Studentene skal ha veiledning
• Fagdidaktisk forståelse, evne til kritisk refleksjon, og engelsk språkkompetanse skal vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave, 80% obligatorisk oppmøte
Det er krav om 80 % deltakelse på samlingene.
Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for
Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto