Hopp til hovedinnhold

Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU732)

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU732

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, ekstramural engelsk, tverrfaglig arbeid i engelsk, tekstforståelse, flerspråklighet, tilpasset engelskundervisning, kultur- og litteraturundervisning, lesing, prosessorientert, sjangerbasert og samarbeidsbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe interkulturell læring og forståelse
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • videreutvikle egen forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og videreutvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse med tanke på å fremme elevenes språklæring
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

• Individuell oppgave på 3000-3500 ord, skrevet på engelsk
• Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
• Problemstillingen må godkjennes av faglærer
• Studentene skal ha veiledning
• Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til fagdidaktisk forståelse, kritisk refleksjon og integrering av engelsk fagdidaktisk teori og praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling til skriftlig hjemmeoppgave, 80% oppmøte

Det er krav om 80 % deltakelse på samlingene.

Godkjent problemstilling til skriftlig hjemmeoppgave.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, seminar, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto