Hopp til hovedinnhold

Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU746)

Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU746

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag med hovedfokus på ungdomstrinnet og den videregående skole. Studentene skal sette seg inn i naturfagets historie, status og egenart i en nasjonal og internasjonal kontekst.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene

 • ha kunnskap om naturfagets egenart i et vitenskapsteoretisk og historisk perspektiv
 • ha inngående kunnskap om naturfagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
 • kjenne til innholdet i norske læreplaner for naturfag
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene i naturfag
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til naturfaget, blant annet med utgangspunkt i kjønn og kulturell bakgrunn
 • ha avansert kunnskap om ungdomskultur, spesielle utfordringer på ungdomstrinn og i videregående opplæring og kunne kommunisere og anvende dette faglig
 • ha kjennskap til elevaktive arbeidsformer i naturfag

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene

 • kunne argumentere for viktigheten av et sterkt naturfag i skole og samfunn
 • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor naturfag
 • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer og elevkategorier i skolen
 • kunne ta stilling til hvordan man som lærer forholder seg til ulike elevholdninger til naturfagene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

 • kunne orientere seg i naturfagets faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
 • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere naturfaglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte innen naturfaget
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Individuell hjemmeoppgave på 3500 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% Deltakelse på samlingene
Det er krav om 80 % obligatorisk deltakelse på samlingene for å få lov til å ta eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Frode Skarstein
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene..
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto