Kristendom og jødedom (REL125)

Kristendom og jødedom er beslektet med hverandre, med delvis felles historie og hellige tekster. Samtidig er religionene ulike på mange måter, både når det gjelder lære og praksis. Begge har spilt og spiller en sentral rolle som kulturarv og i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv. Kristendommen vektlegges mest på grunn av sin aktualitet i norsk kontekst og sin størrelse globalt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

REL125

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnets første del har fokus på kristendom og skal gi en grundig innføring om kristen tro og praksis, både i et globalt perspektiv og slik det kommer til uttrykk i Norge. Emnets andre del gir en innføring i jødedom globalt og i Norge. Religionenes historie belyses, men hovedvekten ligger på deres nåtidige, globale variasjon. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser innenfor religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion uttrykker seg i ritualer, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • kristendom i globalt og lokalt perspektiv, inkludert indre variasjon, ulike typer praksis, sentrale tekster og historiske perspektiv
  • noen sentrale trekk ved jødedom i globalt og lokalt perspektiv, historisk og aktuelt og kjenne eksempler på ulike typer praksis og sentrale tekster

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • bruke kunnskap om kristendom og jødedom til å drøfte utviklingen av disse religionene og hvilke roller de spiller i dag.
  • vise hvordan kristne hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i ulike sammenhenger og grupper

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff om kristendom og jødedom og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • kunne gjøre bruk av analytisk og kritisk tenkning og forståelse på en måte som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge videre på sin fagkunnskap i fortsatt utdanning eller i yrkeslivet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 45/100 7 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 55/100 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Semesteroppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre innleveringsoppgaver

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jesper Petersen

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Faglærer:

Jon Skarpeid

Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Bruk av digitale verktøy

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (REL165_1) 5
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (LREL165_1) 5
KRL Grunnfag G1B: Kristendommen sin historie, Kristen tro og livstolking (HU0212_2) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (KRL120_1) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (ÅKR120_1) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (REL110_1) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (MREL110_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 1.5
Religionshistorie (ÅKR140_1) 1.5
Kristendommens hellige skrift - Bibelen (REL100_1) 5
KRL Grunnfag G1A: Bibelen (HU0211_2) 5
KRL Grunnfag G1A (HU0211_1) 1.5
Religionsvitenskap, jødedom og islam (REL115_1) 2.5
Kristendommens historie og Bibelen 2 (ÅKR110_1) 2.5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto