Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

I dette emnet får du en grundigere innføring i begreper, teorier og metoder som brukes for å systematisere og analysere de religiøse uttrykkene i studiets øvrige emner. Faget religionsvitenskap inkluderer ulike tilnærminger til religion. Det samlende for faget er at religion er det primære studieobjektet, og at «utenfrablikk» og sammenligning står sentralt. Emnet legger vekt på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom religion betraktes som et kulturfenomen. I etikk- og livssynsdelen ligger hovedvekten på ulike etiske teorier og modeller og hvordan disse brukes i drøfting av etiske spørsmål. Her vil også etikk i verdensreligioner bli tematisert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

REL195

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnets første del skal gi en innføring i religionsvitenskapelig teori og metode, med tyngdepunkt i kulturvitenskapelige tilnærminger til religion. Religionsvitenskapelige teorier og begrep aktualiseres gjennom eksempler fra ulike religioner, kulturer og tidsepoker. Emnets andre del gir en innføring i etikk som fag, det vil si systematiske framstillinger av etisk forståelse, problemstillinger og løsninger slik disse har kommet til syne i både religioner, livssyn og filosofiske tradisjoner. Livssynsbegrepet som overlappende med, og forskjellig fra, religion og ideologi vil drøftes. Det vil også gjennomgås ulike livssyn slik de kommer til uttrykk i idéhistorie, kulturtradisjoner, populærkultur og offentlig debatt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • sentrale religionsvitenskapelige begrep, teorier og arbeidsmetoder, religionsvitenskapelig faghistorie og faglig relevant vitenskapsteori
  • sentrale etiske begrep og modeller og hvordan disse brukes i ulike kontekster
  • livssynsbegrepet, livssynstradisjoner og individuelle livssyn

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • anvende nøkkelbegreper og teoretiske perspektiver fra religionsvitenskap i drøfting av spørsmål knyttet til religion, kultur og samfunn
  • bruke kunnskap om etiske modeller og kontekster til drøfting av aktuelle etiske spørsmål
  • identifisere ulike livssynstradisjoner og drøfte hvordan de kommer til uttrykk i kultur og samfunn

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff innen religionsvitenskap, etikk og livssyn og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Innleveringsoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave 45/100 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 55/100 5 Timer Bokstavkarakterer

Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av tre korte oppgaver

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Henriette Hanky

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum

Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Religionsvitenskap, jødedom og islam (REL115_1) 5
Religionsvitenskap, jødedom og islam (LREL115_1) 5
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (REL165_1) 7.5
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (LREL165_1) 7.5
Religionsvitenskap (REL130_1) 5
Religionsvitenskap (MREL130_1) 5
Allmenn religions- og livssynskunnskap (KRL130_1) 1.5
Allmenn religions- og livssynskunnskap (ÅKR130_1) 3
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213_2) 3
Religionssystematikk (KRL130_2) 5
KRL Grunnfag G2B (HU0214_1) 3
KRL Grunnfag G2B: Etikk og filosofi. Religionspedagogikk og fagdidaktikk (HU0214_2) 3
Religionsvitenskapelig teori og metode og samtidsreligiøsitet (LREL116_1) 5
Religionsvitenskapelig teori og metode og samtidsreligiøsitet (REL116_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto