Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

Emnet gir studenter inngående kjennskap til det komplekse samspillet mellom religion og kjønn, og innsikt i hvordan kjønn inngår i og preger organiseringen av religion og religiøs praksis i en globalisert verden.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

REL271

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I dette emnet ser vi nærmere på betydningen av kjønn i det akademiske studiet av religion. I tillegg utforsker vi mangfold og endringsprosesser knyttet til kjønn og seksualitet i ulike religiøse tradisjoner. Grunnleggende tematikk i emnet er på hvilke måter kjønn inngår i religioners maktapparat, og hva slags prosesser som preger etablering, opprettholdelse og endring av religioners kjønnsrelasjoner. Forholdet mellom religion og kjønn vil også bli diskutert i et krysskulturelt perspektiv med utgangspunkt i eksempler som omhandler identitet og tilhørighet, politikk og samfunnsliv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

  • ha inngående kjennskap til sammenkoblinger mellom religion og kjønn i en global kontekst
  • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til kjønn og seksualitet i ulike religioner
  • ha inngående innsikt i hva slags betydning kjønn har for organisering av religion og religiøs praksis

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

  • kunne anvende kjønn som analytisk kategori i studier av religion
  • kunne drøfte sentrale spenninger mellom religion, kjønn og samfunnsliv
  • kunne gi eksempler på og forklare hvordan religioners kjønnsrelasjoner etableres, opprettholdes og endres

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

  • kunne formidle sentralt fagstoff knyttet til problemstillinger som er relevante for religion og kjønn, og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Forkunnskapskrav

Minimum 50 SP i KRL/religionsstudier (KRL/religionårsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP religionsstudier eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen / vurdering

Skriftlig innleveringsoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig innleveringsoppgave 3/10 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 7/10 30 Minutter Bokstavkarakterer

Innleveringsoppgaven skal være på 1500 ord +/- 10 %. Muntlig eksamen er på inntil 20 minutter.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
I løpet av semesteret skal studenten levere et skriftlig refleksjonsnotat til fastsatt tid hvor studenten viser faglig utvikling og refleksjon rundt et selvvalgt faglig tema som er relatert til religion og kjønn. Refleksjonsnotatet er en obligatorisk aktivitet og må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til muntlig eksamen. Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marianne Hafnor Bøe

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Studere tekster og samtale om disse i grupper og plenum Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

 Dersom internasjonale studenter er oppmeldt i emnet, vil forelesningene bli holdt på engelsk.

Åpent for

Åpent for fordypningsstudenter i religionsstudier. Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto