Bacheloroppgave i religion (REL290)

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

REL290

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne gjøre rede for religionsfaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven
  • kunne redegjøre for forskningsetikk og vitenskapsteori som er relevant for eget fagfelt

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder og forskningsetikk gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.
  • kunne vise hvordan vitenskapsteoretiske spørsmål er relevante for bacheloroppgaven

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner
  • kunne vise evne til kritisk tenkning

Forkunnskapskrav

Minimum 50 SP i KRL/religionsstudier (KRL/religion årsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP religionsstudier eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling/oppgave, Førsteversjon av oppgaven

I løpet av semesteret skal studenten levere et utkast til problemstilling/oppgave og en førsteversjon av oppgaven, begge til fastsatt tid, samt ha to veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å levere bacheloroppgaven. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk / nytt opptak.

Studenter som får oppgaven(e) vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jon Skarpeid

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Emneansvarlig:

Marianne Hafnor Bøe

Faglærer:

Jon Skarpeid

Arbeidsformer

Seminarer og selvstudium (oppgaveskriving).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bacheloroppgave i religion (REL370_1) 15

Åpent for

Åpent for studenter på bachelorprogram i religion, kultur og samfunn ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto