Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i religion REL370

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

REL370

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne gjøre rede for religionsfaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven
  • kunne redegjøre for forskningsetikk og vitenskapsteori som er relevant for eget fagfelt

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder og forskningsetikk gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.
  • kunne vise hvordan vitenskapsteoretiske spørsmål er relevante for bacheloroppgaven

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner
  • kunne vise evne til kritisk tenkning
Innhold
Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.
Forkunnskapkrav
Minimum 50 SP i KRL/religionsstudier (KRL/religion årsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP religionsstudier eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F Alle.

Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk øving 1, Obligatorisk øving 2

I løpet av semesteret skal studenten levere et utkast til problemstilling/ oppgave og en førsteversjon av oppgaven, begge til fastsatt tid, samt ha to veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å levere bacheloroppgaven. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marianne Hafnor Bøe
Faglærer: Anne Kathrine Kalvig
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Arbeidsformer
Seminarer og selvstudium (oppgaveskriving).
Åpent for
Åpent for studenter på bachelorprogram i religion, kultur og samfunn ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto