Hopp til hovedinnhold

Begynneropplæring (1.- 7. trinn) VBO101

Studiet har som mål å gi lærere på 1.-4. trinn kunnskap om lesing, skriving og regning i begynneropplæringen. Det gjennomføres på deltid over 1 år og er samlingsbasert. I hvert semester er det tre samlinger. 1. samling i hvert semester er på tre dager. De resterende samlingene er på 2 dager. Samlingene har tema som overgangs barnehage/ skole lesing skriving og muntlighet, samt regning og vurdering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VBO101

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

Har kunnskap om overgang barnehage/skole

Har kunnskap om barns muntlige og skriftspråklige utvikling, språket som system og språket i bruk

Har kunnskap om norsk som andrespråk og flerspråklighet

Har kunnskap om teorier, metoder og relevant forskning i begynneropplæring i lesing, skriving og regning

Har kunnskap om tidlig innsats i begynneropplæringen

Har kunnskap om vurdering av lese- skrive og regneferdigheter, bla a ulike kartleggingsprøver

Har kunnskap om ulike læremidler og ressurser (også digitale medier/læremidler) i begynneropplæringen

 

Ferdigheter

Studenten

Kan legge til rette for overgang barnehage/skole

Kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i begynneropplæringen og grunngi fagdidaktiske valg som skal

fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever

Kan tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk

Kan sikre progresjon i lesing, skriving og regning ved å bruke varierte metoder i lese- skrive og regneopplæringen på

1. - 4. trinn

Kan kjenne igjen tidlige tegn på lese- skrive- språk og regnevansker og iverksette tidlig innsats i

begynneropplæringen

Kan kartlegge lese-, skrive- og regneferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever

Kan vurdere læremidler for begynneropplæring, også digitale

Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk

 

Generelt

Studenten

Kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter

Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i lesing, skriving og regning og gjøre rede for fagdidaktiske valg

Kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og forskningsbasert

kunnskap fra fag og fagdidaktikk

Er en sikker språkbruker både muntlig og skriftlig, og kan formidle sentralt fagstoff ved å bruke eget profesjonsspråk i

studiet og på egen skole

Kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med bakgrunn i nevnte fagfelt og derved bidra til å utvikle god

praksis i begynneropplæring

Innhold
Studiet Begynneropplæring tar sikte på å styrke læreres kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og den videre opplæringen i lesing, skriving og regning på 1- 4 trinn. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing, skriving og regning i skolen. Det faglige innholdet i studiet henger sammen med gjeldende læreplan (KL20), og det vil være utprøving i praksis med vekt på å knytte teori og praksis sammen. Den forskningsbaserte kunnskapen kan bidra til hvordan skolen så tidlig som mulig kan være med og utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.
Forkunnskapkrav
Godkjent grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, eller barnehagelærerutdanning med tilleggsutdanning, minst 60 studiepoeng for å undervise i barneskolens 1. til 4. trinn (GLSM/ PAPS). Søker må være ansatt i lærerstilling i grunnskolen.
Anbefalte forkunnskaper
Studiet tilbys lærere fra 1- 4 trinn og passer for lærere i alle fag.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 1 Semestre A - F

Mappevurdering, 2 bearbeidede fagtekster, 1 presentasjonsskriv og refleksjonsskriv knyttet til hver fagtekst. Mulighet for avsluttende eksamen i høstsemesteret (15 sp) med innlevering av mappe med en fagtekst. Alle arbeidskrav må være godkjent for å ta eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell fagtekst 1, Individuell fagtekst 2, Individuell fagtekst 3, Individuell fagtekst 4, Gruppeoppgave 1, Gruppeoppgave 2, Refleksjonslogg 1, Refleksjonslogg 2, Refleksjonslogg 3, Refleksjonslogg 4, Refleksjonslogg 5, Refleksjonslogg 6
​Studentene prøver ut og reflekterer over undervisningsopplegg gjennom skriftlige individuelle tekster, totalt 4 stk. To gruppearbeid med muntlig presentasjon for faglærer og medstudenter. Deltagelse og respons til medstudenter på Canvas.  Etter hver samling skriver studentene en refleksjonslogg, totalt 6 stk.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Inga Kjerstin Birkedal
Emneansvarlig: Edle Inga Bentsen
Arbeidsformer
  • Undervisningen blir lagt opp i form av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper, individuelt arbeid og prosessorientert fagtekstskriving
  • Oppmøte på samlinger og aktiv deltagelse i undervisningen og på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet
  • Undervisningsopplegg prøves ut i egen praksis

Deltagernes egen yrkespraksis vil knyttes til studiet, og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at du er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av Universitetet i Stavanger og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Begynneropplæring (1.-4. trinn), del 1 (VBO102) 15
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto