Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleie 1 VKS110

Emnet har et humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag og bygger på hovedemnene i Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie (2005). Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og oppnå større innsikt omkring grunnleggende verdier i omsorgen til kreftsyke personer og deres pårørende. Relevante tema relatert til sykepleiens grunnlagsforståelse, kommunikasjon, etikk og etisk refleksjon inngår. Emnet vektlegger også kunnskaper om psykologiske begreper og teorier, kriser og mestring som grunnlag for å møte kreftpasienter og pårørende som står overfor livstruende sykdom. Kunnskap om forebygging av kreft, årsaker til kreft, kreftsykdommer, aktuelle behandlingsformer ved kreft og lindring av symptomer er sentrale tema. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode og heve sin informasjonskompetanse gjennom å finne, analysere og anvende relevante vitenskapelige artikler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VKS110

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har utvidet sykepleiefaglig grunnlagsforståelse
 • har utvidet relasjons- og kommunikasjonskunnskap
 • har utvidet kunnskap om etiske teorier og prinsipper
 • har inngående kunnskap om krise, sorg og tap
 • har inngående kunnskap om mestring og mestringsteorier
 • har kunnskap om forebygging av kreft og ulike kreftfremkallende faktorer
 • har utvidet kunnskap om tumorbiologi, ulike kreftsykdommer og aktuelle behandlingsformer
 • har utvidet kunnskap om smerte og smertebehandling relatert til kreftsykdom
 • har utvidet kunnskap om forebygging og håndtering av bivirkninger knyttet til kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om hvordan det kan oppleves å få en kreftdiagnose
 • har utvidet kunnskap om ulike betydninger kreftsykdom kan ha for pasient og pårørende
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger, forskningsprosessen og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere betydningen av omsorgsfull og verdig sykepleie til kreftpasienter og pårørende før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan identifisere og vurdere ulike fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos kreftpasienten og deres pårørende
 • kan iverksette relevante tiltak knyttet til kreftpasientens ulike behov
 • kan dokumentere relevante sykepleietiltak til kreftpasienten før, under og etter behandling, og i livets sluttfase  
 • kan vurdere betydningen av psykososial støtte før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan vurdere betydningen av å styrke kreftpasientens og pårørendes livskvalitet i møte med krise, sorg og tap
 • kan vurdere betydningen av relasjons- og kommunikasjonskunnskap i møte med kreftpasienten og pårørende før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan vurdere etiske problemstillinger innen kreftsykepleie og behandling
 • kan vurdere betydningen av tverrfaglig samarbeid, samhandling, oppfølging og tilrettelegging ut fra kreftpasientens og pårørendes behov
 • kan redegjøre for ulike vitenskapsteorier og forskningsmetode
 • kan søke informasjon og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere selvstendig over betydningen av sykepleiefaglig grunnlagsforståelse som basis for kreftsykepleie
 • kan reflektere over eget verdigrunnlag i møte med kreftsyke pasienter og deres pårørende
 • kan reflektere kritisk over etiske problemstillinger innen kreftsykepleie og behandling
 • kan analysere og vurdere faglige problemstillinger knyttet til kreftsykepleie og behandling
 • kan bidra til nytenkning gjennom litteratursøk, gransking og vurdering av vitenskapelig artikkel
Innhold

Del A Etikk og psykososiale emner

- Etikk og menneskesyn

- Sykepleiefaglig grunnlagsforståelse

- Omsorg og verdighet

- Kommunikasjon, samhandling og relasjonskompetanse

- Reaksjoner på og opplevelser ved å få og leve med en kreftsykdom

- Krise, sorg og tap

- Mestringsteorier

Del B Sykepleie og medisinsk behandling av pasienter med kreft

- Årsaker til og forebygging av kreft

- Onkologi med tumorbiologi

- Kreftsykdommer og behandlingsformer

- Smerte og smertebehandling

- Sykepleie ved ulike behandlingsformer

Del C - Forskningsprosessen

- Vitenskapsteori

- Forskningsmetode: Kvalitativ metode og kvantitativ metode

- Forskningsetikk

- Litteratursøk

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 Fagnotat, Studiedeltakelse, Skriftlig prøve

1.Nærværsplikt

2. Skriftlig prøve

3. To fagnotat

Ad. 1: Det er 75% nærværsplikt i all teoriundervisning, fremlegg av gruppearbeid, praktisk ferdighetstrening og studieoppgaver. Ved fravær utover 25% må studenten utarbeide en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer.

Ad.2: Individuell skriftlig prøve innen kunnskapsfelt der kreftsykepleieren har et delegert legeansvar ift smertebehandling og cytostatika. Den individuelle testen innebærer et forarbeid som organiseres gruppevis. Gruppearbeid og prøve følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.

Ad 3: Det skal utarbeides to individuelle fagnotat, ett høst og ett vår. Disse følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.

Fagperson(er)
Faglærer: Kine Gjesdal
Emneansvarlig: Siv Tove Aunan
Faglærer: Siv Tove Aunan
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, gruppearbeid, seminar og litteraturstudier. 
Åpent for
Kreftsykepleie - videreutdanning
Emneevaluering
Evaluering: skriftlig og muntlig. Emnet evalueres i tråd med UiS retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kreftsykepleie 1 (VKS100) 20
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto