Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleie 2 VKS210

VKS210 (Kreftsykepleie 2) har et humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag og bygger i hovedsak på hovedemne 2 og 3 i rammeplanen. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer og ha fokus på hvilke følger sykdom og behandling kan medføre for pasientene. Smerte- og symptomlindring, omsorg og eksistensielle utfordringer ved livets slutt vil bli vektlagt. Barn med kreft samt barn, ungdom og voksne som pårørende er en viktig del av dette emnet. Emnet omfatter også kreftomsorg i et samfunnsperspektiv hvor det undervises om pedagogikk, ledelse og pasienters rettigheter. Videre har en fokus på tverrfaglig samarbeid mellom ulike nivå i helsetjenesten. Tema med utgangspunkt i hovedemne 1 (VKS110) er fortsatt aktuelle når det gjelder forskning, kritisk vurdering av denne, samt anvendelse av forskningsresultater i sykepleiepraksis og fordypningsoppgave.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VKS210

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 • ha utvidet kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer og følger sykdom og behandling kan medføre, spesielt overfor barn og unge med kreft
 • ha inngående innsikt i palliasjon i kreftomsorg
 • ha utvidet kunnskap om smerte- og symptomlindring og relevante og målrettede sykepleietiltak
 • ha god kjennskap til ritualer og holdninger til sykdom og død i ulike kulturer og konsekvenser for sykepleiepraksis
 • ha inngående kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten, samt kunnskap om pasienter og pårørendes rettigheter og relevante hjelpeordninger
 • ha utvidet kunnskap om lovgivning, politiske og administrative virkemidler og prioriteringer i helsevesenet

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 • kunne identifisere behov og utfordringer hos den døende pasienten og de pårørende, inkludert barn som pårørende
 • kunne anvende kunnskap om og bidra til optimal symptomlindring i palliasjon og omsorg ved livets avslutning
 • kunne anvende relevant forskning innenfor palliasjon i fagutøvelse og fagutvikling
 • kunne anvende pedagogiske kunnskaper og ferdigheter i tilrettelegging av tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • kunne samhandle på tvers av ulike nivå i helsetjenesten
 • kunne delta og legge til rette for nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid som bidrar til en koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingskjede omkring pasient og pårørende
 • kunne anvende kunnskaper om forskningsprosess- og metode i fordypningsoppgaven

Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 • kunne ta ansvar og være aktiv i planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsopplegg
 • kunne ta ansvar for å videreutvikle bevissthet om egne tanker, følelser og holdninger til alvorlig sykdom og død
 • kunne se betydningen av litteratursøking, gransking og vurdering av vitenskapelige artikler
 • kunne se betydningen av relevant forskning i fagutøvelse og fagutvikling knyttet til palliasjon
Innhold

Del A - Pleie og behandling av pasienter med kreft

· Kreftsykdommer og behandling

· Følger av sykdom og behandling - rehabilitering

· Lindrende behandling- palliasjon

· Omsorg ved livets slutt

Del B - Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv

· Fagutvikling, pedagogikk og ledelse

· Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid

· Opplevelser og behov hos pårørende (barn, ungdom og voksne)

·Lovverk og prioriteringer i helsevesenet

Del C - Forskningsprosessen

· Litteratursøk, litteraturstudie

· Oppgaveseminar i tilknytning til fordypningsoppgaven

Forkunnskapkrav
VKS110 Kreftsykepleie 1, VKSP20 Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie, VKSP30 Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 A - F

Eksamen i kreftsykepleie 2 er en fordypningsoppgave i kreftsykepleie. Oppgaven skal være en forskningsbasert litteraturstudie. Studenten utarbeider ved oppstart av vårsemesteret en prosjektplan som skal danne utgangspunkt for fordypningsoppgaven. Prosjektplanen er en obligatorisk undervisningsaktivitet som må være godkjent etter nærmere angitt tidsfrist. Studenten har rett på 4 timer veiledning i tilknytning til oppgaven, hvorav 2 timer er obligatoriske. Studenten har selv ansvar for å oppsøke veiledning. Det vil arrangeres ett til to oppgaveseminar i tilknytning til fordypningsoppgaven i løpet av vårsemesteret.Fordypningsoppgaven skal utdype et selvstendig valgt problemområde innenfor rammen av 8000 ord (+/- 10 %). 500 sider selvvalgt pensum inngår i oppgavens litteraturgrunnlag.Retningslinjer og praktisk informasjon om fordypningsoppgaven gjøres kjent på Canvas ved nærmere oppgitt tidsfrist i løpet av høstsemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Nærværsplikt, Planlegge og gjennomføre undervisning, Prosjektplan for fordypningsoppgaven

Vurderingsuttrykk er godkjent/ikke godkjent. Konsekvenser av ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktivitet:

Ad 1. Det er 75 % nærværsplikt i all teoriundervisning. Ved fravær utover 25 %, må studenten levere en skriftlig oppgave etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Ad 2. Studentene skal utarbeide et undervisningsopplegg for medstudenter etter nærmere angitt plan. Ved manglende gjennomføring må studenten levere en skriftlig oppgave etter avtale med utdanningens faglærer.

Ad 3. Prosjektplanen må godkjennes av veileder før fordypningsoppgaven kan påbegynnes.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Siv Tove Aunan
Arbeidsformer
Forelesning, seminar, gruppearbeid, demonstrasjon, studentundervisning, simulering, hospitering og selvstudium.
Åpent for
Kreftsykepleie - videreutdanning
Emneevaluering
Emnet studentevalueres i tråd med UiS's retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kreftsykepleie 2 (VKS200) 20
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto