Hopp til hovedinnhold

Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie VKSP30

Hensikten med kliniske studier er at studenten skal utvikle sin kompetanse som funksjonsdyktig kreftsykepleier gjennom flere og ulike læresituasjoner innen kreftbehandling, kreftsykepleie og palliasjon. I kliniske studier skal studenten gradvis integrere teoretiske, praktiske og etiske kunnskaper fra utdanningens hovedemner i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende. Studenten skal oppøve ferdigheter både av praktisk og mellommenneskelig karakter. Dersom studenten tar emnet i tredje semester, skal studenten videreutvikle de ferdighetene han/hun oppnådde i andre semester. Studenten skal vise progresjon i kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde. Studieperioden utgjør 6 uker til sammen. Fem uker organiseres som veiledede kliniske studier. Den siste uken legges til fjerde semester, og organiseres av studentene som en studietur eller hospitering. Studentene fordyper seg i et valgfritt og spesielt område de har interesse for innen kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VKSP30

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om organisering og ledelse innen kreftomsorg, i sykehus eller kommunehelsetjenesten
 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner kreftsykepleiers ulike ansvarsområder i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
 • har inngående kunnskap om rehabiliteringstilbud og andre oppfølgingstilbud til kreftpasienter og deres pårørende

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan følge opp og samhandle med den enkelte pasient/en gruppe pasienter som er under utredning og som lever med en kreftdiagnose
 • kan iverksette forebyggende tiltak vedrørende kreftbehandling og komplikasjoner som kan oppstå av denne
 • kan identifisere og vurdere krisereaksjoner som kan oppstå hos kreftpasienten og deres pårørende i forbindelse med kreftsykdom
 • kan iverksette tiltak for å hjelpe pasient og pårørende til å mestre sykdom og krise
 • kan ta medansvar for å gjennomføre relevant informasjon vedrørende prøver, undersøkelser og behandling
 • kan samarbeide aktivt omkring rehabilitering med pasienten, pårørende og behandlingsteamet
 • kan bidra til best mulig livskvalitet før, under og etter behandling
 • kan delta aktivt i symptomlindring og palliativ sykepleie
 • kan utøve individuell sykepleie til døende pasienter og deres pårørende i hjemmet/på institusjon

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan møte pasient og pårørende med respekt
 • kan ivareta pasientens og pårørendes integritet og autonomi og fremme deres rettigheter med vekt på medvirkning
 • kan ta medansvar for å bistå gjennom kriser som kan oppstå hos pasient og pårørende
 • kan ta medansvar for kartlegging av pasientens sosiale nettverk og for tverrfaglig samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i helsetjenesten
 • kan ta medansvar for å fremme samarbeid og samhandling innen kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
 • kan reflektere over egen praksis, integrere og bruke teori i alle aspekter av fagutøvelsen
 • kan vise inngående forståelse for egen kompetanse og yrkesidentitet som kreftsykepleier
Innhold
Kliniske studier 2 gjennomføres i kommunehelsetjenesten eller på sykehus. På sykehus vil en ha fokus på utredning/diagnostisering og behandling av aktuell kreftsykdom. I kommunehelsetjenesten vil en ha mer fokus på tilrettelegging av hjemmesituasjon slik at pasienten kan klare seg best mulig hjemme. Videre vektlegges rehabilitering i ulike faser av sykdom og behandling. Sykepleie til døende pasienter, knyttet til kommunehelsetjenesten eller sykehus vektlegges. Dette innbefatter også å møte pårørende. Videre vektlegges informasjon og forebygging, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging. Studentene skal utvikle forståelse for nødvendigheten av samarbeid mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten, og mellom ulike yrkesgrupper. Målet er å sikre pasienten og pårørende et fullverdig og godt helsetilbud gjennom hele behandlingsforløpet.
Forkunnskapkrav
Dersom VKSP30 tas i 3. semester forutsettes det at VKSP20 er bestått før studenten kan starte på VKSP30.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 6 Uker Bestått - Ikke bestått

Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksis fremgår av vurderingsskjema for kliniske studier 2 - kreftsykepleie. I kliniske studier legges det vekt på praktisk veiledning og fortløpende vurdering. Studenten skal ha muntlig midtvurdering og skriftlig sluttvurdering. UiS har det endelige ansvaret for vurderingen.Kliniske studier er obligatoriske. Minimum 30 timers nærværsplikt pr. uke i kliniske studier og 90% av praksistiden skal være knyttet til reelle pasientsituasjoner. Ved fravær over 10% kan alternativt arbeidskrav vurderes av utdanningens faglærer. Minst 50% av vaktene skal være sammenfallende med kontaktsykepleiers vakter i perioden. Praksisveiledning skal gis av kvalifiserte spesialsykepleiere. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kine Gjesdal
Emneansvarlig: Kine Gjesdal
Studieprogramleder: Siv Tove Aunan
Arbeidsformer
Aktuelle arbeidsmåter er praktisk utøvelse av kreftsykepleie i konkrete pasientsituasjoner, både selvstendig og under veiledning.  Andre arbeidsmåter er dialog/samtale, demonstrasjon, studentundervisning, selvstudium, refleksjonsgruppe. Hospitering ved ulike spesialfelt må avtales særskilt og følger gitte rammer og avtaler.
Åpent for
Kreftsykepleie - videreutdanning
Emneevaluering
Emnet studentevalueres i tråd med UiS' retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto