Hopp til hovedinnhold

Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering (VLS202)

Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. 

Studiet er samlingsbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene "Læreplananalyse og helhetlig undervisningsplanlegging"  og "Vurdering av lesing og skriving", og vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS202

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet har spesielt fokus på undervisningsplanlegging i ulike tidsspenn, og løfter fram viktigheten av god sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsformer, innhold og vurdering. I emnet drøftes spesielt en sentral modell for undervisningsplanlegging hvor lærerne inviteres til å predikere hva som vil være vanskelig for elevene når det gjelder lesing og skriving for deretter å bygge støttende strukturer for elevenes læring.

Emnet har også fokus på hva som kan være kvalitet ved  ulike vurderings- og kartleggingsverktøy for lesing og skriving  og hvordan disse verktøyene kan brukes for å fremme læring.

Emnet vil vektlegge studentenes refleksjon over egen praksis.

Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle innen undervisningsplanlegging og vurdering, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagdidaktikken knyttet til lese- og skriveopplæringen 
  • omfattende kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer som kan fremme læring og bevissthet om egen læring
  • inngående læreplanforståelse
  • inngående kunnskap om lærerspesialistens rolle i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter 

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • forholde seg kritisk og selvstendig til, samt anvende kartleggings- og vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving på en pedagogisk måte
  • anvende teoretisk og fagdidaktisk kunnskap til å analysere læreplan, læreverk eller digitale ressurser
  • på en selvstendig måte operasjonalisere kompetansemål og planlegge helhetlig lese- og skriveundervisning i tråd med gjeldende læreplan
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater om literacy og læring som grunnlag for utvikling av lese- og skriveopplæringen ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse 

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger innenfor fagfeltet literacy med både forskere, lærere og allmennheten
  • analysere, vurdere behov for og ta initiativ til forskningsbasert utvikling av lese- og skriveopplæring på egen arbeidsplass
Forkunnskapskrav
VLS201 Lesing, skriving og literacy
Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS201. Alle emner, inklusiv FOU-oppgaven (VLS203) må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig gruppeeksamen over emner oppgitt av faglærer 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamenEksamen er en muntlig diskusjon i grupper over emner som blir oppgitt av faglærer. (30 min. per gruppe + 5 min. per person i gruppa).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Refleksjonslogg etter første samling, Refleksjonslogg etter andre samling, Presentasjon vurdering av lesning eller skriving, Rapport
Arbeidskravene innbefatter skriving av refleksjonslogger etter hver samling (2), gjennomføring av tekstseminar i grupper,  kritisk analyse av en undervisningsplan for det lange eller det mellomlange tidsspennet og presentasjon av erfaringer fra vurdering av elevers lese- eller skriveferdigheter ved hjelp av et vurderingsverktøy, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr. 3. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Toril Frafjord Hoem
Faglærer: Marthe Lønnum
Studiekoordinator: Ellen Rafos
Studiekoordinator: Grethe Kallevik
Arbeidsformer
Forelesinger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.
Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto