Hopp til hovedinnhold

Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering VLS202

Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. 

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene "Læreplananalyse og helhetlig undervisningsplanlegging"  og "Vurdering av lesing og skriving", og vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.

Internasjonalisering vil være en integrert del av studiet. Studenter vil få forelesning av og/eller delta i seminar med internasjonale forskere og fagfolk.

For å studere og utforske lærerspesialistrollen vil det bli anledning til å delta i en ukes egenfinansiert studietur til Bedfordshire, i tredje semester.

Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021

Fakta
Emnekode

VLS202

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap 

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagdidaktikken knyttet til lese- og skriveopplæringen 
  • omfattende kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer som kan fremme læring og bevissthet om egen læring
  • inngående læreplanforståelse
  • inngående kunnskap om lærerspesialistens rolle i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter 

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • forholde seg kritisk og selvstendig til, samt anvende kartleggings- og vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving på en pedagogisk måte
  • anvende teoretisk og fagdidaktisk kunnskap til å analysere læreplan, læreverk eller digitale ressurser
  • på en selvstendig måte operasjonalisere kompetansemål og planlegge helhetlig lese- og skriveundervisning i tråd med gjeldende læreplan
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater om literacy og læring som grunnlag for utvikling av lese- og skriveopplæringen ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse 

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger innenfor fagfeltet literacy med både forskere, lærere og allmennheten
  • analysere, vurdere behov for og ta initiativ til forskningsbasert utvikling av lese- og skriveopplæring på egen arbeidsplass
Innhold

Emnet har spesielt fokus på undervisningsplanlegging i ulike tidsspenn, og løfter fram viktigheten av god sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsformer, innhold og vurdering. I emnet drøftes spesielt en sentral modell for undervisningsplanlegging hvor lærerne inviteres til å predikere hva som vil være vanskelig for elevene når det gjelder lesing og skriving for deretter å bygge støttende strukturer for elevenes læring. Emnet vil vektlegge studentenes refleksjon over egen praksis.

Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle innen undervisningsplanlegging og vurdering, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Required prerequisite knowledge
Ingen
Eksamen / vurdering

Muntlig gruppeeksamen over emner oppgitt av faglærer

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskravene innbefatter å skrive refleksjonslogg etter hver samling (2), gjennomføre et tekstseminar i grupper, utarbeide en bloggtekst knyttet til bruk av leseplanleggeren som planleggingsverktøy som skal publiseres på lesesenterets nettside og skrive et refleksjonsnotat knyttet til vurdering av lesing eller skriving. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Toril Frafjord Hoem
Faglærer: Trude Kringstad
Faglærer: Marthe Lønnum
Faglærer: Ingeborg Margrete Berge
Faglærer: Mary Genevieve Billington
Arbeidsformer
Forelesinger, seminarer, nettseminar med nasjonale og internasjonale forskere, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.
Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto