Hopp til hovedinnhold

Forsking- og utviklingsarbeid VLS203

Videreutdanningen som lærerspesialist er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

VLS 203 er en innføring i forskningsmetodikk for lærerspesialist studenter. Lærerspesialister har et særlig ansvar for å utvikle skolen gjennom faglig ledelse og gjennomføring av skolebasert forsknings-og utviklingsarbeide.

VLS 203 har som mål å bidra til at Lærerspesialiststudenter utvikler sin kompetanse til 1) å vurdere forskning med hensyn til både relevans og kvalitet og 2) å utforme og gjennomføre skolebaserte forskningsprosjekter.

Studiet er samlingsbasert og består av tre samlinger à tre dager, den siste samlingen er digital. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike obligatoriske arbeidskrav. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS203

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • avansert teoretisk kunnskap om literacy og læring
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta initiativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling 

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende ulike metoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, og kan planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese- og skriveopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
  • analysere og vurdere behov for samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
Innhold
Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor humaniora inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap. 
Forkunnskapkrav
Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS201 og VLS202. Alle tre emner må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.
Eksamen / vurdering

Skriftlig rapport av skolebasert FOU-prosjekt

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig rapport av skolebasert FOU-prosjekt 1/1 A - F

Studentene skal selv designe og gjennomføre et skolebasert forskningsprosjekt med selvvalgt fokus.  VLS 203 vurderes ut fra innlevert prosjektrapport på 4500 ord +/- 10 %.Alle arbeidskrav må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig presentasjon

Emnet har både en teoretisk og en praktisk komponent. Samlingene er på UiS og inneholder forelesninger, gruppediskusjoner samt studentpresentasjoner. 

Studentene må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og teorigrunnlag før de begynner på prosjektet. Prosjektskissen må godkjennes av veileder. Arbeidet utføres individuelt og med veiledning fra faglærer. I tillegg skal studentene levere en utvidet prosjektskisse, som beskriver prosjektet mer grundig.

Studentene må ha en muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport, 20 min. presentasjon og 10 min. diskusjon.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mary Genevieve Billington
Faglærer: Trude Kringstad
Faglærer: Marthe Lønnum
Faglærer: Toril Frafjord Hoem
Arbeidsformer
Gjennom undervisningen blir studentene  introdusert til hovedforskningsparadigmer og til hovedelementene i forskningsdesign. De to samlingene på UiS inneholder både forelesninger hvor det trekkes inn relevant fagkompetanse og gruppediskusjoner samt studentpresentasjoner.
Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Det en forutsetning at deltakerne er i arbeid og kan gjennomføre et FoU prosjekt på egen skole. 
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto