Hopp til hovedinnhold

Begynneropplæring med lesing, skriving og regning i teori og praksis VLS211

Emnet er første modul i et tilbud til lærere på 1.- 4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler.

Emnet er samlingsbasert.  Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS211

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • omfattende forskningsbasert kunnskap knyttet til begynneropplæring i lesing, skriving og regning
  • inngående kunnskap om utvikling av lese- skrive- og regneferdigheter
  • avansert didaktisk kunnskap om hvordan en kan utvikle disse ferdighetene

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til begynneropplæring
  • planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant forskningsbasert teoretisk og praktisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese-, skrive- og regneopplæring på 1.-4. trinn etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • utforske nye handlingsalternativ i egen praksis, gjøre egen tenking og planlegging synlig for kollegaer og støtte kollegaer i å utvikle god praksis når det gjelder lese-, skrive- regneopplæring på 1.-4. trinn
  • analysere og vurdere behov for, samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til kollegaer på egen arbeidsplass
Innhold

Dette emnet tar sikte på å utvikle studentenes forståelse av og innsikt i lese- skrive- og regneutvikling slik at de kan ta profesjonelle, kunnskapsbaserte valg og legge til rette for god opplæring for de aller yngste elevene i skolen.

Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle når det gjelder begynneropplæring, vil emnet også inneholde teori om lærerrollen, organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapkrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som begynneropplæring, lesing, skriving og regning og minst tre års undervisningspraksis innen fagområdet på 1.- 4. trinn.

For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet.

Anbefalte forkunnskaper
Lærere som har hatt andre lederroller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevaluering 1/1 1 Semestre A - F

Mappen skal bestå av to fagtekster og tilhørende presentasjonsnotat og refleksjonsnotat (til sammen 8000 ord), samt en annotert litteraturliste på 1000 sider. Begge målformer må være representert i mappen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 2, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 3, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 4, Erfaringsdeling på egen skole

Arbeidskravene innbefatter å utarbeide fagtekster knyttet til utprøvinger i egen praksis (totalt 4 stk), skrive og levere refleksjonslogg etter hver samling (totalt 4 stk), gjennomføre tekstseminar i grupper, gi medstudenter respons på fagtekster, utarbeide annotert litteraturliste på ca. 1000 sider og gjennomføre en kunnskapsdeling på egen skole.

Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Faglærer: Morten Bergsten Njå
Emneansvarlig: Arild Michel Bakken
Faglærer: Hege Rangnes
Faglærer: Marit Aasen
Faglærer: Aline Alves-Wold
Faglærer: Mary Genevieve Billington
Faglærer: Anne Håland
Arbeidsformer

Forelesinger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.

I samlingene vil erfaringene som studenter har fra skolen være en viktig ressurs. Teorier og metoder presenteres slik at de kan anvendes til å møte utfordringer som studentene møter i sin arbeidshverdag.

Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto