Hopp til hovedinnhold

Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering VLS212

Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering

Emnet er andre modul i et studium til lærere på  1. - 4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler. Emnet er samlingsbasert. Det vil være to samlinger a tre dager.

Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS212

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • omfattende kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer i begynneropplæringen
  • inngående kunnskap om læreplananalyse og undervisningsplanlegging
  • omfattende kunnskap om skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • forholde seg kritisk og selvstendig til kartlegging og kunne anvende kartleggings- og vurderingsverktøy på en målrettet måte
  • på en selvstendig måte operasjonalisere kompetansemål og planlegge helhetlig lese- og skriveundervisning i tråd med gjeldende læreplan

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet begynneropplæring, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese-, skrive- og regneopplæring
  • analysere og vurdere behov for, samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til kollegaer på egen arbeidsplass
Innhold

For å kunne gi god undervisning trengs kunnskaper om elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter og om undervisningsplanlegging. Dette emnet vektlegger undervisningsplanlegging i ulike tidsspenn, og løfter fram viktigheten av god sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsformer, innhold og vurdering. Emnet vektlegger også kunnskaper om hvordan læreren kan vurdere elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning for på den måten kunne planlegge god undervisning for alle elever.

Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle innen undervisningsplanlegging og vurdering, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapkrav
Godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. Minst tre års undervisningspraksis innenfor fagområdet på 1.- 4. trinn.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig diskusjon i grupper 1/1 45 Minutter Bestått - Ikke bestått

Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.Eksamen er en muntlig diskusjon i grupper over emner som blir oppgitt av faglærer. (30 min. per gruppe + 5 min. per person i gruppa).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav

Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg knyttet til lesing av faglitteratur. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav som å gjennomføre tekstseminar i grupper, gjøre  kritisk analyse av en undervisningsplan for det mellomlange tidsspennet og presentere utprøving av et kartleggings- eller vurderingsverktøy for vurdering av elevers lese, skrive eller regneferdighet. 

Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Toril Frafjord Hoem
Faglærer: Aline Alves-Wold
Arbeidsformer
Forelesinger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.
Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto