Hopp til hovedinnhold

Forsking- og utviklingsarbeid VLS213

«Emnet er tredje modul i et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler. Emnet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager.

Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hversamling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.

Internasjonalisering vil være en integrert del av emnet. Studentene vil få forelesning av internasjonale forskere og fagfolk.

Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene "vitenskapsteori og metode" og "FOU arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeiskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS213

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • avansert teoretisk kunnskap om forskningsmetoder i begynneropplæringen
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta initiativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling 

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende ulike forskningsmetoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til begynneropplæring, og planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om begynneropplæring, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
Innhold
Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor utdanningsvitenskap inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap. 
Forkunnskapkrav
Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS211 og VLS212. Alle tre emner må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.
Anbefalte forkunnskaper
Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig FOU-rapport 1/1 A - F

Studentene skal selv designe og gjennomføre et skolebasert forskningsprosjekt med selvvalgt fokus. VLS213 vurderes ut fra innlevert prosjektrapport på 4500 ord +/- 10%. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Mutlig presentasjon av FOU-arbeid og innlevering av prosjektskisse

Arbeidskravene dreier seg om å dokumentere planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk feltarbeid som er tematisk knyttet til begynneropplæring, og med veiledning fra faglærer.

Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av veileder før studentene går i gang med prosjektet. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden. Studentene må ha en muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport. 20 min. presentasjon og 10 min. diskusjon.

Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Margrethe Sønneland
Emneansvarlig: Mary Genevieve Billington
Faglærer: Toril Frafjord Hoem
Faglærer: Anne Håland
Arbeidsformer
FOU-arbeid på egen skole. Arbeidet skal være tematisk knyttet til begynneropplæring. Gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum.
Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto