Matematikk 1, modul 1 (VMA101)

Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til emnet tall. I tillegg vil det fokuseres på problemløsing, utforsking, tekstoppgaver, diagnostiske oppgaver og diagnostisk undervisning. Kjerneelementene fra Fagfornyelsen vil ha en framtredende plass.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VMA101

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet blir det arbeidet med ulike aspekter ved tall og tallbehandling; grunnleggende tallbegrepsutvikling hos barn, utvikling av tallbehandling fra et uformelt nivå til et mer systematisk og formelt nivå, og posisjonssystemets betydning i den forbindelse. Det blir arbeidet med utvikling av tallfølelse og forståelse gjennom utforskning, eksperimentering og generalisering. Arbeid med ulike modeller, hoderegningsstrategier og algoritmer har en naturlig plass i den forbindelse. Det samme har argumentasjon og begrunnelse. Emnet inneholder også problemløsing samt perspektiver knyttet til diagnostisk undervisning og matematikkvansker. Fokus på elevers læring og forståelse vil være framtredende gjennom hele studiet.

Matematikkfaglig innhold i emnet består av:

- Tallbegrepsutvikling

- Regning med hele tall, brøk, desimaltall, prosent

- Tallteori

- Forhold og proporsjonalitet

Generelle fagdidaktiske elementer i emnet:

- Problemløsing og utforsking

- Diagnostiske oppgaver og diagnostisk undervisning, matematikkvansker.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående undervisningskunnskap i hva elevene arbeider med på barnetrinnet knyttet til emnene tallforståelse og regning, med et spesielt fokus på begynneropplæringen
 • kunnskap om språkets rolle for læring
 • kunnskap om ulike representasjoner og hvordan bruk av og overgangen mellom disse kan påvirke elevers læring
 • kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, og å bruke digitale verktøy i matematikkfaget i skolen
 • kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og om overgangen barnehage/skole
 • kjennskap til ulike teorier for læring i matematikk
 • kunnskap om noen metoder for undervisning, spesielt i begynneropplæring
 • kjennskap til matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallsystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i tall for alle elever på trinn 1-7 med fokus på forståelse, variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • kjenner til kjerneelementene i faget
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • kjenner til arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis - herunder bl.a. modellering
 • kan bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter med tanke på de yngste elevene, for å tilpasse opplæringen til disse elevenes ulike behov
 • kan analysere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning/pedagogisk utdanning/førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning for undervisning i grunnskolen.

Det forutsettes at studenten ved semesterstart behersker grunnleggende matematikkunnskaper fra grunnskole og videregående skole.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Studenten må ha gjennomført og bestått to arbeidskrav.

Arbeidskravene vil inneholde:

 • Refleksjon og arbeid rundt oppgaver med fokus på undervisningskunnskap relatert til de matematikkfaglige emnene i kurset.
 • Problemløsningsoppgaver.
 • Utforming av oppgaver tilpasset nivået en underviser på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dag Torvanger

Studiekoordinator:

Kjetil Endresen

Arbeidsformer

Forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid. Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Forventet arbeidsmengde, timetall i parentes:

Undervisning (ca.54 timer)

Forberedelser (ca.100 timer)

Egenarbeid med oppgaver (ca.100 timer)

Eksamen, repetisjon + forberedelser (ca.50 timer)

Arbeidskrav (ca.100 timer)

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto