Hopp til hovedinnhold

Matematikk 1, modul 1 VMA101

Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene tall, tallteori, og målinger. I tillegg vil det fokuseres på problemløsing, utforsking, oppgavetyper og diagnostisk undervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VMA101

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har innenfor alle matematiske emner på modulen:

 • inngående undervisningskunnskap i hva elevene arbeider med på barnetrinnet knyttet til emnene, med et spesielt fokus på begynneropplæringen
 • kunnskap om språkets rolle for læring
 • kunnskap om den betydningen semiotiske representasjonsformer har i matematikk, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsformer i begynneropplæringen
 • kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, og å bruke digitale verktøy i matematikkfaget i skolen
 • kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og om overgangen barnehage/skole
 • kjennskap til ulike teorier for læring i matematikk
 • kunnskap om noen metoder for undervisning, spesielt i begynneropplæring
 • kjennskap til den historiske utviklingen

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med fokus på variasjon, differensiering og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • kjenner til arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis - herunder bl.a. modellering
 • kan bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter med tanke på de yngste elevene, for å tilpasse opplæringen til disse elevenes ulike behov
 • kan analysere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn
Innhold

Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling; det grunnleggende tallbegrepet hos barn, utvikling av tallbehandling fra et uformelt nivå til å bli mer systematisk, og posisjonssystemets betydning i den forbindelse. Arbeid med algoritmer knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av tallfølelse og forståelse gjennom eksperimentering og generalisering med tall. Det arbeides med utvidelsen av tallmengdene, særlig vil aspekter ved brøk og desimaltall behandles grundig. Sentralt er også arbeid med måling, herunder spesielt arbeid med å utvikle god forståelse for begrepene lengde, areal og volum. Ellers vil emnet inneholde en god del om problemløsing, utforsking og oppgavetyper i matematikk, samt perspektiver knyttet til diagnostisk undervisning og matematikkvansker.

Matematikkfaglig innhold i emnet består av:

- Tall og tallregning

- Regning med brøk, prosent, desimaltall

- Tallteori

- Måling

Generelle fagdidaktiske elementer i emnet:

- Problemløsing og utforsking

- Oppgavetyper

- Diagnostisk undervisning og matematikkvansker.

Forkunnskapkrav

Lærerutdanning/pedagogisk utdanning/førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning for undervisning i skolen.

Det forutsettes at studenten ved semesterstart behersker grunnleggende matematikkunnskaper fra grunnskole og videregående skole.

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Refleksjon, Problemløsning, Oppgaver

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Studenten må ha gjennomført og bestått tre arbeidskrav.

Arbeidskravene vil inneholde:

 • Refleksjon og arbeid rundt oppgaver med fokus på undervisningskunnskap relatert til de matematikkfaglige emnene i kurset.
 • Problemløsningsoppgaver.
 • Utforming av oppgaver tilpasset nivået en underviser på.
Fagperson(er)
Faglærer: Eva Elise Tvedt
Emneansvarlig: Anita Tyskerud
Faglærer: Anita Tyskerud
Faglærer: Janne Fauskanger
Faglærer: Sean Peter Kåss Martin
Faglærer: Kjersti Melhus
Emneansvarlig: Kjersti Melhus
Arbeidsformer

Forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid. Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

 

Forventet arbeidsmengde, timetall i parentes:

Undervisning (ca.54 timer)

Forberedelser (ca.100 timer)

Egenarbeid med oppgaver (ca.100 timer)

Eksamen, repetisjon + forberedelser (ca.50 timer)

Arbeidskrav (ca.100 timer)

Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Dialogbasert evaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto