Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2, 5.-10. trinn, modul 1 (VMA201)

Studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i matematikk. Målet er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i matematikk. Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene algebra og funksjonslære. I tillegg legges særlig vekt på problemløsning og hvordan IKT kan brukes til å inspirere og motivere elever, og samtidig fremme læring.

Emnet kan tas separat uten å fortsette med modul 2. For å fullføre Matematikk 2 (30 studiepoeng) må også modul 2 (vårsemesteret) tas.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VMA201

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet med emnet er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i matematikk. Fokus er på algebra, funksjonslære og analyse og fagdidaktikk. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap særegen for lærerprofesjonen. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpassing kan tilrettelegge matematikkundervisningen.

Emnet gir derfor en grundig innføring i algebra, funksjonslære og analyse med tanke på lærerens undervisningskunnskap.

Bruk av digitale verktøy er en del av læreplanen i matematikk i grunnskolen. Både koding og ulike spesialprogrammer i de ulike delene av matematikkfaget er aktuelle. Emnet vil gjenspeile dette.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter fullført emne

 • ha god forståelse for regning med tall, tallsystemer, algebra og likninger. Kjenne til typiske misoppfatninger innenfor disse emnene, særlig overgangen fra aritmetikk til algebra med fokus på den generaliserte tenkningen. 
 • ha god forståelse for funksjonsbegrepet og egenskapene til ulike funksjonstyper som f.eks. polynom-, eksponential- og rasjonale funksjoner, ha god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, enkle differensiallikninger og enkle matematiske modeller, og kunne relatere dette til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • ha kjennskap til hva undervisningskunnskap i matematikk innebærer. Se betydningen av samspillet mellom fagdidaktisk kunnskap, fagkunnskap og matematisk horisontkunnskap
 • kjenne til ulike teorier for læring og undervisning i matematikk, ha innsikt i språkets rolle for læring og kunne å kommunisere ved hjelp av matematisk språk
 • kunnskap om hvordan læreren kan bruke problemløsning og digitale verktøy som læringsfremmende undervisningsmetoder.
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheter i matematikk og hvordan elever kan utvikle egne ferdigheter og bygge en matematisk identitet.
 • Kunnskap om overgang barne-ungdomsskole og ungdomsskole-videregående og kjenne til matematikken på disse trinnene.

Ferdigheter

 • kunne formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • kunne bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kunne bruke digitale verktøy i arbeid med matematikk og kunne kommunisere matematikk skriftlig ved bruk av digitale verktøy
 • kunne bidra i lokalt læreplanarbeid og ha kunnskap om lærerplanens oppbygning.
 • kunne reflektere over hvordan lærerplanens generelle mål kan implementeres i egen matematikkundervisning.
Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning som inkluderer enten

 • 30 studiepoeng/10 vekttall matematikk/matematikkdidaktikk fra lærerutdanningen

eller

 • 30 studiepoeng/10 vekttall annen relevant matematikkutdanning. Relevans vurderes av fagkomité.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveinnlevering 1, Oppgaveinnlevering 2
Studenten skal ha gjennomført og bestått to obligatoriske arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil inneholde utprøving av eget undervisningsopplegg i forhold til problemløsing. Arbeidskravene vil også inneholde regneøvelser og oppgaver knyttet til matematikkdidaktisk litteratur.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dag Torvanger
Faglærer: Cato Tveit
Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger i semesteret. Hver samling er 3 dager à 6 timer. I perioden mellom samlingene foregår kommunikasjon mellom studenter og faglærer via Canvas. Det blir tilrettelagt for kollokvier på nett mellom samlingene.

En betydelig del av studentens arbeidsinnsats foregår i periodene mellom samlingene. Det gis oppgavesett som studentene jobber med. I tillegg skal det leveres to obligatoriske arbeidskrav.

I samlingene gis det fellesforelesninger og noe tid til individuelt arbeid og arbeid i grupper/par.

Forventet arbeidsmengde (timer i parantes):

Undervisning (ca.54 timer)

Forberedelser (ca.100 timer)

Egenarbeid med oppgaver (ca.100 timer)

Eksamen, repetisjon + forberedelser (ca.50 timer)

Arbeidskrav (ca.100 timer)

Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Dialogbasert evaluering
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto