Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2, 5. - 10. trinn, modul 2 (VMA202)

Emnet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere på mellomtrinnet som ønsker faglig fordypning i matematikk. Målet er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i matematikk. Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene  tallteori og geometri.

Studiet er modul 2 av Matematikk 2. Det kan tas separat fra modul 1, men det vil være en fordel å ha fullført modul 1 før en starter på dette studiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VMA202

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i matematikk. Fokus er i stor grad på tallteori, men også geometri og fagdidaktikk. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglige kunnskap særegen for lærerprofesjonen. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elvenes læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpassing kan tilrettelegge matematikkundervisningen.

Emnet gir derfor en grundig innføring i tallteori og geometri med tanke på lærerens undervisningskunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studentene

 • ha god forståelse av sentrale begreper og prinsipper i klassisk tallteori, og forståelse av tall og tallmengder.
 • ha undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer og fremme elevers evne til å resonere og argumentere for løsninger med et matematisk språk.
 • ha kunnskap om triogonometri og komplekse tall
 • kjenne til ulike teorier for læring og undervisning i matematikk, ha innsikt i språkets rolle for læring og ha evne til å kommunisere ved hjelp av matematikk.
 • kjenne til diagnostisk undervisning, ha kunnskap om elevers strategivalg og typiske misoppfatninger i tilknytning til de nevnte matematiske emnene.

Ferdigheter

 • kunne formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • kunne bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering for læring og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kunne tilpasse undervisningen til alle elever, med et særlig fokus på høyt- og lavtpresterende elever.
 • kunne bruke digitale verktøy i arbeid med matematikk, kunne kommunisere matematikk skriftlig ved bruk av digitale verktøy og kunne avgjøre når bruk av IKT er hensiktsmessig.

Generell kompetanse

 • kunne delta og bidra i FoU-arbeid med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
 • kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.
Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning som inkluderer enten

 • 30 studiepoeng/10 vekttall matematikk/matematikkdidaktikk fra lærerutdanningen

eller

 • 30 studiepoeng/10 vekttall annen relevant matematikkutdanning (relevans vurderes av opptakskomité)
Eksamen / vurdering

Innlevering og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 6 Timer Bokstavkarakterer
Innlevering 3/10 Bokstavkarakterer

Skriftlig eksamen (6. timer) teller 70 % av karakteren.FoU-oppgave knyttet til egen undervisningspraksis, teller 30 % av karakteren 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveinnlevering 1, Oppgaveinnlevering 2
Studenten skal ha gjennomført og fått godkjent to obligatoriske arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen.  Arbeidskravene vil være knyttet til utprøving av lærestoff i eget klasserom og refleksjon rundt dette i lys av didaktisk teori. I tillegg vil arbeidskravene inneholde regneøvelser.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gaute Hovtun
Faglærer: Dag Torvanger
Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger i semesteret.  Hver samling er 2-3 dager à 6 timer. I perioden mellom samlingene foregår kommunikasjon mellom studenter og faglærer via Canvas.

En betydelig del av studentens arbeidsinnsats foregår i perioden mellom samlingene. Det gis oppgavesett som studentene jobber med. I tillegg skal det leveres to obligatoriske arbeidskrav.

I samlingene gis det fellesforelesninger og noe tid til individuelt arbeid og arbeid i arbeid i grupper/par.

Forventet arbeidsmengde, timetall i parantes:

Undervisning (ca.54 timer)

Forberedelser (ca.100 timer)

Egenarbeid med oppgaver (ca.100 timer)

Eksamen, repetisjon + forberedelser (ca.50 timer)

Arbeidskrav (ca.100 timer)

Åpent for
Ikke åpent for privatister.
Emneevaluering
Dialogbasert evaluering
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto