Programmering i skolen (VPR100)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VPR100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Bokmål

Innhold

Kurset skal gi lærere og framtidige lærere i grunnskolen faglig grunnlag for å bruke programmering i egen undervisning i matematikk og andre fag. Det gis grunnleggende opplæring i programmeringsspråkene Scratch og Python.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har opparbeidet generell forståelse for algoritmer og kan utvikle og beskrive algoritmer ved bruk av pseudokode og flytdiagram.
 • Kjenner ideen om ulike datatyper (datastrukturer) og hvordan programmer benytter disse.

Ferdigheter

 • Behersker grunnleggende programmering slik det brukes i skolefagene i grunnskolen.
 • Kan benytte både blokkbasert og tekstbasert programmeringsspråk i egen undervisning.
 • Kan anvende de fire grunnprinsippene i programmering:

  • Variabel
  • Løkke
  • Vilkår
  • Funksjon
 • Kan legge til rette for undervisning i algoritmisk tenkning.
 • Kan planlegge og gjennomføre opplæring i programmering og kjenner ulike didaktiske prinsipper for undervisning med programmering og undervisning i programmering (blant annet PRIMM modellen).

Generell kompetanse

 • Kjenner til bruk av KI (kunstig intelligens) i problemløsningsarbeid med programmering og hvilke muligheter og utfordringer KI gir i arbeid med programmering i skolen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter som underviser matematikk i grunnskolen. Det er derfor anbefalt at studentene har god kjennskap til skolens matematikkfag.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det skal gjennomføres to selvstendige arbeider som leveres underveis i semesteret. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være bestått for at kandidaten kan gå opp til eksamen.

Dersom kandidaten ikke får godkjent et arbeidskrav gis det mulighet for at kandidaten leverer på nytt.

Arbeidskravene er nødvendig for å dokumentere at studenten deltar aktivt i emnet. Oppmøte til undervisning er ikke obligatorisk.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Kjetil Endresen

Arbeidsformer

Kurset er lagt opp som deltidsstudium over seks undervisningsdager med fem timer undervisning hver gang. Undervisningen vil være organisert som klasseromsundervisning med mye studentaktivitet. I perioden mellom undervisningsdagene vil det være mellomarbeider der det legges til rette for samarbeid over digitale plattformer.

Åpent for

Opptak til enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto