Avdeling for omsorg og etikk

Avdeling for omsorg og etikk skal utvikla og formidla tverrfagleg kunnskap om omsorg og etikk for å sikra høg kvalitet og forsvarleg, omsorgsfull hjelp i helsetenestene.

Published Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

67

Avdelingsleiar

Kine Gjesdal

Stipendiatar

4

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Kjell Arholms hus

Avdelingsleder
51834143
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Om avdelinga

Jordmor med mor og barn på barsel
Vi utdannar reflekterte og høgt kvalifiserte helsearbeidarar (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Avdeling for omsorg og etikk skal vera ein arena der aktuelle spørsmål og dilemma knytt til omsorg og etikk blir utforska og blir utfordra. Tilnærminga vår er basert på ei forståing av at relasjonar til menneske i sårbare situasjonar og eksistensielle grunnvilkår, er konstituerande for yrkesutøvinga.

Vi identifiserer grunnlag og vilkår for helse- og omsorgsarbeid og forstår dette som samanhengar mellom kroppslege, emosjonelle og eksistensielle erfaringar, og vilkår i kultur og samfunn. Vi utforskar subjektive erfaringar ved helse, sjukdom og liding i alle fasane til livet, og legg vekt på dialogiske møte mellom pasientar, profesjonelle og pårørande.

Kompetansen til tilsette i avdelinga spenner over teoretisk og klinisk fordjuping, tverrvitskaplege, kritiske og innovative tilnærmingar til omsorg og etikk, og metodeutvikling.

Fagområde ved avdelinga er:

  • Grunnlaget og vilkåra til omsorg i dagens velferdssamfunn
  • Helse, liding og livsfenomen
  • Sjukepleievitskap - teoretisk og klinisk
  • Profesjonell utvikling i relasjonsarbeid
  • Omsorgsetikk, etiske praksisar i helse- og omsorgstenesta
  • Kvalitativ metodeutvikling