Avdeling for omsorg og etikk

Avdeling for omsorg og etikk skal utvikla og formidla tverrfagleg kunnskap om omsorg og etikk for å sikra høg kvalitet og forsvarleg, omsorgsfull hjelp i helsetenestene.

Published Endret
Fakta
Tilsette

50

Avdelingsleiar

Kristin K. Adriansen

Stipendiatar

9

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Kjell Arholms hus

Avdelingsleder
51834164
Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Om avdelinga

Jordmor med mor og barn på barsel
Vi utdannar reflekterte og høgt kvalifiserte helsearbeidarar (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Avdeling for omsorg og etikk skal vera ein arena der aktuelle spørsmål og dilemma knytt til omsorg og etikk blir utforska og blir utfordra. Tilnærminga vår er basert på ei forståing av at relasjonar til menneske i sårbare situasjonar og eksistensielle grunnvilkår, er konstituerande for yrkesutøvinga.

Vi identifiserer grunnlag og vilkår for helse- og omsorgsarbeid og forstår dette som samanhengar mellom kroppslege, emosjonelle og eksistensielle erfaringar, og vilkår i kultur og samfunn. Vi utforskar subjektive erfaringar ved helse, sjukdom og liding i alle fasane til livet, og legg vekt på dialogiske møte mellom pasientar, profesjonelle og pårørande.

Kompetansen til tilsette i avdelinga spenner over teoretisk og klinisk fordjuping, tverrvitskaplege, kritiske og innovative tilnærmingar til omsorg og etikk, og metodeutvikling.

Fagområde ved avdelinga er:

  • Grunnlaget og vilkåra til omsorg i dagens velferdssamfunn
  • Helse, liding og livsfenomen
  • Sjukepleievitskap - teoretisk og klinisk
  • Profesjonell utvikling i relasjonsarbeid
  • Omsorgsetikk, etiske praksisar i helse- og omsorgstenesta
  • Kvalitativ metodeutvikling

Aktuelt

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Tre nye professorer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS

Anne Marie Lunde Husebø fikk 11. november opprykk til professor i helsevitenskap, mens Margareth Kristoffersen og Kristi...

Vi trenger studenter som blir opp­datert på viten om syke­pleie

KRONIKK: Dersom sykepleierstudentene ikke får sitt grunnlag i det vitenskapelige, kan de ubevisst la seg styre av det de...

Hvordan oppleves det for pleierne når en beboer på sykehjem dør?

Mer enn halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i dag i sykehjem. Helsepersonell som arbeider i sykehjem, blir dermed ...

Veiing og måling av barn bør fortsette – på riktig måte

KRONIKK: Hvordan vi veier, måler og kommuniserer om overvekt og fedme er det sentrale punktet. Ikke om vi skal veie og m...

Eldre fikk mer matlyst når de spiste sammen med andre

Underernæring er et betydelig problem blant eldre. Å ha noen å dele måltidet med er bra for ernæring, trivsel og måltids...

Venke Ueland er professor i sykepleievitenskap

Venke Ueland er tildelt opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hennes forsknin...

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorgssektoren.

Tilbake i jobb etter sjukdom

I Magasinet til Stavanger Aftenblad fortel to kvinner om sin veg tilbake i jobb etter kreftbehandling. Forskarar skal un...

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har v...

Når bekkenet og morshjartet gjer vondt

I Magasinet til Stavanger Aftenblad kunne vi lørdag lese om bekkenleddsmertene til Tina Renate Liland Austbø. Kiroprakto...

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsutfordringer. Men hva ...

Betydning av religion i møte med døden

Hvordan forholder ansatte på sykehjem med innvandrerbakgrunn seg til religion i arbeidet med pasienter som nærmer seg dø...

Bruken av livshistorier i omsorgsarbeid

I prosjektet «Livsarket» kartlegges bruk av pasienters livshistorier som en del av omsorgsarbeidet ved sykehjem i region...

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices vil vidareutvikla omso...

Frykter å ikkje klare møtet med døyande pasientar

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert he...

Tilbake til arbeid etter brystkreft

Det er utfordrande for brystkreftoverlevarar å komma tilbake til arbeid etter fullført behandling. Eit forskingsprosjekt...

Camilla Koskinen er ny professor i omsorgsvitenskap ved UiS

Camilla Koskinen er tildelt opprykk til professor i omsorgsvitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hennes forskn...

Disputas om behandlingstilbod ved langvarige smerter

Kine Gjesdal har forska på helsehjelp ved langvarige smerter som ikkje kjem av kreft.

Se òg