Hopp til hovedinnhold

E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

Pensum og semesteravgift

Antall studieplasser

32

Oppstart

Høst 2021

Søknadsfrist

15. april

Omfang

Deltid

Undervisningspråk

Norsk

Kursinnhold

Tema som behandles er bla. forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

Studiet tilbys av to utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Stavanger og Oslo Met.

Videreutdanningen tilbys for ansatte i barnevernet, og er en del av regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Videreutdanningen skal gi faglig fordypning og spesialisering, og bygger på en praksisnær tilnærming.

Målgruppe

Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten vil bli prioritert for opptak og tilskudd. Dersom det er ledige plasser, kan ansatte i statlige eller private barnevernsinstitusjoner innvilges opptak.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

- avansert kunnskap om sentrale barnevernrettslige tema og problemstillinger, samt relevant forskning på feltet

- inngående kunnskap om juridisk metode og rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder EMK og FNs barnekonvensjon.

- avansert kunnskap om det materielle innholdet i lovgivningen, herunder, barns rett til medvirkning, inngrepsvilkår og saksbehandlingsregler.

- inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid, herunder taushetspliktreglene.

Ferdigheter

Studenten kan

- identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder.

- anvende juridisk metode og relevante rettskilder, beherske og benytte juridiske begreper i det daglige arbeidet.

- kombinere juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse.

- anvende juridisk og barnevernfaglig kunnskap for å sikre barns og foreldres rett til medvirkning i barneverntjenestens arbeid.

- anvende juridisk kunnskap i beslutningsprosesser i barneverntjenesten, overfor samarbeidspartnere og beslutningsorganer.

- bidra til at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas i alle faser i en barnevernssak.

Generell kompetanse

Studenten

- har avansert forståelse for barnevernets rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktøre

- kan analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av rettskildene, herunder kravet til forsvarlighet.

- kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen på egen arbeidsplass.

- kan oppdatere sin kunnskap innenfor hele det barnevernrettslige området.

Les hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsuker

Høst 2021

Undervisningssamlingene er - datoer er underplanlegging

1. samling: 3 dager (september)

2. samling: 3 dager (oktober)

3. samling: 3 dager (november)Vår 2022

Undervisningssamlingene er:

4. samling: 4 dager (januar)

5. samling: 4 dager (mars)

6. samling: 3 dager (april) 

Finansiering

Arbeidsgiver/ deltakere kan søke tilskudd for utgiftsdekning for vikar, reiser og studiemateriell via Bufdir.

Vennligst merk:

Portalen er åpen for søking om tilskudd i perioden 1. mars - 30. april. Følg denne lenken:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevant fagområde. Eventuell realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning. Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres med kopi av vitnemål (alle sider) og attester.

Søknaden må inneholde en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som dokumenterer gjeldende arbeidstilknytning til barnevernet.

Dokumentasjon for opptakskravet må lastes inn i søknadsportalen snarest mulig, og innen en uke etter søknad. Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Det er 32 studieplasser på videreutdanningen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil følgende rangeringsregler gjøres gjeldende:

*Søkere rangeres etter vektet karaktersnitt fra sin bachelorgrad.

*Søkere som har dokumentert mer enn 2 års relevant arbeidserfaring, vil bli prioritert framfor søkere med under 2 års arbeidserfaring.

*Søkere med ansettelse i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert.

*For å sikre kompetansespredning i barnevernet, vil det kun bli gitt opptak til 2 søkere fra samme kontor. Ved ledige studieplasser, kan dette prinsippet fravikes.

 

Med forbehold om endringer.

Foreleser

Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Førsteamanuensis

Kontaktpersoner

51833078
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833728
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver