Hopp til hovedinnhold

Tjenesteinnovasjon og -design E-MLE100

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Mastergradskurset Tjenesteinnovasjon og -design gir deg grunnleggende kompetanse på metoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Våren 2023

Søknadsfrist

Er utløpt

Omfang

Deltid

Pris

kr 20.000,- + semesteravgift og pensum

Tjenesteinnovasjon er et fagområde det stadig er mer interesse for, blant annet på grunn av digitalisering og økt kamp om kundene. Det handler om å utvikle attraktive tjenester basert på en grundig innsikt i kundereisen og kundenes behov.

Erik Lerdahl , professor II og fagansvarlig for kurset

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteinnovasjon og -design. Her får du en praktisk forståelse av hvordan eksisterende tjenester kan forbedres og nye utvikles, basert på avdekking av brukerinnsikt og design av brukerreiser. Les mer

Studenter rundt et bord

Du vil lære hva som gir gode tjenesteopplevelser til brukere og innbyggere, og får en bedre forståelse for hvorfor tjenestedesign blir stadig viktigere i en tid med digitalisering, nye forretningsmodeller og omstilling.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende kunnskap om designprosessen, fra innsiktgenerering til utvikling av tjenesteløsninger.

Kurset kan tas som et enkeltstående emne, men blir også en del av en framtidig mastergrad i strategisk design og ledelse, som etter planen starter høsten 2023.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat og offentlig sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og -design, både som planlegger, utvikler, prosjektleder eller bestiller av nye tjenesteløsninger.

Innhold

Kurset lærer deg blant annet å:

  • ta i bruk ulike verktøy for å få innsikt i brukerbehov og brukerreise
  • bruke ulike kreative verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepter
  • mestre ulike visualiseringsverktøy og å lage enkle prototyper av tjenestekonsepter og teste dem mot brukergrupper

Hele emnebeskrivelsen finner du her. 

Les mer om faglærer Erik Lerdahl og hans tanker rundt teamutvikling i denne artikkelen fra Ledernytt.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsdager

Undervisningsdatoer for våren 2023 er under planlegging.

Undervisningsform

Kurset er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb. Det holdes tre samlinger á to dager ved Universitetet i Stavanger.

Kurset består av forelesninger, øvingsoppgaver basert på ulike case, refleksjonsnotater, gruppearbeid og selvstudier. Metoder og teknikker testes ut i workshops der studentene arbeider på en konkret case.

Det vil også være gjesteforelesere fra næringslivet og designbransjen som forteller om sin praksis og metodiske inngang til tjenesteutvikling og design.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

En ukes designsprint hjemmeeksamen, som kan løses alene eller i grupper på inntil tre studenter.

Dato for ut- og innlevering er: Under planlegging. Vurderes: A - F, hvor F er stryk.

Vilkår for å ta eksamen: 2 obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av semesteret må være bestått.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Med forbehold om endringer.

– Kurset i tjenesteinnovasjon lærte meg å jobbe systematisk med å sette brukeropplevelsen i sentrum

Mette Hamre var en del av det første kullet som gjennomførte videreutdanningen Tjenesteinnovasjon og servicedesign. Det har hun ikke angret på, og kunnskapen hun tilegnet seg, har hun alt tatt i bruk.

Mette Hamre

– Kurset har gitt meg konkrete og praktiske redskap som har kommet til stor nytte i kartleggingsarbeid, forbedring av prosesser og produkter. Jeg har også lært hvordan det å visualisere brukeropplevelsen har gitt en veldig god inngang til å forstå kundenes behov og opplevelser på en ny måte, forteller Hamre.

Hun sier kurset også har gjort implementeringsarbeid og videre oppfølging både enklere og mer effektivt. Hamre mener kurset Tjenesteinnovasjon og -design vil være nyttig for alle bedrifter og organisasjoner som er avhengige av en god forståelse og dialog med sine målgrupper.

– Det gir en unik mulighet til å treffe på målgruppenes behov, forstå deres utfordringer og å peke på muligheter for forbedringer som både forbedrer kundeopplevelser og sluttprodukter, sier hun.

Hun sier kompetansen hun tilegnet seg på kurset, gjorde at hun ble rekruttert til Frog Design - Part of Capgemini, som senior business designer.

Brukeropplevelsen i sentrum

Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir grunnleggende kompetanse på metoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser. Det gir 10 studiepoeng, og ble for første gang gjennomført våren 2020. Fra våren 2022 tilbys dette som masteremnet Tjenesteinnovasjon og -design. Tilbudet ble etablert etter henvendelser fra både Stavanger kommune og næringslivet.

– Jeg har fått verdifull innsikt i kreative metoder og praktiske verktøy for å jobbe målrettet med kundeinnsikt og løsninger. Kurset lærte meg å jobbe systematisk med å sette brukeropplevelsen i sentrum, sier Mette Hamre.

Hvorfor mener du tjenesteinnovasjon et viktig fagområde?

Tjenesteinnovasjon er viktig i den forstand at det setter brukeren i sentrum og er en metode som skaper løsninger sammen med kunden. Jeg tror denne type samskaping blir viktigere fremover, hvor kampen om kundenes oppmerksomhet bare blir større. Det å jobbe ut ifra en slik tilnærming vil kunne gi et stort konkurransefortrinn og ikke minst legge grunnlaget for en større lojalitet hos kundene, avslutter Hamre.

Gode tilbakemeldinger

Den første gjennomkjøringen av kurset fikk gode tilbakemeldinger.

– Det var en fin gjeng med svært kompetente og motiverte kursdeltakere. Mange påpekte at de likte svært godt den stadige vekslingen mellom teori, utprøving av metoder og refleksjon, sier professor i kreativitet Erik Lerdahl, som er fagansvarlig for kurset.

Deltakerne fikk erfare og teste en rekke ulike metoder knyttet til avdekking av kundeinnsikt, idégenerering, prototyping og testing. I tillegg kom det flere tjenestedesignere som gjesteforelesere. 

– De presenterte ulike case og det gjorde kurset veldig håndfast og levende. Siden fokuset i kurset var på innovasjon, hadde vi forelesninger knyttet til implementering av tjenestedesign. Dette var viktig, da deltakerne skulle trekke lærdommen og praksisen tilbake til en arbeidshverdag i sin organisasjon, forklarer Lerdahl.

Kurset er en etter- og videreutdanning og kan tas ved siden av jobben.

Nyttig informasjon

Foreleser

Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
51833046
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning