Hopp til hovedinnhold

Få kunnskap om elevenes leseferdigheter

Læringsstøttende prøver i lesing for 6.trinn er et verdifullt verktøy i underveisvurderinga av elevenes leseferdigheter.

Publisert: Endret:
Fakta

Læringsstøttende prøver i lesing består av flere prøver som til sammen måler elevenes leseferdigheter på vei mot kompetansemålene etter 7. trinn. De forskjellige prøvene tester ulike aspekter ved elevenes lesing. De læringsstøttende prøvene er elektroniske, og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Læringsstøttende prøver er utviklet av Lesesenteret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Les mer om Læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet. Kom i gang med Prøvebanken

Læringsstøttende prøver måler elevenes leseferdigheter på vei mot kompetansemålene etter 7. trinn.

Om læringsstøttende prøver i lesing

Læringsstøttende prøver i lesing består av flere prøver som til sammen måler elevenes leseferdigheter på vei mot kompetansemålene etter 7. trinn.

gutt leserDe forskjellige prøvene tester ulike aspekter ved elevenes lesing. Hver prøve har en veiledning som gir læreren støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter. Det er frivillig å gjennomføre prøven.

Hvilke typer læringsstøttende prøver finnes det i lesing?

Foreløpig finnes læringsstøttende prøver i leseforståelse og vokabular, og flere vil bli utarbeidet.

Ulike aspekter ved lesing måles i de ulike prøvene. Leseforståelse omfatter å kunne finne informasjon i tekster, forstå og tolke tekster, og reflektere over og vurdere innholdet i tekster.

Prøven inneholder autentiske tekster som er beregnet på aldersgruppen, og som tidligere er publiserte på papir eller skjerm. Vokabularprøven måler elevenes ordforråd knyttet til språket eleven møter i skolefagene. Den måler ulike dimensjoner ved vokabular, slik som synonymer, antonymer, forstavelser og sammensatte ord, kunnskap om uttrykk, sortering i kategorier, ord med flere betydninger og forståelse av ord med støtte i lengre tekst.

Ordene som blir brukt i prøven, er hentet fra lærebøker på 6. trinn, og fra tidligere publiserte tekster som er beregnet på aldersgruppen.

Når kan prøven gjennomføres?

Mestringsnivåene på prøven er satt etter utprøving på vårsemesteret på 6. trinn, men prøvene kan gjennomføres på hele mellomtrinnet, når som helst i løpet av skoleåret.

Hvordan gjennomføres de læringsstøttende prøvene?

Prøvene gjennomføres elektronisk i Utdanningsdirektoratets Prøvebank. Tidsbruken varierer fra prøve til prøve. Etter at elevene er ferdige med prøven, kan læreren hente ut resultatene i PAS. Læreren kan få resultatene til den enkelte elev og for hele elevgruppen.  Du finner prøvene og veiledningene i Prøvebanken.

Hvorfor er veiledningen viktig?

Veiledningen sikrer at prøven gjennomføres på en god måte, og hjelper læreren til å følge opp resultatene med hver enkelt elev innenfor rammen av ordinær undervisning. Den største delen av veiledningen gir konkrete forslag om hvordan man kan følge opp resultatene med elevene.

Det er lagt vekt på at veiledningen skal være oversiktlig, praktisk og klasseromsnær. Veiledningen gir informasjon om prøven, hvilken kompetanse som testes, og hvordan resultatene skal tolkes og brukes i underveisvurderingen.

Hva gir læringsstøttende prøver i lesing informasjon om?

De ulike prøvene gir informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter – om hva elevene mestrer og på hvilke områder de trenger hjelp og støtte. Prøvene er gode verktøy i underveisvurderingen av elevenes leseferdigheter.

Målet med de læringsstøttende prøvene er å:

- måle lesing som grunnleggende ferdighet

- gi informasjon om elever på alle nivå

- identifisere elever som trenger ekstra oppfølging

Hvem står bak de læringsstøttende prøvene?

Lesesenteret utarbeider prøvene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

Leseforståelsesprøven

Den læringsstøttende prøven i leseforståelse gir læreren informasjon om elevenes lesing. Den forteller hva elevene mestrer og hva de må jobbe mer med, og gir praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med tekster i klasserommet.

elever leser i bibliotek

- Det kan være krevende for en lærer å forutse hva ulike elever synes er utfordrende når de leser tekster. Det er ikke sikkert eleven er bevisste på det selv heller. Leseforståelsesprøven er et godt verktøy til å kartlegge elevenes leseforståelse av et gitt sett tekster, sier Hanne Egenæs Staurseth ved Lesesenteret.

Du finner den læringstøttende prøven for leseforståelse i Prøvebanken.

Det er viktig å sette seg inn i veiledningen som følger med prøven, før den gjennomføres. Veiledningen gir klasseromsnære forslag til hvordan læreren kan jobbe med tekstene i samtale med elevene.

- Gjennom dette arbeidet blir elevene bevisste på hvordan de kom fram til svarene de fant, og hva som kan være gunstige strategier for å svare på den spesifikke oppgaven til en tekst. Slik kan elevene bli mer bevisste på hva de gjør i møte med tekst, sier Staurseth.

Gir et helhetlig bilde av leseforståelse

Leseforståelsesprøven er en læringsstøttende prøve som gir et helhetlig bilde av elevenes leseforståelse, med utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet. Tekstene i prøven handler alle om dyr, men er skrevet i ulike sjangere, og er knyttet opp mot flere fag. Prøven gir informasjon om hva elevene mestrer og hva de må jobbe mer med for å forstå tekstene de møter i undervisningen.

Den læringsstøttende prøven i leseforståelse tar for seg tre aspekter ved leseforståelse. Elevene må vise i hvor stor grad de kan finne informasjon i teksten, tolke og forstå teksten, og reflektere over og vurdere tekstens form og innhold.

Prøven er normert på sjette trinn, men kan benyttes på hele mellomtrinnet.

Viktig veiledning

Veiledningen som følger med prøven er en viktig del av arbeidet med leseforståelse. Med utgangspunkt i tekstene i prøven har den mange praksiseksempler. Det er anbefalt at læreren blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og bruker den for å jobbe med elevenes leseforståelse på tvers av fag.

- Veiledningen setter søkelys på hvordan man kan jobbe i undervisningen. Hva slags tekst er dette? Hva er denne tekstens utfordringer? Hvordan kan vi jobbe med teksten, slik at elevene får en presis og god forståelse av den? Det handler om å rette oppmerksomhet mot prosessen, og å gjøre elevene bevisste på hvordan de skaper mening i møte med tekster, forklarer Staurseth.

Krever ikke retting

I form minner denne prøven mye om de nasjonale prøvene i lesing. Men resultatene fra de læringsstøttende prøvene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Leseforståelsesprøven skal brukes som grunnlag for tilpasset opplæring, og for å gi tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret..

Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre prøven. Den er elektronisk, og har to oppgaveformer: flervalgsoppgaver og rett-galt-oppgaver. Prøven gir en rapport om resultatene til hver elev, slik at lærere ikke trenger å bruke tid på å rette i etterkant. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Leseforståelsesprøven den første av foreløpig to læringsstøttende prøver i lesing. Etter hvert vil det komme flere læringsstøttende prøver i lesing til sjette trinn/mellomtrinnet. Hver av disse vil gi informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter, og veiledningene som følger prøvene vil gi lærerne støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter.

Utviklet av Lesesenteret

Lesesenteret utarbeider de læringsstøttende prøvene i lesing på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

Les mer om Læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet

Kom i gang med Prøvebanken

Vokabularprøven

Den læingsstøttende prøven i vokabular er et godt verktøy for å gi lærere på mellomtrinnet mer informasjon om elevenes ordkunnskap. Veiledningen inneholder mange nyttige eksempler på hvordan du kan jobbe med vokabular i undervisningen.

tre elever snakker sammen

- Mange elever strever med skoletekstene fordi de ikke har god nok kunnskap om ord som kjennetegner skolespråket. Ord som «redusere», «kritisk» og «utfordrende», er eksempler på ord som elevene møter i tekster på mellomtrinnet, og som det forventes at de forstår, sier Hege Rangnes ved Lesesenteret, som sammen med kolleger ved senteret har utviklet den læringsstøttende prøven i vokabular.

Nå er den læringsstøttende prøven i vokabular tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets prøvebank. Prøven er spesielt tiltenkt lesesvake og minoritetsspråklige elever.

Viser forståelse av skolespråket

Vokabularprøven gir en indikasjon på elevenes forståelse av skolespråket. Den kartlegger elevens kjennskap til ulike sider ved ordkunnskap som synonymer, antonymer, forstavelser og ulike betydninger av ett og samme ord .

- Ordene som elevene blir testet i, er ord elevene vil møte i skolehverdagen. De er hentet fra lærebøker på sjette trinn, og fra andre tekster rettet mot denne aldersgruppen, sier Aslaug Fodstad Gourvennec ved Lesesenteret.

Prøven er normert på 6. trinn, men kan benyttes på hele mellomtrinnet. Prøven gjennomføres digitalt, og læreren trenger ikke å bruke tid på å rette den i etterkant. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Nyttig veiledning

Den læringsstøttende prøven i vokabular skal gi læreren bedre kunnskap om ordforrådet til elevene, slik at det er mulig til å legge opp undervisningen på en mer tilpasset måte. Målet er å gi elevene både en bredere og dypere forståelse av viktige ord.

- Vokabular og leseforståelse henger tett sammen. Ved å jobbe med vokabularet, gjør man også elevene til bedre lesere. Det er viktig at man jobber med ordforråd og ordforståelse som en integrert del av arbeidet med tekster, og ikke som en separat aktivitet i klasserommet, påpeker Rangnes.

Veiledningen som følger med prøvene gir mange forskjellige praksiseksempler på hvordan læreren kan jobbe med vokabular i klasserommet. På bakgrunn av klassens resultater, kan læreren velge hvilke oppgaver som må følges opp i etterarbeidet. Det er ikke meningen at læreren skal benytte alle eksemplene i veiledningen, men snarere at man kan hente ideer til hvordan man kan jobbe med vokabular i undervisningen i etterkant av prøven.

 Det er anbefalt at læreren blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og benytter den for å jobbe med elevenes vokabular på tvers av fag.

En del av underveisvurderingen

Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre prøven. Den er digital, og gir en rapport om resultatene til hver elev, slik at læreren ikke trenger å bruke tid på å rette i etterkant. Læringsstøttende prøver skal brukes som en del av underveisvurderingen, og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Læringsstøttende prøve i vokabular er en av foreløpig to læringsstøttende prøver i lesing. Etter hvert vil det komme flere læringsstøttende prøver i lesing til 6. trinn/mellomtrinnet. Hver av disse vil gi informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter, og veiledningene som følger prøvene vil gi lærerne støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter.

Om veiledningen

Veiledningen som følger med de læringsstøttende prøvene, er et viktig verktøy for å følge opp prøvene i undervisningen, og gjøre elevene til bedre lesere.

mann ved pc

Når du skal gjennomføre læringsstøttende prøver i klassen, er det viktig at du som er lærer setter deg inn i veiledningen. Det er anbefalt at du blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og benytter den for å jobbe med elevenes lesing på tvers av fag. Veiledningen sikrer at prøven gjennomføres på en god måte. Den gir informasjon om prøven, hvilken kompetanse som testes, og hvordan resultatene skal tolkes og brukes i underveisvurderingen.

Den største delen av veiledningen gir konkrete forslag om hvordan man kan følge opp resultatene med elevene. Det er lagt vekt på at veiledningen skal være oversiktlig, praktisk og klasseromsnær. Den hjelper læreren til å følge opp resultatene med hver enkelt elev innenfor rammen av ordinær undervisning.

Veiledningen i vokabularprøven

Den læringsstøttende prøven i vokabular skal gi læreren bedre kunnskap om ordforrådet til elevene, slik at det er mulig til å legge opp undervisningen på en mer tilpasset måte. Målet er å gi elevene både en bredere og dypere forståelse av viktige ord.

Vokabular og leseforståelse henger tett sammen. Ved å jobbe med vokabularet, gjør man også elevene til bedre lesere. Det er viktig at man jobber med ordforråd og ordforståelse som en integrert del av arbeidet med tekster, og ikke som en separat aktivitet i klasserommet.

Veiledningen som følger med vokabularprøvene gir mange forskjellige praksiseksempler på hvordan læreren kan jobbe med vokabular i klasserommet. På bakgrunn av klassens resultater, kan læreren velge hvilke oppgaver som må følges opp i etterarbeidet. Det er ikke meningen at læreren skal benytte alle eksemplene i veiledningen, men snarere at man kan hente ideer til hvordan man kan jobbe med vokabular i undervisningen i etterkant av prøven.

Veiledningen i leseforståelsesprøven

Veiledningen som følger med denne prøven er en viktig del av arbeidet med leseforståelse. Med utgangspunkt i tekstene i prøven har også denne mange praksiseksempler.

Veiledningen setter søkelys på hvordan man kan jobbe i undervisningen. Hva slags tekst er dette? Hva er denne tekstens utfordringer? Hvordan kan vi jobbe med teksten, slik at elevene får en presis og god forståelse av den? Det handler om å rette oppmerksomhet mot prosessen, og å gjøre elevene bevisste på hvordan de skaper mening i møte med tekster.