Webinar om skole-hjem-samarbeid

Fredag 15. desember 2023 kl. 14:00-15:30,
Teams.

Vi vet at skole-hjem samarbeid er svært viktig for elevers trivsel og læring i skolen, men likevel er dette et samarbeid som mange opplever som utfordrende og vanskelig. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) setter søkelys på ny forskning om skole-hjem samarbeid i et webinar fredag 15. desember. Vi håper du blir med!

Published Endret

To barn løper innover i et hus, en kvinne står bak
Samarbeidet mellom skole og hjem er svært viktig for begge parter, og nå kan du lære mer om forskningen på dette feltet på KSUs webinar i desember. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Webinaret arrangeres fredag 15. desember klokken 14:00 til 15:30. Det er gratis, sendes over Teams og du kan melde deg på allerede nå.

Nye forskningsresultater

Samarbeidet skole-hjem er et viktig, men ofte vanskelig tema. Lærerstudenter rapporterer at de ikke lærer nok om hvordan å få til godt samarbeid, og mange foresatte opplever at de ikke blir møtt på gode nok måter i vanskelige situasjoner.

På dette webinaret vil du få anledning til å bli kjent med forskning basert på to ph.d.-avhandlinger som er under arbeid ved Høgskulen i Volda og én som er fullført ved UiT - Det arktiske universitet. I tillegg vil du få innblikk i en systematisk kunnskapsoversikt om roller i utviklingssamtaler, mellom lærere og foresatte som Kunnskapssenter for utdanning nettopp har publisert.

 Det er spennende at det er mye forskning på gang på dette temaet, og vi ønsker derfor å presentere den nye forskningen og å diskutere den med sentrale aktører på feltet. For hvordan kan vi bruke denne forskningen? Og hva er viktig for skolens og foresattes arbeid med skole-hjem samarbeidet? Hvilke utfordringer som ikke belyses, er viktige for videre utvikling av skole-hjem samarbeid? Disse og mange flere spørsmål ønsker vi å belyse under det kommende webinaret, sier senterleder og professor ved KSU, Elaine Munthe, som skal lede webinaret.

Presentasjon og diskusjon

Vi har satt sammen et panel som hver for seg skal ha en innledning der de gjør rede for sin forskning på feltet. Forskerne er:

  • Gørill Warvik Vedeler, førsteamanuensis og studieleder, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
  • Arve Fiskerstrand, høgskolelektor og stipendiat, Institutt for realfag, Høgskulen i Volda
  • Julia Melnikova, høgskulelektor og stipendiat, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda
  • Elaine Munthe, senterleder og professor ved KSU, Universitetet i Stavanger

Til å drøfte denne forskningen og forskningsbehov med forskerne, har vi fått med oss:

  • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule, leder av Lærerprofesjonens etiske råd fra 2019 til 2022 og medlem av NOKUTs komite for evaluering av lektorutdanninga 8-13 (2020 – 2023)
  • Anette Nagelhus, seniorrådgiver i Foreldreutvalgene (FUG) og allmennlærer med 20 års erfaring fra ulike roller i skoleverket. Har siden 2019 jobbet som seniorrådgiver i FUG, bl.a. med ansvar for deres foreldreundersøkelser og arbeid inn mot lærerutdanningen

Det vil også være mulighet for spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Det blir gjort opptak av webinaret, så har du ikke anledning til å være til stede, kan du se og høre det på vår nettside i etterkant.

Intro til forskernes tema:

Gørill Warvik Vedeler: Presentasjonen setter søkelys på samarbeid med foreldre i videregående skole. Jeg vil belyse juridiske betingelser som utfordrer dette samarbeidet, særlig knyttet til elevenes alder, foreldrenes ansvar og foreldregruppens formelle representasjon. I tillegg vil jeg løfte frem autonomistøtte som begrunnelse for at elevene fortsatt har behov for skole-hjem-samarbeid i videregående skole.

Arve Fiskerstrand: I mitt forskingsarbeid ser jeg på sammenhenger mellom foreldreinvolvering og barns forhold til og utvikling i matematikkfaget. Har foreldrenes verdier knyttet til skole og utdanning noe å si for hvordan barn lærer matematikk, og hva er egentlig fasiten for hvordan foreldre skal involvere seg i leksehjelp i matematikk?

Julia Melnikova: Melnikovas studie handler om involvering av migrantforeldre i videregående skolesammenheng. Hun har undersøkt hvilke former for involvering som oppleves som fornuftige fra lærernes og elevenes perspektiv. Det er særlig den indirekte og forsiktige involvering som skjer i hjemmet som får støtte. Resultatene synliggjør mulighetsrom for forbedring av praksiser.

Elaine Munthe: Presentasjonen tar utgangspunkt i en systematisk kunnskapsoversikt om utviklingssamtaler i skolen, basert på 33 studier fra 13 land. Analysene av studiene får fram hva som kjennetegner utviklingssamtaler i skolen og hvilke roller foreldre, lærere og elever inntar under slike møter. Innsikten i de ulike rollene kan skape bevissthet om hva som kan foregå i slike samtaler, og gi viktig innsikt for skoler og lærerutdanning som vil utvikle kompetanse i å gjennomføre konstruktive samtaler mellom foresatte og lærere.