Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes arbeidskrav som innebærer obligatoriske fremmøte, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-8,3. Disse reglene skal ivareta særegenhetene ved UKs utøvende studier

Publisert Sist oppdatert
Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
All undervisning ved UK er obligatorisk, og det blir ført fravær i alle kurs og emner.

Gjeldende fra 14.11.2023 etter vedtak i Studie- og kvalitetsutvalget ved UK 14. nov. 23

1 Tilstedeværelseskrav for teoriemner

1.1
All undervisning ved UK er normalt obligatorisk. Eventuelle unntak fremgår av emnebeskrivelsen.  Det skal foreligge en semesterplan i alle emner ved semesterets start. For å kunne få tilgang til å gå opp til eksamen i teorifag må studenten kunne dokumentere tilstedeværelse ved minst 80 % av undervisningen innenfor emnekoden, i tillegg til at øvrige arbeidskrav i emnet skal være godkjent.

1.2
Lærer fører fravær i alle kurs/emner. I emner der flere lærere er involvert skal emneansvarlig føre en totaloversikt over fravær. Emneansvarlig har ansvar for hvordan fraværet registreres.

1.3
Innenfor 20 % fravær (godkjent fraværsprosent) differensieres det normalt ikke mellom årsaker til fraværet.

1.4
Dersom fravær fra undervisning overskrider 20 % kan dette påvirke den enkeltes studieprogresjon og adgang til å ta eksamen i emnet. Hovedregelen er at studenten mister retten til å gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. I særskilte tilfeller kan faglærer gi unntak.

2 Fravær fra prosjekter og utøvende emner

2.1
For all utøvende musikkundervisning samt alle utøvende prosjekter, kreves 100 % fremmøte. Det opereres ikke med fraværsprosenter. Studenten skal varsle lærer og andre involverte så snart som mulig dersom studenten er forhindret fra å møte til slik undervisning. Ved individuell undervisning skal det vurderes om timen eventuelt kan flyttes. Sykefravær med sykemelding og andre dokumenterte særskilte fraværsgrunner leveres i Digital studentekspedisjon.

2.2
For dansefag anvendes 100 % -regelen på avgrensede prosjekter, mens det tillates 20 % fravær fra ordinær undervisning i utøvende emner. Disse er derfor underlagt de retningslinjer som er beskrevet under punkt 1.

2.3
Det skal føres fravær under alle prosjekter. Dette skal gjøres ved opprop fra en liste som er utarbeidet ved prosjekt- eller delprosjektansvarlig, eller en person som denne har utpekt.

Prosjekter skal fortrinnsvis gjøres kjent for berørte studenter i begynnelsen av hvert semester, med et definert tidsrom hvor studentene skal være tilgjengelige. Studentene kan finne denne informasjonen i studieårskalenderen. Prosjekter kan også gjøres kjent med kortere tidshorisont, men ikke senere enn tre uker før prosjektstart.

Senest tre uker før prosjektets start skal det normalt foreligge en detaljert prøveplan (med for eksempel medvirkende, tid, sted, noter, utstyr etc.). Når planen er satt kan det forekomme endrede prøvetider innenfor den opplyste tidsrammen for prosjektet. Studentene er forpliktet innenfor rammen.

3 Generelle ordninger

3.1
Utenom de øvrige fraværsgrensene har studentene adgang til inntil åtte dagers fravær hvert studieår til utpreget profesjonell og utøvende virksomhet utenfor UK, som ikke er organisert av UK. Dette fraværet skal begrunnes og søkes om i Digital studentekspedisjon så tidlig som mulig og senest to uker før det begynner. Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd. NB. Punkt 3.1 omfatter ikke studenter som tar utelukkende PPU-programmet.

3.2
UKs virksomhet innbefatter samarbeid med eksterne partnere. Avdelingsleder kan avgjøre at studenten skal delta på alternativ undervisning/ faglige aktiviteter utenfor huset, som ikke gir fravær fra undervisning ved UK som gis på samme tid. Dette gjelder prosjekter som er initiert og prioritert av eller i samråd med avdelingsleder. Det kan for eksempel være rekrutteringsturné, undervisning utenom huset organisert av UK, eller utøvende praksisprosjekter organisert av UK i et samarbeid med eksterne partnere. Avdelingsleder skal i slike tilfeller melde om dette til alle berørte lærere. Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd.

3.3

For studenter som blir langtidssykemeldt bør det utarbeides en plan for hvordan vedkommende skal forholde seg i sykemeldingsperioden. Det avholdes et møte mellom student og ledelse der det skisseres hva studenten kan delta i. Denne planen vurderes med jevne intervaller, ca. hver 2.-3. uke. Ved forsinkelser i utdanningsløpet kan det gjøres endringer i den enkeltes utdanningsplan.3.4
Studenter som uteblir fra undervisning utover de rammene som her er angitt kan risikere å miste eksamensretten og måtte ta emnet på nytt. Hovedinstrumentemner i første avdeling må være bestått for å gå videre til andre avdeling. Øvrige progresjonskrav i emner og mellom avdelinger fremgår av studieplan og emnebeskrivelser.

3.5
Studentene har selv ansvar for å påse at grensene for tillatt fravær ikke overskrides.

For studenter ved campus Bjergsted