Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i emnet, og i samsvar med særegenhetene ved UKs utøvende studier. Disse kravene utfyller UiS sin eksamensforskrift.

Published Endret
Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
All undervisning ved UK er obligatorisk, og det blir ført fravær i alle kurs og emner.

Gjeldende fra 01.01.2019 etter vedtak i Studie- og kvalitetsutvalget ved UK 7. des. 18

1 Tilstedeværelseskrav for teoriemner

1.1
All undervisning ved UK er obligatorisk. Det skal foreligge en semesterplan i alle emner ved semesterets start. For å kunne få tilgang til å gå opp til eksamen i teorifag må studenten kunne dokumentere tilstedeværelse ved minst 80 % av undervisningen innenfor emnekoden, i tillegg til at øvrige arbeidskrav i emnet skal være godkjent.

1.2
Lærer fører fravær i alle kurs/emner. I emner der flere lærere er involvert skal emneansvarlig føre en totaloversikt over fravær. Emneansvarlig skal bli enig med studentene om hvordan fraværet registreres.

1.3
Innenfor 20 % fravær (godkjent fraværsprosent) differensieres det i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

1.4
Dersom fravær fra undervisning overskrider 20 % kan dette påvirke den enkeltes studieprogresjon og adgang til å ta eksamen i emnet. Studenten må da levere individuell søknad (ikke standardskjema) med de nødvendige attester for å kunne søke om å fremstille seg til eksamen.

2 Fravær fra prosjekter og utøvende emner

2.1
For all utøvende musikkundervisning samt alle utøvende prosjekter, kreves 100 % fremmøte. Det opereres ikke med fraværsprosenter. Studenten skal varsle lærer og andre involverte så snart som mulig dersom hun er forhindret fra å møte til slik undervisning. Det må vurderes om timen eventuelt kan flyttes.

2.2
For dansefag anvendes 100 % -regelen på avgrensede prosjekter, mens det tillates 20 % fravær fra ordinær undervisning i utøvende emner. Disse er derfor underlagt de retningslinjer som er beskrevet under punkt 1.

2.3
Det skal føres fravær under alle prosjekter. Dette skal gjøres ved opprop fra en liste som er utarbeidet ved prosjekt- eller delprosjektansvarlig, eller en person som denne har utpekt.

2.4
Prosjekter skal fortrinnsvis gjøres kjent for berørte studenter i begynnelsen av hvert semester, med et definert tidsrom hvor studentene skal være tilgjengelige. Prosjekter kan også gjøres kjent med kortere tidshorisont, men ikke senere enn tre uker før prosjektstart.

Senest tre uker før prosjektets start skal det normalt foreligge en detaljert prøveplan. (Med for eksempel medvirkende, tid, sted, noter, utstyr etc) Når planene er satt kan det forekomme endrede prøvetider innenfor den opplyste tidsrammen for prosjektet. Studentene er forpliktet innenfor rammen.

3 Generelle ordninger

3.1
I tillegg til 20% uspesifisert fravær har studentene adgang til inntil åtte dagers fravær hvert studieår til utpreget profesjonell og utøvende virksomhet utenfor UK, som ikke er organisert av UK. Dette fraværet skal søkes om og begrunnes skriftlig til studiekoordinator to uker før det begynner. Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd. NB! Søknaden er flyttet til Digital studentekspedisjon.
NB. Punkt 3.1 omfatter ikke studenter som tar utelukkende PPU-programmet.

3.2
UKs virksomhet innbefatter samarbeid med eksterne partnere. Avdelingsleder kan avgjøre at studenten skal delta på alternativ undervisning/ faglige aktiviteter utenfor huset, som ikke gir fravær fra undervisning ved UK som gis på samme tid. Dette gjelder prosjekter som er initiert og prioritert av eller i samråd med avdelingsleder. Det kan for eksempel være rekrutteringsturné, undervisning utenom huset organisert av UK, eller utøvende praksisprosjekter organisert av UK i et samarbeid med eksterne partnere. Avdelingsleder skal i slike tilfeller melde om dette til alle berørte lærere. Studenten forplikter seg til å tilegne seg undervisningsstoffet på egenhånd.

3.3
For studenter som blir langtidssykemeldt bør det utarbeides en plan for hvordan vedkommende skal forholde seg i sykemeldingsperioden. Det avholdes et møte mellom student og ledelse der det skisseres hva studenten kan delta i. Denne planen vurderes med jevne intervaller, ca. hver 2.-3. uke. Med en slik plan vil muligheten til å kunne gå opp til eksamen være til stede til tross for lengre sykefravær fra obligatoriske undervisningsaktiviteter.

3.4
Studenter som uteblir fra undervisning utover de rammene som her er angitt kan risikere å miste eksamensretten og måtte ta emnet på nytt.

3.5
Studentene har selv ansvar for å påse at grensene for tillatt fravær ikke overskrides. Emneansvarlig skal likevel meddele student og studiekoordinator ved halvgått løp at studenten har et høyt fravær i emnet og dermed nærmer seg å miste eksamensrett.

For studenter ved campus Bjergsted