Hopp til hovedinnhold

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Fakultetet er heim til eit omfattande forskingsmiljø innanfor utdanningsvitskaplege og humanistiske fag. Vi tilbyr lærarutdanningar på alle nivå, frå barnehage til lektor, idrettsstudiar og utdanningar innan spesialpedagogikk, språk, religion, historie, drama og kunst og handverk. Her kan du ta forskarutdanning, og jobbe saman med leiande forskarar og delta i spanande forskingsprosjekt.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Tilsette

410

Dekan

Odd Magne Bakke

Stipendiatar

47

Besøksadresse

Hagbard Line-huset

Studentar

3300

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv, sier universitetslektor Paolo Haaland Scarbocci.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, to nasjonale kompetansesenter, to forskingssenter og ein fakultetsadministrasjon. Frå januar 2020 er fakultetet leia av dekan Odd Magne Bakke.

Fakultetet byr på relevante utdanningar som er fagleg krevjande og utfordrande, men som gir rom for meistring. Vi er opptekne av at studentane som går ut frå oss skal vere godt trente i kritisk og analytisk tenking, ha evne til etisk refleksjon og vere bevisste på behovet for kontinuerleg læring og profesjonsfagleg utvikling. Vi utdannar lærarar og vi vidareutdannar dei som allereie er i jobb i skule og barnehage.

Med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Lesesenteret, Filiorum – senter for barnehageforsking og Kunnskapssenter for utdanning er vi eit nasjonalt nav innan utdanningsforsking. Ved å trekke på forskingsmiljøa ved fakultetet styrkar vi utdanningane og gjennom det studentane.Fagkrinsen på fakultetet inkluderer også humanistiske fag som språk, litteratur, religion, kultur og historie.I tillegg til dei fire sentra er utdanning og forsking organisert i tre institutt:

Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Institutt for kultur- og språkvitskap

Institutt og sentre ved fakultetet

Relevant forsking i front

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har samla forskinga innan ni programområde som jobbar på tvers av dei organisatoriske skillelinene ved fakultetet. Desse har vist seg å vere sentrale i oppbygging av forskinga og forskingsmiljø.

Leiar ved Kunnskapssenter for utdanning, Elaine Munthe, taler ved opninga av senteret ved UiS. Foto: Anja Kristin Bakken

Vi har fire nasjonale forskingssenter, og desse er drivkrefter som bidreg til at vi har forskingsmiljø som ligg i front både nasjonalt og på utvalde område, internasjonalt.  

Det tette samarbeidet med praksisfeltet speglar seg i sterk relevans for utdanningsforsking frå UiS.

Forskarutdanning

Fakultetet driv omfattande forskarutdanning, og har eit ph.d.-program i utdanningsvitskap og humaniora.

For tida har vi 78 kandidatar (57 kandidatar på ph.d.-programmet i utdanningsvitskap og 21 kandidatar i lesevitskap). Vi har også offentleg ph.d., i samarbeid med Stavanger kommune.

Forskarskular

Nasjonal forskarskule for miljøhumaniora (NoRS-EH) blir leia av Dolly Jørgensen ved Greenhouse, og vart etablert i 2019. Vidare er fakultetet partnar i følgjande forskarskular: NAFOL (Nasjonal forskarskule i lærarutdanning,), PROFRES (PROFessional RESearch), WNGER II (Western Norway Graduate School Educational Research) og TLBR (tekst, lyd, bild og rom).

Forskningsområde ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Studiar ved UH-fakultetet

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora tilbyr studium på bachelor- master- og ph.d.-nivå innan utdanningsvitskaplege fag, humanistiske fag, idrett, drama og kunst og handverk.

I tillegg har vi ein brei portefølje for deg som er interessert i årsstudium eller etter- og vidareutdanning.

Sjå alle dei ordinære studietilboda våre.

Etter- og vidareutdanningstilbod ved fakultetet.

Som student ved fakultetet kan du bli undervist av nokre av dei fremste forskarane innanfor sine felt. Lærarstudentane blir utrusta med solid digital kompetanse gjennom Didaktisk Digital Verkstad.

Vi kan hjelpe deg til å bli lærar for dei aller minste og heilt opp til dei eldste, vi har heile spekteret innan lærarutdanningar frå barnehage og grunnskule til lektor. Med ei fagspesifikk mastergrad kan du også på med PPU til å bli faglærar.  

Med humanistiske fag på timeplanen får du kunnskap om sosiale og politiske forhold i nåtid og fortid, ulike religionar sitt tilhøve til etikk, samfunn og livssyn, samtidig som du lærar å sjå samanhengar. Du lærer å forstå endringar og vi set deg i stand til å ta del i utviklinga. I ei verd der avstandane blir kortare er språk og kulturforståing nøkkelen til godt samarbeid på tvers og utvikling for å få mål frå det heilt lokale og til FN sine berekraftsmål.

Vi er også opptekne av at praksis i det reelle arbeidslivet der ute ikkje berre er for profesjonsstudentane på lærarstudia, men også ein del av studieløpet for humanistane.

Samarbeidsarenaer

Fakultetsleiinga

Fakultetet blir leia av dekan Odd Magne Bakke og fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo. Brita Strand Rangnes og Per Henning Uppstad er prodekan for utdanning og forsking. Kåre Andreas Folkvord er leiar for samarbeid med utdanningssektoren. Institutt- og senterleiarar inngår i leiargruppa.

51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Dekan
51833278
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Fakultetsdirektør
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Førstelektor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Leder for samarbeid med utdanningssektor
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instituttleder
51831337
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Instituttleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraKunnskapssenter for utdanning
Senterleder

Aktuelt frå fakultetet

Seks nye professorar

Ved Institutt for kultur- og språkvitskap har heile seks personar fått opprykk eller blitt tilkjent professorkompetanse ...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Nytt PhD-kurs: Methodology in early childhood mathematics education research

Fra høsten av kan FILIORUM i samarbeid med Göteborg Universitet og Linneus Universitet tilby et helt nytt PhD-kurs som g...

Beverne som flyttet til Sverige

En digital utstilling følger historien om beverne som ble fanget i Norge for å settes ut i Sverige for 100 år siden.

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Didaktisk digitalt verksted (DDV) søker 4 nye studentassistenter

Ønsker du en relevant og aktuell arbeidserfaring i framtidens klasserom? Vi trenger fire nye engasjerte studentassistent...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt. Sett av dag...

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Marie jobber mens hun studerer

Marie Ørland begynte høsten 2020 i første kullet på den nye arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og ...

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Disputas om dysleksi

Anne Elisabeth Dahle disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 2. desember med avhandlingen ”Problematferd ved dys...

Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Onsdag 18. april disputerer Pål Roland for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Roland har ...

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring? June Junge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i utdanni...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...

Viktig å kjenne samisk språk og kultur

Samenes nasjonaldag 6. februar har blitt feiret hvert år siden 1993 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverig...

Norrøn interesse førte til videospill-jobb

UiS-ansatte Roderick Dale hadde neppe sett for seg at han skulle bidra til å lage videospill da han studerte norrøn litt...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Transforming Education - bærekraftdidaktikk for en verden i endring

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og vil pro...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Idrettsstudenter får nye valgmuligheter

Vil du hjelpe andre med å få mer ut av treningen, eller vil du vise frem friluftslivets gleder?

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

- Et samspill

Universitetsskolesatsingen utvikler skolen, lærerprofesjonen, universitetet og elevene. Det mener Anne Lunde, rektor ved...

Desse blir Rogalands første universitetsskular

UiS får no tre faste samarbeidsskular i Stavanger og Sandnes.

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Disputaser ved UiS 2020

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2020.

Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen

FILIORUM-Senter for barnehageforskning har i samarbeid med the Early Childhood Research Centre ved Dublin City Universit...

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling ved fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora held til i Hagbard Lines hus, 2. etasje i A-blokka. Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo leiar administrasjonen.

Opningstider i ekspedisjonen er:

Måndag til fredag klokka 08.30-11.30 og 12.00-14.00.

Telefon: 51 83 34 00

Finn tilsette i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsstyre

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det,  samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt.

Styret på fakultetet 2017-2021

Leiar: Hilde Sollid (Universitetet i Tromsø)

Nestleiar: Jørn Pedersen (Stavanger kommune)

Vitskapleg tilsette: Anita Berge, Unni Vere Midthassel, Per Henning Uppstad, Jan Kristian Hognestad,

Teknisk/administratrivt tilsette: Karin Berner

Studentrepresentantar: Halvard Bøe Hinneland  og Joakim Netland

Styredokument og møteoversikt finn du i utvalsportalen.

Planar og rapportar

Her finn du bakgrunnsmateriale for deg som er nærare interessert i Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Her kan du lesa årsrapporten for 2019.

Du er kanskje også interessert i:

Didaktisk digital verkstad (DDV)

Bli med ein tur inn i framtidas klasserom

Pedagogiske app'ar

Til bruk i lærarutdanningar, skule og barnehage

UNESCO-chair

Professorat i mangfald, inkludering og utdanning