Scientific Advisory Board

FILIORUM- Senter for barnehageforskning har et Scientific Advisory Board som består av anerkjente internasjonale forskere innen barnehagefeltet.

Published Endret

Iram Siraj, Professor, University of Oxford og Professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Iram Siraj er Professor of Child Development and Education ved University of Oxford, Department of Education. Hun er internasjonalt anerkjent for sin forskning på kvalitet i barnehagen og har bla. ledet de innflytelsesrike barnehagestudiene Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE), Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i Effective Early Educational Experiences i Australia.

De siste årene har Sirajs forskning fokusert på profesjonell utvikling, inkludert studier som ser på effekten av evidensbasert faglig utvikling, effektive miljøer for læring og bruk av forskningsverktøy for å fremme språk i tidlig barndom. Siraj har publisert mer enn 250 forskningsartikler, inkludert tre kvalitetsvurderingsskalaer innen domenene kognitiv (ECERS-E 4th Ed.2010), sosial-emosjonell (SSTEW, 2015) og fysisk utvikling (MOVERS, 2017), og som brukes internasjonalt for profesjonell utvikling av ansatte som jobber med barn.

Adriana Bus, Emeritus Professor, Leiden University og Professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Adriana Bus

Adriana Bus er Emeritusprofessor ved Leiden Universitet i Nederland og professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning. Hun er også utnevnt til æresprofessor ved Eötvös Loránd University i Budapest. I over tre tiår har hun forsket internasjonalt på små barns leseferdigheter, med særlig fokus på eksperimentell forskning og metaanalyse av instruksjonsmetoder, samt lesing på trykte og digitale flater.

Bus’ forskning har resultert i en av de mest omfattende samlingene av vitenskapelige publikasjoner på leseferdigheter i tidlig alder. Hun har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, mange av dem i anerkjente tidsskrifter som Child Development, Journal of Educational Psychology, Applied Psycholinguistics og Reading Research Quarterly. Hun har sittet i redaksjonen i Journal of Literacy Research, Reading Research Quarterly, Journal of Educational Psychology og en rekke andre tidsskrifter. Bus’ arbeid har vært enormt innflytelsesrikt, både i Europa og USA, og hun har gjennomført noen av de mest siterte metaanalysene innen leseferdigheter i tidlig alder.

David K. Dickinson, Emeritus Professor, Vanderbilt University

David K. Dickinson er Emeritusprofessor ved Vanderbilt University, Peabody College. Han mottok sin EdD fra Harvard Graduate School of Education. I løpet av sin 50 år lange karrière har han forsket på språk- og skriveferdigheter blant lavinntektsbefolkninger. Han har undersøkt forholdet mellom språk og lesing i tidlig alder, hvilken innvirkning språkmiljøer i klasserommet har på språkbruk og læring, samt utviklet metoder for å støtte språkopplæring for barn fra lavinntektshjem. Han har utviklet verktøy som hjelper førskole- og barnehagelærere med å støtte språk og leseferdigheter, samt verktøy for språkarbeid i klasserommet. Dickinson er medforfatter av to utgaver Opening the World of Learning, som ofte blir brukt som førskolepensum.

Dickinson har publisert mer enn 120 forskningsartikler og kapitler, og vært medredaktør for tre utgaver av Handbook of Early Literacy. Han er også medforfatter av boka Connecting through Talk: Nourishing Children’s Development with Language.

Catherine Snow, Professor, Harvard University

Catherine Snow er Professor i utdanning ved Harvard School of Education. Hun er ekspert på språk- og leseferdigheter hos barn, med fokus på hvordan muntlige språkferdigheter tilegnes og hvordan de påvirker leseferdigheter. Hun har bidratt betydelig til teorier om tospråklighet og språktilegnelse gjennom foreldre-barn-interaksjon. Snow var med på å grunnlegge Child Language Data Exchange System (CHILDES) – en omfattende databaseav barnetale oversatt til 26 språk som blir brukt av språkforskere over hele verden.

Snow forsker for tiden på hvordan offentlige skoler i Boston støtter barns utvikling. Hun deltar også i Strategic Education Research Partnership, SERP – et forskningspartnerskap som utvikler undervisningsverktøy for å hjelpe lærere å introdusere innovative praksiser i klasserommet.

Snow har publisert et hundretalls vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt flere bøker. Hun har også sittet i redaksjonen for flere anerkjente tidsskrifter. Hun er tidligere president av American Educational Research Association.

Joanne Lunn, Professor, Queensland University of Technology

Joanne Lunn Brownlee er Professor ved School of Early Childhood and Inclusive Education ved Queensland University of Technology (QUT) i Australia. I løpet av det siste tiåret har forskningen hennes utforsket hvordan lærere og barns oppfattelse av kunnskap og «det å vite» er knyttet til undervisning og læring.

Et av hennes siste prosjekter fra Australian Research (ARC) Discovery undersøkte endringer i barns oppfattelse av kunnskap med hensyn til moralsk resonnement i de første årene av grunnskolen. Hennes nåværende ARC-forskning utforsker hvordan refleksiv beslutningstaking gjør undervisere i lærerutdanningen i stand til å forberede lærerstudenter på å undervise barn fra ulike bakgrunner.

Monica Melby, Professor, Universitetet i Oslo

Monica Melby-Lervåg er Professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. Hun forsker på barns utvikling av språk og leseferdigheter med fokus på barn med dysleksi, spesifikke språkvansker og minoritetsspråklige/flerspråklige barn.

Melby-Lervågs forskningsinteresse er spesielt på pedagogisk psykologisk rådgivning, utredning og pedagogiske tiltak, samt kvantitativ metode, med hovedfokus på meta-analyse og eksperiment. Hun arbeider for tiden med prosjekter knyttet til effekten av språkstimueringstiltak i barnehage, og diverse kunnskapsoversiketer (meta-analyser), inkludert BetterReading: Understanding gains in reading fluencyNumLit: Development of numeracy and literacy in childrenPreventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal Randomized-Trials Study of Oral Language Development and Intervention og Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Melby-Lervåg har bakgrunn som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT og som spesialpedagogisk rådgiver ved Torshov kompetansesenter. Dette arbeidet omfattet utredning av barn med generelle lærevansker, spesifikke språkvansker, dysleksi og ADHD. Hun har publisert en rekke vitenskapelig artikler i både norske og internasjonale tidsskrifter, samt bidratt med bokkapitler og annen forskningsformidling.

Roberta Michnick Golinkoff, Professor, University of Delaware og Professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Roberta Michnick Golinkoff

Roberta M. Golinkoff er Unidel H.Rodney Sharp Professor of Education, Psychological and Brain Sciences, and Linguistics and Cognitive Science ved University of Delaware. Hun har mottatt mange utmerkelser for sitt arbeid. I tillegg til over 150 tidsskriftpublikasjoner og bokkapitler har hun skrevet 16 bøker og monografier.

Golinkoffs forskning fokuserer på språkutvikling, fordelene med lek og barnehagebarns tidlige kunnskap om rom. Hun var med på å grunnlegge Ultimate Block Party – en bevegelse som hyller vitenskapen om læring, og utviklet QUILS – et interaktivt språkverktøy for å måle små barns språkferdigheter. Hun har opptrådt i en rekke radio- og TV-programmer, og i trykte medier. Forskningen hennes er finansiert av National Science Foundation, National Institutes of Health og Institute of Education Sciences i USA. Golinkoff foreleser internasjonalt og er professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning.

Johanna Einarsdottir, Professor, University of Iceland

Dr. Johanna Einarsdottir er professor i barnehagelærerutdanning ved University of Iceland. Hun har en doktorgrad i Early Childhood Education fra University of Illinois, hvor hun også ble tildelt The Distinguished Alumni Achievement Award. Hun har også blitt tildelt æresdoktorgrad fra Universitetet i Oulu for sitt vitenskapelige bidrag til forskning på barnehagelærerutdanning og etikk i forskning på små barn.

Einarsdottir har vært involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter som forsker og konsulent på sine kompetanseområder og har publisert en rekke vitenskapelige artikler sammen med internasjonale kolleger. Hun har også vært redaktør for flere bøker utgitt på både islandsk og engelsk. Hun har presentert en rekke artikler og forskningsresultater om barnehagelærerutdanning, utdanningsoverganger og barns egne perspektiver på utdanning i barnehage og førskole på nasjonale og internasjonale konferanser. Einarsdottir sitter i EECERA Board of Trustees.

Megan McClelland, Professor, Oregon State University

Megan McClelland er Katherine E. Smith Professor of Healthy Children and Families ved Oregon State University (OSU). Hun er også Endowed Director ved universitetets Hallie E.Ford Center for Healthy Children and Families. McClellands forskning fokuserer på optimalisering av barns utvikling, spesielt når det gjelder barns selvregulering, tidlig læring og suksess på skolen.

McClellands nyeste forskningsarbeid undersøker sammenhenger mellom selvregulering og langsiktige utfall fra tidlig barndom til voksen alder, nylige fremskritt i måling av selvregulering, og intervensjonsarbeid for å forbedre disse ferdighetene hos små barn. Hun jobber med kolleger og samarbeidspartnere over hele verden og er for tiden involvert i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter for å utvikle mål på selvregulering og forbedre skolesuksess hos små barn. Hun har tidligere vært Learning Sciences Fellow finansiert av Jacobs Foundation med fokus på hvordan bedre oversette vitenskap om læring i tidlig alder sammen med kolleger innen underholdning, journalistikk og offentlig politikk.

Dorthe Bleses, Professor, Aarhus Universitet

Dorthe Bleses er professor ved Aarhus Universitet, Institutt for Kommunikasjon og Kultur – Lingvistikk. Hun forsker på kartlegging av barns språktilegnelse, kvalitet i barnehagen og utvikling og evaluering av hjemme- og barnehagebaserte intervensjoner. Hun har utviklet en rekke vurderingsverktøy som brukes i nasjonale språkscreeningsprogrammer i Danmark.

Bleses har gjennomført store befolkningsbaserte studier av danske barns språkutvikling og har utarbeidet nasjonale språkvurderingsverktøy for ulike departementer. Hun var bla. ansvarlig for å utarbeide en omfattende systematisk gjennomgang av internasjonal forskning i forbindelse med Servicestyrelsens prosjekt «Sprogpakken». Bleses var også prosjektleder for forskningsprosjektet SPELL - Language Acquisition via Play-Based Reading, som hadde som mål å undersøke om en målrettet språkinnsats i barnehagen kan styrke pedagogers arbeid med å utvikle barns språktilegnelse.

Bleses er forfatter/medforfatter av et stort antall artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, og hun er medlem av en rekke ekspertgrupper.

Torill Vist, Professor, Oslo Metropolitan University og Professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Torill Vist

Torill Vist er professor ved OsloMet–Storbyuniversitetet, Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun var tidligere professor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun jobbet i 23 år, og har fortsatt en stilling som professor II ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning og Fakultet for kunst og utdanning ved universitetet. Torill fullførte sin ph.d.-grad i musikkutdanning i 2009.

Vists forskningsfokus er på musikkutdanning i tidlig barndom, musikk- og følelseskunnskap og kunstbaserte metoder. Fra 2012-2017 var hun en del av forskningsprosjektet Blikk for barn/Searching for Qualitys, finansiert av Norges forskningsråd, med fokus på de yngste barna og kunst i barnehagen. De siste årene har hennes fokus vært innen kunstbaserte forskningsmetoder, noe som har resultert i årlige Ph.D-kurs samt flere artikler om emnet.