Hopp til hovedinnhold
33 articles
F.v.: Gunnar Solvang, Rune Heiestad, Pernille Herje Haga, Marit Lund og Glenn Thore Helgø fra Frogn vgs.

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skol

Tre voksne ser på en skjerm sammen

– Vil bruke observasjonsverktøyet CLASS for å heve kvaliteten i skolen

– Dette er et veldig godt verktøy som fokuserer på de sentrale områdene for hva som bør være på plas

Tre voksne som samarbeider.

Klasseledelse: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet filmer om klasseledelse og refleksjonoppgaver til filmene.

Sliten lærer som sitter med en bunke bøker og pc foran seg og holder hånden foran halve ansiktet.

Hvordan unngå stress i klasserommet?

Klarer læreren å være en god leder i klasserommet og samtidig ha tro på seg selv, kan hun unngå å bl

En lærer og en gruppe elever står i et klasserom og snakker sammen.

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i klasser

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever.

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinp

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring.

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert.

CIESL-prosjektet tar klasseleiing frå teori til praksis

CIESL-prosjektet ville utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane

En kvinner som sitter  presenterer

Disputas: Lærarar ønskjer eigenutvikling for at elevane skal læra meir

Ksenia Solheim har forsvart si doktorgradsavhandling i utdanningsvitskap.

Tilpasset opplæring gjennom differensiering

Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen.

Dette vet vi om motivasjon og lærelyst

Motivasjon og lærelyst er viktig for elevenes læring.

Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd?

Elever føler de blir mer rettferdig behandlet når de slipper å få orden- og atferdskarakterer.

Hva er klasseledelse?

Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring.

To gutter på skoleveien

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i lær

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Skoler som har vært med i forsøket med å fjerne karakterer i orden og atferd opplever at relasjonene

En lærer sammen med fire elever i et klasserom. Alle er avslappede og smiler.

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Engasjert lærer forklarer noe for en elev mens han sitter på huk ved pulten hennes.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev,

Lærer og elev ser smilende på hverandre.

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen.

Elever jobber i grupper i et rom med puffer. Lærer står i bakgrunnen og snakker med en av elevene.

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklim

Lærer og elever samlet rundt en pc

Klasserommet minutt for minutt

Læraren kan orkestrere det som skjer sosialt i klasserommet.

Jente som ligger på magen på senga med hånda på laptoppen mens hun skriver i en notatbok. Hun har en oppslått bok med postitlapper og en kjeks i munnen.

En stresset (kunnskaps)nasjon

Gagner det alle elever at vi har en prestasjons- og konkurranseorientert skole?

Lærer og elev ser på hverandre. Lærer står ved siden av elevens pult

Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev

Læreres relasjonsbygging til elevene er et sentralt tema innen klasseledelse.

Lærer står foran klassen.

Selvbestemmelse og struktur i klasserommet

Selvbestemmelse synes å være nedfelt i mennesker fra naturens side.

En gruppe elever rekker hånden i været. Smilende lærer står foran klassen.

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg ti

Lærer i samtale med elever rundt et bord.

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering