Hopp til hovedinnhold

Foreslå problemstillingar til masterstudentane våre

Har tenesta di, organisasjon eller bedrift behov for ny, forskingsbasert kunnskap? Du kan no foreslå aktuelle tema eller problemstillingar for masteroppgåver i den nye samarbeidsportalen vår

Publisert: Endret:
Samarbeid mellom Stavanger Universitetssjukehus og masterstudenter i intensivsykepleie førte til en nasjonal fagprosedyre (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger).

Universitetet i Stavanger har no gjort det enklare for næringsliv, offentlege verksemder og andre organisasjonar å inngå samarbeid om masteroppgåver. Gjennom samarbeidsportalen vår er det mogleg å foreslå aktuelle tema eller problemstillingar for masteroppgåver.

Forslaga vil bli vurderte av fagmiljø knytt til dei ulike masterprogramma ved Det helsevitskaplege fakultet, og deretter gjort tilgjengelege for studentar ved relevante masterprogram.

Foreslå problemstillingar

Eit oppgåvesamarbeid er ein unik måte for studentane å jobba med reelle problemstillingar og opparbeida seg relevant erfaring. For næringslivet, offentlege verksemder og andre organisasjonar er dette ein god måte å løysa ei utfordring i samarbeid med universitetet, og samtidig bli kjent med kompetansen til studentane

Fristen for å melda inn oppgåver er 1. desember.

Det helsevitskaplege fakultet har studentar som skal starta arbeidet med masteroppgåva si i løpet av våren 2021 ved følgjande mastergradsprogram:

 • Master i rus- og psykisk helsearbeid
 • Master i helsevitskap
 • Master i helsesjukepleie
 • Master i jordmorfag
 • Master i spesialsjukepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonssjukepleie)
 • Master i Prehospital Critical Care (dette programmet har eigne fristar, kontakt fakultetet på helsefag@uis.no for meir informasjon)

Korleis komma i gang?

 1. Logg deg inn på samarbeidsportalen og register deg og verksemda di.
 2. Registrer eit eller fleire oppgåveforslag.
 3. I ruta for tema beskriv de eit område/tema og/eller problemstilling. Angi gjerne om temaet er aktuelt for ein eller fleire masterstudentar. Tema for prosjektet og fagfeltet som prosjektet gir tilgang til må beskrivast tydeleg.

Kriterium/oppfordringar ved innmelding av eksterne prosjekt:

 • Det må tilbydast tilgang til eit felt der datainnsamling kan gjennomførast og/eller det er tilgang til eksisterande data som kan nyttast i arbeidet med ei masteroppgåve.
 • Dersom verksemda di har moglegheit til å tilby rettleier, kontorplass eller liknande, skriv det inn i forslaget. Skriv òg dersom de ønsker å gjera oppgåveforslaget tilgjengeleg for fleire studentgrupper, f. eks dersom ei problemstilling er relevant for både ei masteroppgåve i helsevitskap og ei masteroppgåve i rus- og psykisk helsearbeid eller liknande.
 • Det blir oppmoda til å ta kontakt med vitskapleg tilsette ved UiS som kan ha interesse for temaområde/problemstillinga. Har ein vore i kontakt med ein tilsett om eit temaområde, skriv dette ved innmelding av prosjektet.

Det er ingen kostnader forbunde med samarbeidet. Forslaga vil bli vurderte fortløpande av fagmiljø knytt til dei ulike mastergradsprogramma. Godkjente forslag vil bli publisert for studentane til fakultetet, som då kan søka om å få tildelt forslag som fangar interessa

Kontakt oss

Dersom du har behov for teknisk assistanse, kontakt arbeidslivskontakt@uis.no for hjelp til pålogging og registrering av oppgåveforslag. For faglege spørsmål, kontakt helsefag@uis.no.

Del gjerne denne informasjonen med kollegaer eller andre som kan vera interessert i å samarbeida om ei masteroppgåve.

Les intervju med tidlegare studentar

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kristisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, k...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Hvordan styrke helsetilbudet til ungdommer i distriktene?

Som del av masteroppgaven i helsesykepleie har Elisabeth Cecilia Marcussen undersøkt hvordan man kan sikre gode tjeneste...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Gir det akuttmedisinske faget et stort løft

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...