Blogg:
Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings.

Publisert Sist oppdatert

elev med nettbrett
Over halvparten av skoleeierne mener elevene bør få hver sin digitale enhet, som PC eller nettbrett, så tidlig som mulig. 

Av professor Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS og professor Kolbjørn Brønnick, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.
Publisert 19.10.2018

Mens stort sett de fleste områder i samfunnet digitaliseres uten større kontroverser, er digitalisering i skolen fremdeles et kontroversielt spørsmål om tilgang til teknologi. Det er en tydelig dreining mot 1-1-løsninger, som innebærer at hver elev har sin egen datamaskin av ett eller annet slag. 

I en spørreskjemaundersøkelse sendt til alle skoleeiere i Norge (Skaftun 2018, svarprosent per 16.03.18 var 70 %), kommer det fram at 48 % av kommunene har gjort politisk vedtak om 1-1-løsning for ungdomstrinnet.

For barnetrinnet gjelder dette 25 %, og for mellomtrinnet 29 %. Dersom vi avgrenser oss til de kommunene som har vedtatt 1-1-løsning for ungdomsskolen, ser vi en svært tydelig tendens til at dette vedtaket får betydning også for barne- og mellomtrinnet. I kommunene som har digitalisert ungdomsskolen, er det innført vedtak om 1:1-løsning på 48 % av barnetrinnene og 57 % av mellomtrinnene. Dette er dobbelt så høye tall som landet sett under ett.

Når det gjelder verdi og nytte av digitalisering, er det også en grunnleggende positiv holdning til digitalisering blant skoleeierne. På spørsmål om hva de tenker om teknologiens plass i skolen i framtiden, er 67 prosent av skoleeierne enige i at det er hensiktsmessig å gi en egen enhet til hver elev. 56 prosent mener at elevene bør få 1-1-løsning så tidlig som mulig. Bare 2 prosent mener at 1-1-løsning utfordrer skolens grunnverdier, og 1 prosent at det å gi hver elev sin egen enhet, skaper flere problemer enn det løser.

Den skolepolitiske diskursen endrer seg raskt når det gjelder digitalisering, men mange beslutningstagere og skoleledere er fremdeles usikre og avventende. Denne usikkerheten må ses i sammenheng med at det finnes sprikende oppfatninger om hvordan teknologien vil bidra til skolen. Det finnes teknologioptimister og -pessimister (jf. Bigum & Kenway, 2005, om “boosters” og “doomsters”) innenfor både forskning og den interesserte allmennhet, og med det som utgangspunkt bør vi kanskje ikke være overrasket over at mediene stadig finner nye måter å lage saker som forsterker usikkerheten heller enn å vise vei.

I det som følger vil vi kommentere noen stadig tilbakevendende tema, som på feilaktig grunnlag stadig får oppmerksomhet og dermed bidrar til å opprettholde usikkerhet. Overordnet handler det om etterlysning av forskningsbasert dokumentasjon av effektene av digitalisering. Mer spesifikt handler det om studier som blir brukt –enten av forskere eller av journalister – som grunnlag for å antyde at digitalisering undergraver kvaliteten på det læringsarbeidet som foregår i skolen.

Forskning og forskningsformidling i teknologistriden

vg skjermdump
Faksimile fra VG

I nyhetsbildet framstår dette ofte som et spørsmål om hva som er best av skjermlesing og skriving på tastatur på den ene siden og papirlesing og håndskrift (helst med blyant) på den andre siden. Ta en titt på disse overskriftene, som stadig dukker opp i litt varierte formuleringer: Skjønner mindre og leser dårligere på skjerm (Forskning.no, 12.03.2013)Lærer vi mer med blyant? (Forskning.no, 14.10.2010); og NTNU-forskning: Håndskrevne notater gir best læring (VG, 28.08.2016).

Et første viktig punkt til ettertanke er hva slags resultater vi snakker om når vi vurderer teknologiene opp mot hverandre, og i forlengelsen av det, om disse målene er det beste grunnlaget for å vurdere hva slags teknologi som egner seg best til det faglige arbeidet i skolen.

Hva mener vi egentlig med læringsutbytte? Dette er ikke så enkelt som det høres ut, særlig ikke i vår tid, hvor framtidens skole på mange måter er i støpeskjeen. Det som skal støpes om er nettopp forståelsen av hva læring er og hvordan man best organiserer skolen som læringsarena.

Dybdelæring og problemløsning er sentrale begreper i dette bildet, og når vi snakker om mer elevaktiv praksis, så sier vi gjerne samarbeid i samme setningen. Læring i framtidens skole handler i større grad om å produsere mening sammen enn, som i den tradisjonelle skolen, om å på egen hånd kunne reprodusere kunnskap som er nedfelt i bøker og forvaltet av eksperter i form av lærere, lærebokforfattere og forskere i faget.

Dersom vi ser på hvordan læringsutbytte er definert i studiene som ligger bak nyhetssakene, så ser vi at det dreier seg om resultater i svært tradisjonell forstand. I studien om skjermlesing vs. papirlesing som ligger til grunn for overskriften nevnt ovenfor, så handler det om svar på en lesetest.

En av oss – Kolbjørn – var med på denne studien i egenskap av rik erfaring fra eksperimentell forskning. Det hører med til historien at testen ikke var laget spesifikt for aldersgruppen, og at det digitale vilkåret ikke var helt ideelt. Prøven var opprinnelig en papirprøve, som elevene i papir-vilkåret fikk tilgang til. I det digitale vilkåret leste elevene på tilgjengelig maskinvare på skolens datarom, for så å svare på papir.

Forskjellene i resultat på lesetesten var store nok til å kunne betraktes som statistisk signifikante og dermed ikke tilfeldige, men den statistiske effektstørrelsen var lav. Dette er et poeng som stort sett blir oversett av media. Funn kan være ikke-tilfeldige, men ha liten praktisk betydning likevel.

Det ble gjennomført en oppfølgingsstudie, der elevene leste på iPad, fordi forskergruppen ville undersøke lesing på skjerm under betingelser som var mer realistiske enn ved forrige studie. Da forsvant forskjellen, og elevene rapporterte faktisk positiv holdning til lesing på skjerm.

Av ulike årsaker er ikke oppfølgingsstudien publisert- det er ofte lite interesse for negative funn som dette. I ettertid er det lett å se at det burde den vært, når man ser hvor stor innflytelse den opprinnelige studien har hatt, både gjennom siteringer av forskere, og som grunnlag for nyhetsoppslag, hvor resultatene brukes til å trekke slutninger som det ikke er grunnlag for om digitalisering av skolen som trussel mot elevenes læringsutbytte.

Vender vi oss mot forskningen som indikerer at vi lærer bedre med blyant, så ser vi den samme problemstillingen. Læringsutbytte er definert på eksperimentelle vilkår, som vi synes er snever med tanke på forståelse av både læring og utbytte. I studien som ligger til grunn for oppslaget “Lærer vi bedre med blyant” handler det om voksne som skal lære seg å skrive og huske bokstavene i et fremmed alfabet.

De som øvde seg med blyant gjorde det bedre enn de som øvde på tastatur, og forskerne finner også større aktivering av språksenteret (Brocas-senteret) i hjernen i gruppen som skrev med blyant. En av forfatterne, Anne Mangen, kritiserer den pedagogiske skriveforskningen for ensidig fokus på kontekstuelle forhold, og for å “overse de individuelle psykologiske, fysiologiske, sansemotoriske og fenomenologiske forholdene”. Implisitt i kritikken og presentasjonen av eget arbeid, ligger det at det hun har funnet, fyller ut dette bildet, og gjennom hele artikkelen skinner det gjennom at forskningen har stor relevans for hvordan vi forstår sammenhengen mellom læring og teknologi.

skrive for hånd
At språkområdet i hjernen aktiveres i forbindelse med håndskrift er ikke noe som i seg selv sier at man lærer bedre, skriver forfatterne.

Dette resonnementet er imidlertid problematisk på grunn av usikkerhet og mulige små feil i alle ledd. For det første så er det grunn til å være forsiktige med å sette likhetstegn mellom læring i skolen og det å lære seg å skrive og kjenne igjen bokstaver i et fremmed alfabet i voksen alder. At språkområdet i hjernen aktiveres i forbindelse med håndskrift er heller ikke noe som i seg selv sier at man lærer bedre. I beste fall er det et funn som kaller på tolkning. Brocas område er tett knyttet til motoriske kontrollområder i hjernen og det er mulig å tolke aktivitet her som negativt for læring – for eksempel dersom det indikerer kognitiv ressursbruk som i seg selv har lite å gjøre med språklæring. Funksjonelle hjerneavbildningsstudier er notorisk vanskelige å tolke entydig og dette føyer seg inn i et slikt bilde.

Videre er skriftkodemestring et middel til et mål som er å kunne tilegne seg og produsere tekstlig mening, og etterhvert bli del av en skriftkultur. Disse perspektivene er imidlertid satt til side i utgangspunktet som “ensidig”, og erstattet av et vel så ensidig fokus på kognitive aspekter ved kodemestringsnivået. Det mest problematiske med resonnementet er at man i forlengelsen av dette skaper et inntrykk av at forskningsfunnene har direkte relevans for læring i skolen, og dermed kan erstatte forskningen som tar hensyn til kontekstuelle forhold.

VG-artikkelen nevnt ovenfor er enda mer eksplisitt i å gi råd om god studieteknikk basert på forskningsresultater.

“Funnene tyder på at bruken av penn eller blyant setter hjernen i en tilstand som gjør den mer mottakelig for læring”, skriver VG. Også her ser vi at aktivering av hjernen i seg selv framstår som et argument for bruk av penn. Som vi alt har nevnt – dette kan være direkte galt. Visse typer aktivering i hjernen kan indikere interferensfenomener og kognitiv ressursbruk som begrenser læring.

Det som forsvinner i VG, men som står understreket i sammendraget til artikkelen, er at det som sammenliknes er skriving på tastatur og tegning med penn (“stylus”) på nettbrett, “basert på en antakelse om at håndskrift og tegning generelt innebærer liknende hjerneaktivitet” (vår oversettelse fra engelsk).

I forskningsartikkelen er dette forbeholdet med i konklusjonen, om enn på en måte som indikerer en sirkelslutning (forskerne anbefaler håndskrevne notater i kombinasjonen med visualiseringer, samtidig som de i utgangspunktet antar at håndskrift kan likestilles med visuell framstilling).

I VG-artikkelen handler det bare om håndskriftens fortreffelighet over tastaturet, basert på mangelfull gjengivelse av en forskningsstudie som hviler på en antakelse om at aktivering av hjernen betyr at den er lærevillig.

Den kjedelige middelveien framover

gutter med nettbrett
Hvis skolen blir et museum der elever rustes til et liv i utstillingsmontrene, men ikke til en videre utdanning og arbeidsliv som er gjennomdigitalisert, har vi feilet, skriver Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick.

Fiendebilder er nyttige hvis man ønsker oppmerksomhet om en felles sak, men de er også svært skadelige når de bidrar til å splitte det som hører sammen. Eksemplene ovenfor har en ting til felles, og det er at de skaper et forenklet motsetningsforhold av typen enten-eller, der virkeligheten er langt mer kompleks.

Det er lett å tenke at i skolen har man lest i bøker og skrevet med penn lenger enn noen kan huske, og at den digitale teknologien representerer et alternativ til denne praksisen. Det betyr at man deler lese- og skriveaktivitetene inn i to typer, bestemt av teknologi.

Slike todelinger er vanlige på mange livsområder, og vi kaller dem gjerne dikotomier. På utdanningskonferansen til Forskningsrådet høsten 2016 hadde den engelske utdanningsforskeren Neil Mercer fokus på en rekke dikotomier som forstyrrer arbeidet med å utvikle skolen. En av dem var tradisjonell versus progressiv pedagogikk. Denne motsetningen faller svært ofte sammen med synet på teknologi, i det pessimistene mer eller mindre eksplisitt forsvarer tradisjonelle skoleverdier, mens teknologioptimistene ser tradisjonell praksis som en seig materie av motstand mot nødvendig fornyelse.

En annen dikotomi er forholdet mellom ulike forskningstradisjoner. Vi som skriver dette representerer ulike ståsteder, og vil understreke at ulike metoder og ulike design har sine ulike fortrinn og sine ulike begrensninger. Den største og viktigste utfordringen er å se de ulike tradisjonene i sammenheng. Hjerneforskningen byr på svært spennende data og innsikter som kan settes i spill med forskning på læring slik den kan observeres og forstås i kontekst. Det er viktig å få innsyn i hvordan teknologien påvirker og former oss, og det er viktig å forstå hvordan vi bruker teknologi til å forme oss selv og våre omgivelser. 

Hjernen alene er imidlertid ikke et mål i seg selv, og aktiveringer av områder i hjernen er ikke meningsfulle data i seg selv. De må tolkes, og i denne prosessen vil innsikter fra mer funksjonelle og kontekstuelle perspektiver være fruktbare.

Dikotomier er nyttige verktøy for tanken, men de fleste går ut på dato, og da kan de bli falske dikotomier. Når det gjelder digitalisering av skolen så er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings. De trenger tilgang til begge deler; begge deler er svært relevante teknologier i samfunnet rundt skolen, og det er svært vanskelig å argumentere for et bilde av framtidens skole hvor opplæringen er skjermet for digital teknologi.

Hvis skolen blir et museum der elever rustes til et liv i utstillingsmontrene, men ikke til en videre utdanning og arbeidsliv som er gjennomdigitalisert, har vi feilet. De sakene vi har sett på ovenfor hviler på en falsk dikotomi og tjener til å skape bekymring blant politikere, forskere, lærere, elever og foreldre på feilaktig grunnlag. Kanskje vi – som forskere, journalister og kanskje også lesere – bør minnes gamle Holberg, og kreve litt større stringens enn han tilskriver den ferske latinisten Erasmus Montanus, som nesten skremmer sin mor til døde med følgende resonnement: Stener kan ikke flyve. Mor Nille kan ikke flyve. Altså er mor Nille en sten.

Lesesenterets bloggere

Våre bloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller innspill til aktuelle spørsmål knyttet til leseopplæring og leseforskning. Vi håper bloggen vil gjøre deg litt klokere, mer informert og inspirert!

Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men skribentene står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg.

God lesing!