Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Tirsdag 24. oktober 2017 disputerer Singnhild Skogdal for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved universitet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Første gang publisert 09.04.2018

Skogdal  forsvarer avhandlingen «Participation in school for students who use augmentative and alternative communication. A qualitative study of enablers and barriers to participation in regular lower secondary school».

Bakgrunnen for doktorgradsarbeidet er at elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som kompensasjon for begrenset eller ikke-funksjonell tale har få muligheter til å delta i den ordinære skolen.

Utgangspunktet

Skogdals utgangspunkt var motsetningen mellom muligheter og barrierer for deltakelse i skolen for elever som bruker ASK.

- Det har dessuten manglet forskning på dette temaet i Norge og resten av Skandinavia, sier hun.

Hovedspørsmålet var «Hvilke muligheter og barrierer for deltakelse finns i ungdomsskolen for elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon?».

Forbedre praksis

Signhild Skogdal har undersøkt hvordan denne elevgruppen kan delta på klasseromsnivå i en vanlig norsk ungdomsskolesammenheng.

Det viste seg at elever som bruker ASK var tilstede få timer per uke i den ordinære klassen. Når de var tilstede, deltok de ofte i andre aktiviteter enn medelevene eller var passive tilhørere.

Hvis ASK-hjelpemiddelet var tilgjengelig, ble det brukt til skriftlige oppgaver og kommunikasjon med spesialpedagog eller assistent, i stedet for å kommunisere med medelever og klasselærere.

Elevenes situasjon

I faglige aktiviteter var det sosial samhandling mellom elever hele tiden, men elevene som brukte ASK var sjelden med på samhandlingene.

De var oftere inkludert i sosial samhandling når undervisningsmetodene var mindre lærer-dominerte.

Både medelever og fokuselever uttrykte et ønske om å være mer sammen på skolen.

Muligheter og barrierer

Intervjuene viste at både medelever og elevene som brukte ASK oftere beskrev muligheter for deltakelse, mens spesialpedagoger, assistenter og klasselærere i større grad beskrev barrierer for deltakelse.

Skogdal påpeker at flere enn spesialpedagogene har ansvar for deltakelse og kommunikasjon i skolen for elever som bruker ASK.

- Dette gjelder ikke bare for elever som bruker ASK, men også for inkluderende undervisning generelt, understreker forskeren.

Veiledere

Professor Susan Balandin fra Deakin University i Melbourne, Australia har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet.

Førsteamanuensis Anne Nevøy ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS) har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen vil bestå av professor Erna Alant fra Indiana University i Indiana, USA, professor Anders Gustavsson fra Stockholms Universitet og førsteamanuensis Hans Erik Bugge fra UiS.

Disputasen

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Different approaches towards observing and documenting participation in school settings», starter klokken 11:15. Selve disputasen starter klokken 13:15.

Prøveforelesning og disputas avvikles ved Universitetet i Tromsø, men kan følges på Skype.

Dersom du har problemer med å bli med, kan du prøve Skype Web App eller bli med over telefon +4777645945 (UiT).  

Tekst: Elin Nyberg