Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansiering av en doktorgradsstipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Publisert Sist oppdatert
Ingvild Margreta Morken
Ingvild Margreta Morken er førsteamanuensis ved UiS og vil veilede stipendiaten som ansettes som følge av tildelingen.

Stiftelsen DAM har i 2022 tildelt forskningsmidler på hele 90 millioner til 36 nye prosjekter fra 20 organisasjoner. Sammen med organisasjonen LHL, er Universitetet i Stavanger en av mottakerne.

Ingvild Margreta Morken, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, er leder for prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt og vil være veileder for doktorgradsstipendiaten.

Pasienter med hjertesvikt trenger bedre oppfølging

Morken forteller at bakgrunnen for prosjektet er at et økende antall pasienter med hjertesvikt blir sendt hjem fra sykehus og står uten tilstrekkelig oppfølging i etterkant.

– De første ukene etter utskrivelse fra sykehus er krevende, og mange strever med å etterleve behandling, livsstilsendringer og ivareta symptomer. En forbedret oppfølgingstjeneste vil kunne øke pasienters evne til egenomsorg og redusere reinnleggelser på sykehus, legger hun til.

Prosjektet skal følge pasienter som får digital oppfølging hjemme etter endt sykehusopphold. Digital hjemmoppfølging er en velferdsteknologi hvor pasienter registrerer ulike vitale mål, som blodtrykk, puls og vekt, i en digital plattform. Dette gjøres ved bruk av måleutstyr og et nettbrett som pasienten får med seg hjem ved utskrivelse fra sykehus.

– Sykepleieren som skal følge opp pasienten hjemme, følger med på målingene og tar kontakt med pasienten dersom målingene er utenfor normalverdiene. Oppfølgingssykepleieren gir i tillegg støtte og veiledning digitalt utfra pasientens behov, forteller Morken.

Hjem fra sykehus med digital selvhjelp

Foto: Dignio

Doktorgradprosjektet er et selvstendig sideprosjekt i prosjektet «eHealth@hospital-2-home» som er støttet av Norges Forskningsråd og ledet av professor Anne Marie Lunde Husebø ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Hovedprosjektet skal starte opp en kontrollert randomisert studie i løpet av første kvartal 2023 for å undersøke effekt av digital hjemmeoppfølging etter utskrivelse fra sykehus på mestringsevne, behandlingsbyrde, livskvalitet og 30- og 90-dagers reinnleggelser hos pasienter med langvarig sykdom. To pasientgrupper deltar i hovedprosjektet: pasienter med hjertesvikt og pasienter med tarmkreft.

Tre delstudier inngår i prosjektet

Doktorgradsstipendiaten skal ansettes fra 01.03.2023 til 01.03.2026, og prosjektet vil bli delt opp i tre delstudier.

Stipendiaten vil få data fra hovedprosjektet for å undersøke effekt av digital hjemmeoppfølging på egenomsorg, medikamentetterlevelse og seks måneders reinnleggelse hos pasienter med hjertesvikt. I tillegg skal hen intervjue pasienter for å få økt kunnskap om hvilke erfaringer pasienter har med å bruke digital hjemmeoppfølging til egenomsorg. Til slutt skal disse dataene kombineres for å få et mer helhetlig bilde av faktorer som påvirker egenomsorg ved digital hjemmeoppfølging hos pasienter med hjertesvikt.

– Doktorgradsprosjektet kan gi økt kunnskap om hvordan digital hjemmeoppfølging av pasienter med hjertesvikt kan støtte pasientenes egenomsorg etter utskrivelse fra sykehus, og positive samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av færre konsultasjoner og innleggelser på sykehus, sier Morken.

Brukerinvolvering er avgjørende

Brukerinvolvering er avgjørende for oppgavene og resultatene i doktorgradsprosjektets tre delstudier. Derfor har prosjektet med to representanter fra samarbeidspartneren LHL. Begge har bidratt til å forankre prosjektet i tråd med deres brukerbehov.

– Christina Tølbøl Frøiland er geriatrisk sykepleier og stipendiat, i tillegg til brukerrepresentant fra LHL. Nina Tronerud er tillitsvalgt i LHL og erfaren brukerrepresentant. Tronerud er også brukerrepresentant i hovedprosjektet og har vært sterkt involvert i å definere problemstilling og studiedesign fra oppstart av begge prosjektene, sier Morken.

Brukerrepresentantene vil blant annet gi innspill til informasjonsbrevet før det formidles til deltakende pasienter i første delstudium, slik at det er tilpasset mottakernes behov. De vil også bidra til utforming av spørreskjema og intervjuguidene, og i planlegging og analyser av intervjuene i andre og tredje delstudium.

Prosjektleder:

Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i intensivsykepleie
51832129
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Finansiering
Stiftelsen DAM sin Logo. Blå fugl inni en sirkel med teksten støttet av stiftelsen DAM
Stiftelsen DAM

Prosjektet er støttet av forskningsmidler fra Stiftelsen DAM. Søknader om støtte til helseprosjekter må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen. Prosjektet ved UiS er et samarbeid med organisasjonen LHL, en ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer.