Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finansiering på omtrent to millioner årlig i åtte år.

Published Endret

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Det nye UiS-ledede prosjektet kalles PROFRES 2.0 – Den tverrfaglige, tverrprofesjonelle og praksisnære forskerskolen. Slagordet deres er «vi former framtidens velferd». Formålet til Norges forskningsråds finansiering er å gi norske ph.d.-studenter en bedre og mer arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning.

Birgitta Haga Gripsrud er ansatt som professor ved Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er også faglig leder for PROFRES ved UiS. Arbeidet med søknaden til Norges forskningsråd startet allerede i 2019, som var før de visse helt sikkert om utlysningen av nye forskerskolemidler. Da de fikk signaler om at dette ville komme opprettet de ned en egen arbeidsgruppe i 2020 bestående av akademiske og administrative stabsmedlemmer, samt representanter for ph.d.-kandidatene deres. Søknadsfristen var 15. september 2021.

– Vi har gjennom hele søknadsprosessen tilstrebet en pågående dialog mellom arbeidsgruppen, den øvrige staben, kandidatene våre og styringsgruppen for å sikre medvirkning i alle ledd i søknadsskrivingen. Samtidig sørget vi for at vi kunne fange inn de viktigste erfaringene vi har gjort oss i den eksisterende forskerskolen. Vi har involvert de ulike miljøene rundt doktorgradsutdanningene i en høringsprosess, sier Gripsrud.

Bildet viser Birgitta Haga Gripsrud. Portrettbilde.
Birgitta Haga Gripsrud er leder for PROFRES 2.0 og ser frem til samarbeidet. Foto: UiS

Samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner

Formelt sett har PROFRES 2.0 UiS som vertskapsinstitusjon og prosjekteier, og prosjektkontoret er lagt til Det helsevitenskapelige fakultet. Prosjektleder er Birgitta Haga Gripsrud. Camilla Melhuus Line (UiS) er administrativ koordinator i samarbeid med Øyvind Nystøl (Universitetet i Agder).

– I det nye prosjektet samarbeider vi med våre eksisterende full-partnere: Universitetet i Agder, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og vår assosierte partner Høgskolen i Østfold. Vi er også svært glade over å ha fått ombord tre nye full-partnerinstitusjoner i det nye prosjektet: Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Volda, sier Gripsrud videre.

Alle partnerne bidrar med egenfinansiering i form av stabsbidrag til undervisning i forskerskolen, og de skal være rullerende vertskap for kommende forskerskolesamlinger. PROFRES 2.0 vil ta opp inntil 60 deltakere fra 14 forskjellige ph.d.-program ved partnerinstitusjonene, fra en samlet kandidatmasse på omtrent 800 ph.d.-stipendiater. Etter de fire første årene blir det vurdert av Norges forskningsråd om skolene skal få støtte i hele perioden på åtte år. Den andre halvdelen av prosjektet er betinget av en positiv midtveisevaluering.

Norhed-prosjekt er først ut

Etter et oppstarts-arrangement der alle prosjektets deltakere skal feire på UiS i slutten av mai vil den første fulle forskerskole-samlingen finne sted ved UiA til høsten. Her vil det bli tilbudt et nytt ph.d.-kurs, som utgår fra et Norhed II-prosjekt drevet av UiA. Prosjektet har som formål å styrke profesjonsrettet doktorgradsutdanning i Rwanda, Uganda og Tanzania.

– For oss i PROFRES 2.0 er dette en enestående anledning til å få nye erfaringer med afrikanske kollegaer gjennom felles deltakelse på kurset, og dermed også sette fokus på internasjonal kunnskapsutveksling, mangfold og inkludering i forskerutdanningen, påpeker Gripsrud.

– Får ansvar for å utdanne fremtidens lærere, sykepleiere og sosialarbeidere

Et viktig premiss for PROFRES 2.0 er en forskerskole som er dypt engasjert i arbeidslivets vilkår, ettersom prosjektet understøtter forskning på praksisnære problemstillinger knyttet til tre av velferdsstatens store sektorer: helse, velferd og utdanning. Det bidrar på denne måten blant annet til å styrke doktorgradsutdanningene innen ‘unge’ akademiske kunnskapsfelt, som gjerne er nært knyttet til profesjonsutøvelse:

– Indirekte er vi dermed med på å forme morgendagens profesjonsutøvere i velferdsstaten, ettersom vi av erfaring vet at mange av våre tidligere kandidater har blitt værende i akademia etter avlagt doktorgrad. Våre kandidater vil dermed få ansvar for å utdanne fremtidens lærere, sykepleiere og sosialarbeidere - for å nevne noen av nøkkelprofesjonene, understreker Gripsrud.

Tverrprofesjonalitet og tverrfaglighet er sentralt

Sammen med arbeidslivsrepresentanter, kandidater, alumni- og seniorforskere skal PROFRES 2.0 bidra til å styrke tverrprofesjonalitet og tverrfaglighet gjennom felles nyskaping både i forskerutdanningen og i den praksisnære forskningen som kjennetegner PROFRES.

– Konkret innebærer dette at vi for eksempel etablerer en egen «tenketank» som skal være et «prosjekt i prosjektet», og utfordre forskerskolen til å praktisere tettere mot arbeidslivet. Denne skal stimulere til økt samskapning og kunnskapsutveksling mellom akademia og andre samfunnsaktører for å styrke relevansen av forskningen i og for samfunnet, sier Gripsrud avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen