Forskningsprosjektet EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Publisert Sist oppdatert

Tema for forskningsprosjektet EMSAFE er hvordan hensynet til arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid ivaretas under endringsprosesser som nedbemanning, omorganisering og omfattende digital omstilling. Bakteppet for studien er nedgangsperioden i petroleumsindustrien mellom 2014-2019, da kollaps i oljeprisen bidro til omfattende kostnadskutt, nedbemanning og store organisatoriske endringer. Da en mer optimistisk fase oppstod mot slutten av perioden, økte behovet for nye driftsformer og nye teknologiske og digitale løsninger. Parallelt oppstod en bekymring for at det høye presset på økonomi og effektivitet påvirker sikkerheten negativt. Tall fra RNNP viste at arbeidstakerne rapporterer om høyere arbeidspress, og at de opplevde å ha mindre innflytelse på HMS enn tidligere.

I prosjektet stiller vi sentrale spørsmål som hvordan fluktuerende økonomiske rammebetingelser kan utfordre arbeidstakermedvirkningen, og hvilke konsekvenser et eventuelt svekket partssamarbeid i neste omgang kan få for sikkerhet og arbeidsmiljø. Forskningsbidraget fra UiS utgjør én av prosjektets totalt fem arbeidspakker, og består i hovedsak av en doktorgradsavhandling der trepartssamarbeidet er overordet tema.
Sikkerhetsregimet i petroleumsindustrien er i dag basert på tillit til at partene i arbeidslivet er i stand til å både identifisere og løse sikkerhetsproblemer, og at myndighetene tilrettelegger for dette samarbeidet. Faktorer som åpenhet, dialog og tilgang til informasjon skaper ifølge sikkerhetsforskningen forutsetninger for å fange opp og reagere på «svake faresignaler» som i ytterste konsekvens kan føre til ulykker. Arbeidstakermedvirkning kan derfor forstås som en viktig mekanisme for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Doktorgradsprosjektet skal bidra med kunnskap om de institusjonelle betingelsene for «den norske modellen», hvordan prosessene i topartssamarbeidet og trepartssamarbeidet påvirker hverandre, og hvordan bekymringer for sikkerheten som ytres fra arbeidstakerne påvirker maktforhold og tilliten mellom partene.

EMSAFE-prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets PETROMAKS2-program, har en ramme på 6,5 millioner kroner, og gjennomføres i samarbeid mellom NORCE, Sintef Digital og UiS. Prosjektleder er Kåre Hansen ved NORCE, prosjektansvarlig ved UiS er Ole Andreas Engen, og stipendiat i prosjektet er Martha Hanssen.

Forskere ved UiS

Professor i samfunnssikkerhet
51831858
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging