Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i helsetjenesten og systemtenkning, supplert med ferdigheter innen nettverksbygging og entreprenørskap.

Published Sist oppdatert

Prosjektet omhandler utvikling og implementering av digitale verktøy som støtter teamarbeid i helsetjenesten. Prosjektet ledes av Sissel Eikeland Husebø. UiS har fått innvilget midlene fra MSCA Doctoral Networks i Horizon Europe.

Målet med MSCA Doctoral Networks er å utvikle doktorgradsprogrammer gjennom partnerskap av organisasjoner fra forskjellige sektorer i Europa. Videre skal programmene stimulere doktorgradskandidatenes kreativitet og evne til innovasjon. Deltakelsen i MSCA Doctoral Networks vil i tillegg bidra til attraktive arbeids- og ansettelsesvilkår for doktorgradskandidatene i etterkant av utdanningen. Årets utlysning er nå publisert med frist 15. november 2022. Forskningsavdelingen ved UiS har et eget støtteprogram som skal hjelpe forskere med å skrive gode søknader.

Forskningsbasert kunnskap viser at effektivt teamarbeid i helsetjenesten er avgjørende for å opprettholde sikker og effektiv behandling og pleie av pasienter. Kompleksiteten i helsetjenesten øker på grunn av teknologisk innovasjon, økt spesialisering og desentralisering av behandlingstilbudet. Forskningsprosjektet Tools4Teams vil utvikle innovative verktøy for teamarbeid som støtter samhandling i team for treningsformål og i klinisk praksis.

Har omfattende erfaring med teamarbeid

Prosjektleder Sissel Eikeland Husebø er professor i sykepleievitenskap ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun vil fungere som prosjektleder både i planleggingsfasen og når prosjektet starter 1. mars 2023. Husebø begynte å forske på teamarbeid ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) i 2013. Professoren har også deltatt i et stort forskningsprosjekt om teamarbeid i sykehus ledet av NTNU i Gjøvik, en av samarbeidspartnerne i SHARE. I fjor ga hun ut bok om teamarbeid sammen med Randi Ballangrud (NTNU i Gjøvik).

Tre forskere foran en planterik bakgrunn.
Fra venstre: Karina Aase, Petter Viksveen og Sissel Eikeland Husebø. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Teamarbeid i helsetjenesten har vært et av mine forskningsområder i mange år, og har interessert meg helt siden jeg jobbet som intensivsykepleier ved SUS. Det var derfor veldig enkelt for meg å takke ja til å være leder for arbeidet med Tools4Teams-søknaden, sier Husebø.

Det innvilgede prosjektet består av forskere og doktorgradskandidater fra Norge, Nederland, Danmark, Tyskland, Irland og Sveits. I gjennomføringen av prosjektet vil SHARE samarbeide tett med de utenlandske partnere. Dette vil foregå i alle deler av doktorgradsløpene:

– Vi vil derfor få et stort nettverk av forskere som er helt i front når det gjelder teamarbeid, som igjen kan utvikle nye samarbeidsprosjekter, forklarer Husebø.

Skal forbedre pasientbehandling

Alle doktorgradsprosjektene som inngår i prosjektet vil ha som hensikt å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet på ulike nivå i helsetjenesten, for eksempel mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet er at resultatene fra de enkelte doktorgradsprosjektene vil dokumentere effekten på pasientbehandlingen.

Dere har fått innvilget omtrent 600.000 euro. Hva betyr dette for motivasjonen videre?

– Jeg synes det er veldig kjekt at vi etter flere søknadsrunder endelig lykkes og får midler. Dette er et resultat av omfattende arbeid over flere år, som er lagt ned av både de involverte forskerne og av administrative ressurser ved UiS. Jeg håper at prosjektet vil inspirere andre UiS-ansatte til å være med i tilsvarende søknadsprosesser fremover, svarer professoren.

Langvarig prosess

Karina Aase ved SHARE er også en del av prosjektet, og har blant annet bidratt med å utarbeide søknaden til Tools4Teams. Hun er professor i sikkerhet. Arbeidet startet våren 2021.

Søknaden var forskningssenterets fjerde forsøk som partner i MSCA Doctoral Networks innen teamarbeid og pasientsikkerhet. Prosessen går helt tilbake til 2015, selv om det har vært endringer av prosjektkoordinator og konsortium underveis.

– Samtlige av de tre forrige søknadene fikk svært god score, og kvaliteten har dermed blitt finpusset underveis. Vi har også hatt god hjelp fra profesjonelle eksterne reviewere, som har gjennomgått søknaden ved flere anledninger, sier Aase.

Har hatt søkelys på EU-prosjekter over tid

Hun påpeker videre at prosjektleder Husebø og Petter Viksveen har vært helt essensielle for at Tools4Teams endelig blir en realitet. Førstnevnte har deltatt helt tilbake til sin tid som EU-koordinator ved SHARE. Førsteamanuensis Viksveen har som søknadsskriver i SHARE vært tett på søknadsprosessen. Han har deltatt på alle møter, med tilrettelegging og kommunikasjon opp mot koordinator VU Medical Centre Amsterdam.

– Forskningssenteret SHARE har prioritert EU-søknader de siste ti årene, noe som nå gir resultater, påpeker Aase. Hun får støtte fra Siri Wiig, som er senterleder ved SHARE:

– Det er en stor glede at Tools4Teams-søknaden ble innvilget, og jeg vil gratulere alle involverte. Vår strategi er å fortsette å være fremoverlente og se etter muligheter i EU sine programmer på en systematisk måte og bygge kompetanse i senteret over tid, sier hun.

Det vil ifølge Wiig innebære både å være partner, men også å stå som koordinator i søknader og oppfordre og støtte forskerne som vil gå inn på de mer personlige stipendene.

– Her har vi mye å hente, og vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk å spille på, sier hun avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Forskere i artikkelen

Pensjonert tilknyttet UiS
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Aktuelt fra SHARE

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

Når teknologien tapper – digitalt stress i arbeidslivet er en helseutfordring

Ettersom teknologien blir mer vanlig på jobb, står ansatte overfor flere utfordringer. Noen ganger føler de seg overveld...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med HMS, kvalitet og pasi...

Sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ny forskning fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten sammenligner regulering av kvalitet og sikker...

Hvordan få til effektiv kommunikasjon under en pandemi?

Å knekke koden for effektiv videokommunikasjon under pandemier handler om å velge riktig budbringer. Eksperter kan innby...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske kirurger.

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Hvordan kan vi gi bedre psykiske helsetjenester til ungdom med bakgrunn fra etniske minoriteter og urfolk?

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som na...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Varselutvalgets rapport – et symbol på skjebnens ironi?

Varselutvalgets forslag om å reformere dagens varselordning bærer dessverre skjebnens ironi. Utvalget foreslår både inno...

Vi trenger samspill for et sikrere helsesystem

Felles forskning på små og store prosjekter hver eneste dag – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – bidrar ti...

Hvordan kan du ha normal lukte­sans når du mistenker tann­legen for å røyke på kontoret?

Målet med Annelin Espetvedts doktorgradsarbeid er å få et klarere bilde av hvordan endringer i luktesans måles.

Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i forbindelse med COVID-19-pa...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Mestringstro blir avgjørende i effektiviseringen av helsevesenet

«Hvordan fremmer man mestringstro? En må kjenne til mekanismene som skaper mestringstro og se på teknologiens egenskaper...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Effekten av heltidskultur på kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskere ved SHARE har sett på hvilke faktorer som har en negativ eller positiv effekt på kvalitet og pasientsikkerhet n...

Pasientsikkerhet i behandling av muskel- og skjelettlidelser

Formålet med denne studien er å beskrive og utforske pasientsikkerhet i praksisen til autorisert helsepersonell som beha...

Da legen ba en kollega om hjelp med en dårlig pasient, fikk hun kjeft

Sykepleiere og yngre leger vegrer seg for å be om hjelp. Nå vet vi mer om hvordan det kan snus.

Leger må ta ansvar når pasienter blir skadet

Det er menneskelig å feile, men leger må ta ansvar når pasienter blir skadet. Vi er avhengig av at mennesker og systemer...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Hva kan man lære av brukerinvolvering i forskning?

Ny studie deler strategier og erfaringer lært fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i...

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike helsekontekster.

Pasientsikkerhetsdag på UiS

Denne uken hadde forskere i SHARE pasientsikkerhetsdag for kreftsykepleierutdanningen på UiS.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Tilsynsfaglig praksis i barnevern

Forskning på landsomfattende tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem i 2022-23. Prosjektet ska...

10 tips for å involvere ungdom i forskning på psykisk helse

Petter Viksveen har publisert en forskningsartikkel med ti medforfattere i alderen 18 til 23 år om opplevelsen av å være...

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som målsetting å forstå h...

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen. Er et spørreskjema som måler holdninger til teamarbeid...

Forventninger til lederforskrift i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE beskriver helsemyndighetenes begrunnelser for og forventninger til en ny forskrift for ledelse ...