Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i helsetjenesten og systemtenkning, supplert med ferdigheter innen nettverksbygging og entreprenørskap.

Published Endret

Prosjektet omhandler utvikling og implementering av digitale verktøy som støtter teamarbeid i helsetjenesten. Prosjektet ledes av Sissel Eikeland Husebø. UiS har fått innvilget midlene fra MSCA Doctoral Networks i Horizon Europe.

Målet med MSCA Doctoral Networks er å utvikle doktorgradsprogrammer gjennom partnerskap av organisasjoner fra forskjellige sektorer i Europa. Videre skal programmene stimulere doktorgradskandidatenes kreativitet og evne til innovasjon. Deltakelsen i MSCA Doctoral Networks vil i tillegg bidra til attraktive arbeids- og ansettelsesvilkår for doktorgradskandidatene i etterkant av utdanningen. Årets utlysning er nå publisert med frist 15. november 2022. Forskningsavdelingen ved UiS har et eget støtteprogram som skal hjelpe forskere med å skrive gode søknader.

Forskningsbasert kunnskap viser at effektivt teamarbeid i helsetjenesten er avgjørende for å opprettholde sikker og effektiv behandling og pleie av pasienter. Kompleksiteten i helsetjenesten øker på grunn av teknologisk innovasjon, økt spesialisering og desentralisering av behandlingstilbudet. Forskningsprosjektet Tools4Teams vil utvikle innovative verktøy for teamarbeid som støtter samhandling i team for treningsformål og i klinisk praksis.

Har omfattende erfaring med teamarbeid i helsetjenesten

Prosjektleder Sissel Eikeland Husebø er professor i sykepleievitenskap ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun vil fungere som prosjektleder både i planleggingsfasen og når prosjektet starter 1. mars 2023. Husebø begynte å forske på teamarbeid ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) i 2013. Professoren har også deltatt i et stort forskningsprosjekt om teamarbeid i sykehus ledet av NTNU i Gjøvik, en av samarbeidspartnerne i SHARE. I fjor ga hun ut bok om teamarbeid sammen med Randi Ballangrud (NTNU i Gjøvik).

Tre forskere foran en planterik bakgrunn.
Fra venstre: Karina Aase, Petter Viksveen og Sissel Eikeland Husebø. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Teamarbeid i helsetjenesten har vært et av mine forskningsområder i mange år, og har interessert meg helt siden jeg jobbet som intensivsykepleier ved SUS. Det var derfor veldig enkelt for meg å takke ja til å være leder for arbeidet med Tools4Teams-søknaden, sier Husebø.

Det innvilgede prosjektet består av forskere og doktorgradskandidater fra Norge, Nederland, Danmark, Tyskland, Irland og Sveits. I gjennomføringen av prosjektet vil SHARE samarbeide tett med de utenlandske partnere. Dette vil foregå i alle deler av doktorgradsløpene:

– Vi vil derfor få et stort nettverk av forskere som er helt i front når det gjelder teamarbeid, som igjen kan utvikle nye samarbeidsprosjekter, forklarer Husebø.

Doktorgradsprosjektene skal forbedre pasientbehandling

Alle doktorgradsprosjektene som inngår i prosjektet vil ha som hensikt å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet på ulike nivå i helsetjenesten, for eksempel mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet er at resultatene fra de enkelte doktorgradsprosjektene vil dokumentere effekten på pasientbehandlingen.

Dere har fått innvilget omtrent 600.000 euro. Hva betyr dette for motivasjonen videre?

– Jeg synes det er veldig kjekt at vi etter flere søknadsrunder endelig lykkes og får midler. Dette er et resultat av omfattende arbeid over flere år, som er lagt ned av både de involverte forskerne og av administrative ressurser ved UiS. Jeg håper at prosjektet vil inspirere andre UiS-ansatte til å være med i tilsvarende søknadsprosesser fremover, svarer professoren.

Langvarig prosess for å utarbeide søknaden

Karina Aase ved SHARE er også en del av prosjektet, og har blant annet bidratt med å utarbeide søknaden til Tools4Teams. Hun er professor i sikkerhet. Arbeidet startet våren 2021.

Søknaden var forskningssenterets fjerde forsøk som partner i MSCA Doctoral Networks innen teamarbeid og pasientsikkerhet. Prosessen går helt tilbake til 2015, selv om det har vært endringer av prosjektkoordinator og konsortium underveis.

– Samtlige av de tre forrige søknadene fikk svært god score, og kvaliteten har dermed blitt finpusset underveis. Vi har også hatt god hjelp fra profesjonelle eksterne reviewere, som har gjennomgått søknaden ved flere anledninger, sier Aase.

Har hatt søkelys på EU-prosjekter over tid

Hun påpeker videre at prosjektleder Husebø og Petter Viksveen har vært helt essensielle for at Tools4Teams endelig blir en realitet. Førstnevnte har deltatt helt tilbake til sin tid som EU-koordinator ved SHARE. Førsteamanuensis Viksveen har som søknadsskriver i SHARE vært tett på søknadsprosessen. Han har deltatt på alle møter, med tilrettelegging og kommunikasjon opp mot koordinator VU Medical Centre Amsterdam.

– Forskningssenteret SHARE har prioritert EU-søknader de siste ti årene, noe som nå gir resultater, påpeker Aase. Hun får støtte fra Siri Wiig, som er senterleder ved SHARE:

– Det er en stor glede at Tools4Teams-søknaden ble innvilget, og jeg vil gratulere alle involverte. Vår strategi er å fortsette å være fremoverlente og se etter muligheter i EU sine programmer på en systematisk måte og bygge kompetanse i senteret over tid, sier hun.

Det vil ifølge Wiig innebære både å være partner, men også å stå som koordinator i søknader og oppfordre og støtte forskerne som vil gå inn på de mer personlige stipendene.

– Her har vi mye å hente, og vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk å spille på, sier hun avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Forskere i artikkelen

Professor i sykepleiefag/kurskoordinator SAFER
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Aktuelt fra SHARE

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike helsekontekster.

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.