Hopp til hovedinnhold

HelseCampus Stavanger

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Publisert: Endret:
HelseCampus
Partnere

Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Laerdal Medical NORCE og Validé.

Leder

Line Hurup Thomsen

Visjon

Fra idé til virkelighet

Formål

Være en pådriver for kunnskaps- og næringsutvikling til beste for innbyggernes helse

Vi skaper møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping, innovasjon og samhandling på tvers av fagmiljøer i Rogaland.

Leder Line Hurup Thomsen
Samarbeidspartnere

Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab, Search, SUS 2023, SAFER, USHT Rogaland, VID, Fagskolen Rogaland, Pårørendesenteret, Universitetsfondet, KS, Rogaland kunnskapspark, Sparebankstiftelsen og Innovasjonspark Stavanger.

Aktiviterer ved test-, innovasjons- og simuleringssenteret

Paramedisin-studenter
Paramedisinstudenter trener på livredning. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Simulering

For å møte dagens og fremtidens utfordringer i helsetjenestene er det viktig å etablere en lærende kultur med fokus på innovasjon, utvikling, forbedringer og bærekraft. Dette bør starte allerede i utdanningen og videreføres i arbeidslivet.

Simulering er en pedagogisk metode som viser god læreeffekt på både individ- og gruppenivå. Komplekse arbeidsoperasjoner krever trening slik at helsepersonell kan yte kvalitet og sikkerhet i tjenestene.

Det er en målsetting at regionen har integrert simulering som metode i alle helsefaglige kunnskapsmiljø. SAFER -Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research er regionens læringssenter som forvalter metode og pedagogikk knyttet til simulering.

Stavanger-regionen har mangeårig banebrytende forskning og innovasjon innen olje- og gassteknologi. Her inngår også utvikling av avanserte simulatorer for sikrere og mer effektive boreoperasjoner på sokkelen. Dette kan helsesektoren dra nytte av.

HelseCampus skal aktivt arbeide for at simulering videreutvikles som metode innen og på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, utdanningene og som virkemiddel i utvikling av helsenæringene.

Sikkerhet

Rogaland er en region med sterk nasjonal kompetanse på sikkerhet, både pasientsikkerhet og samfunnssikkerhet. Regionens samvirkestrategi vektlegger økt samarbeid mellom offentlige aktører, FoU-miljø, næringsliv og frivillige organisasjoner. Et økt samarbeid skal bidra til et bedre grunnlag for kunnskapsutvikling, trening og erfaringsutveksling.

Det er flere sterke fag- og kompetansemiljø innen sikkerhet i regionen. SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er lokalisert ved universitetet og involverer en stor gruppe forskere med tverrfaglig bakgrunn innen helsefag, jus, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Senteret påvirker og endrer praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Målet er høy kvalitet og sikker behandling av pasientene våre. Utover SHARE finnes også fagmiljø som Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO), Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS), Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) og Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER).

Målet er at regionen har status som nasjonalt eller europeisk senter innen sikkerhet. I HelseCampus skal vi sammen bidra til å øke samarbeidet om forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til sikkerhet innen helse, skape merverdi og utløse forskningsmidler gjennom samhandling.

Samhandling

Helse- og omsorgstjenestene i Norge står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. For å yte gode helsetjenester til befolkningen må spesialist- og kommunehelsetjeneste samhandle bedre på tvers og lære av hverandre. Pasient og pårørende må tas med som en ressurs, og teknologi gir muligheter til bedre tjenester og tjenester som ytes nærmere pasienten. Knapphet på menneskelige ressurser fordrer også nytenkning i helsesektoren. Universitetet i Stavanger har i en årrekke forsket på samhandling i helsesektoren og på pårørendes medvirkning. Denne kunnskapen skal bidra til å skape gode løsninger for helsetjenesten. 

Det er et strategisk mål i HelseCampus at regionen skal være best på overganger og pasientforløp. Pasienten skal møte en helsetjeneste med god kvalitet og sømløse overganger. Med overganger menes overganger internt i organisasjoner, mellom etater og fagmiljø. Vi skal stimulere til utvikling som gir bedre samhandling i helsesektoren, og vi skal gjøre hverandre gode.

Strategikart
Strategikart HelseCampus
Handlingsplan 2022

HelseCampus skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer

Tore Lærdal og Ragne Farmen
Tore Lærdal og Ragne Kristin Farmen, tidligere prosjektleder for HelseCampus, i lokalene i Innovasjonsparken før de ble ferdig innredet. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT. 
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

HelseCampus markerer ettårsdag

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Tidligere prosjektleder Ragne Kristin Farmen

Aktuelt fra HelseCampus

Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er samarbeidsprosjektene som mottar mi...

Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på ...

Digital hjelp for personer med psykisk lidelse

En app som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser til å håndtere hverdagen, skal nå få en norsk versjon.

Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS

Ved akuttmottak har grønt, gult og rødt flagg lenge vært brukt for å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp først...

Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Kan daglig registrering av vitale mål gi pasienter med hjertesvikt og tarmkreft en tryggere og bedre oppfølging hjemme? ...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

3D-printing løser komplekse utfordringer innen veterinærmedisin

Ved SEARCH-senteret har de fått erfare hva 3D-printing kan bidra med innen medisinske utfordringer. Som å hente ut ubefr...

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Her er HelseCampus sin nye leder

HelseCampus tar fysisk form i Innovasjonspark Stavanger, og har fått ny daglig leder. Line Hurup Thomsen skal nå drifte ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

Ny leder for HelseCampus

Line Hurup Thomsen er ansatt som leder for HelseCampus. Hennes viktigste jobb blir å lage konkrete handlingsplaner for h...

Pumps og Pipes inngår samarbeidsavtale HelseCampus

Avtalen skal styrke arbeidet med å fremme nyskaping og innovasjon på tvers av helse -og omsorgssektoren og andre fagmilj...

Avtale om HelseCampus Stavanger signert

UiS, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger kommune, Laerdal medical og forskningsinstituttet NORCE har inngått en av...

Nasjonal helse- og sykehusplan lagt fram

Helseminister Bent Høie mener HelseCampus Stavanger svarer på mange av utfordringene i den nye Stortingsmeldingen Nasjon...

Styrker sin kontakt med næringslivet

HelseCampus Stavanger har inngått en samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen blir et kontaktpunkt for...

HelseCampus imponerte helseministeren

Helseminister Bent Høie fikk et gledelig gjensyn med HelseCampus, ett år etter forrige besøk. Den gang snorklippet han e...

Se morgendagens løsninger i HelseCampus

Teknologi, nye løsninger og samarbeid blomstrer i HelseCampus. Nå er løsningen Empathic Building, der digitale velferdst...

Styringsgruppe
Rune Dahl Fitjar (leder)professor / prorektorUniversitetet i Stavanger
Eldar Søreide fagdirektørStavanger universitetssjukehus
Jon Harald Kaspersen avdelingsdirektørNORCE Helse og samfunn
Michael Sautter chief learning officerLaerdal Medical
Kristine Skjøthaug avdelingssjef for e-helseStavanger kommune
Anne Cathrin Østebødaglig lederValidé
Arbeidsgruppe
Thor Ole Gulsrudavdelingsleder kvalitet og helseteknologiUniversitetet i Stavanger
Bjarte Bøe seniorrådgiver avdeling for velferdsteknologiStavanger kommune
Anne Hjelle forskningssjefHelse Stavanger
Olaug Øygardenforsker arbeidsliv og innovasjonNORCE
Brynjar Foss educational leadLaerdal Medical
Arild Kristensendaglig lederNorwegian Smart Care Cluster

Partnere

Byvåpen logo Stavanger kommune
Logo Stavanger universitetssjukehus SUS
Logo Laerdal Medical

Validé logo