Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden, og beskytte verdier i form av å unngå tap, ulykker og feil på den andre?

Publisert Sist oppdatert
Henrik Langdalen disputerte 28. august 2020. Foto: Kjersti Riiber

Henrik Langdalens arbeid bidrar med ny kunnskap om risikostyring. For å oppnå en hensiktsmessig balanse mellom verdiskapning og beskyttelse, peker forskningen hans på viktigheten av å tenke helhetlig når vi skal styre risiko. I tillegg viser forskningen at risikoanalyser og beslutningsanalyser er i stand til å ta hensyn til usikkerhet og kunnskap for å produsere informativ beslutningsstøtte.

Forskningen bygger på den nyeste utviklingen i risikolitteraturen, der risiko betraktes om en kombinasjon av konsekvenser og usikkerhet. Doktorgradsprosjektet har både en generisk tilnærming som utforsker metoder, prinsipper og strategi, samtidig som det har en mer praktisk tilnærming. Langdalen har blant annet brukt data om trening på ikke-tekniske ferdigheter i den norske ambulansetjenesten som eksempel i forskningsprosjektet.

Arbeidet til Langdalen bidrar til å styrke litteraturen om risikostyring, og da særlig det som er knyttet til dilemmaet med å balansere verdiskapning og beskyttelse. Resultatene gir ny kunnskap om hvordan man kan ta bedre beslutninger under usikkerhet. Den generiske forskningen viser hvordan en kan øke sannsynligheten for god bakgrunnskunnskap når risikovurderinger skal tas. I tillegg har forskningen bidratt med ny kunnskap rundt bruken av økonomisk evaluering i risikostyring, for eksempel ved å diskutere hvordan vi bør evaluere lønnsomheten til sikringstiltak.

Henrik Langdalen disputerte for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 28. august 2020. Navnet på avhandlingen er “Contributions to risk management – On the balance between value creation and protection".