Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre opplever egen situasjon i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av en elev og en lærer i et klasserom.
Hvordan ser inkluderende praksis ut innenfra? Det skal forskere forsøke å finne svar på i et nytt prosjekt.

Mange barn med behov for særskilt tilrettelegging opplever å ikke få hjelpen de trenger. Stortingsmelding 6 «Tett på» om inkluderende praksis, viser at det er store kvalitetsforskjeller i både barnehagen og skolen, og mange barn og unge som har behov for oppfølging.

– Ofte har foreldre, barn og skole ulik opplevelse av tiltak og oppfølging. Samtidig vet vi at det å bygge gjensidig tillit med foreldre som har barn med særskilte læringsbehov i barnehagen og i skolen - og særlig i overgangsfasen fra barnehage og skole – har stor betydning, sier Solveig Roth ved Læringsmiljøsenteret.

Så behovet for mer forskning

Likevel finnes det få studier på dette i norsk kontekst, og forskerne har derfor sett et behov for mer forskning på elever med særskilte læringsbehov og deres foreldres opplevelse av egen situasjon.

– Det kan bidra til tidlig innsats ved å undersøke hva som kan oppleves som utfordringer, sårbarheter og risikoforhold – og på den måten kunne belyse hva som kan være hensiktsmessige tiltak så tidlig som mulig for å forebygge en uheldig utvikling, sier Roth.

Sammen med kolleger ved Læringsmiljøsenteret skal hun undersøke hvordan barn og unge i barnehage og skole og deres foreldre opplever egen situasjon – sett innenfra. Det nye prosjektet har fått navnet «inkluderende praksis sett innenfra – Foreldre/omsorgspersoner og barns selvforståelse, erfaringer og refleksjoner om egne muligheter eller begrensninger i overgangsfaser i utdanningsløpet».

– Målet er å finne ut hva de tenker om egne muligheter eller begrensinger ved overganger i utdanningsløpet, sier prosjektleder Solveig Roth.

– Må lytte til barn og unge

Denne studien gir muligheter for å drøfte opplevd inkluderende praksis, men også det som oppleves som ikke-inkluderende praksis, forklarer Roth.

For å vite noe sikkert om reell inkludering og om det skjer i praksis, er det nødvendig å lytte til barn og unges egen stemme. Den helse- og utviklingsfremmende effekten av inkludering oppnås først når de det gjelder erfarer at de faktisk er inkludert, sier Roth.

Hun forteller at tidligere forskning på foreldre til barn med utfordringer eller foreldre i en vanskelig livssituasjon, viser at mange av dem opplever det som vanskelig å komme i posisjon til å fortelle om hvordan barnet faktisk har det.

– Det kan i flere tilfeller være krevende og komplekse saker folk står i, og det trengs mer kompetanse om hvordan vi kan få til bedre overgangssituasjoner for barn og unge der foreldre opplever seg hørt og forstått, sier Roth.

Vil forstå elevene – og se det «innenfra»

Studien skal etter planen starte opp i år, og gå over tre år. Studien er delt opp i to delstudier. I den ene delen skal forskerne ha søkelys på foreldre til barn med særskilte utfordringer eller som har vedtak om spesialundervisning sin selvforståelse og foreldreposisjonering i overgang fra barnehage til skole. Målet er å bedre forstå hvordan foreldre selv erfarer, reflekterer om og forstår seg selv i foreldrerollen, sine muligheter og begrensinger i overgangen fra barnehage til skole. Her skal også Janne Støen fra Læringsmiljøsenteret bidra inn i prosjektet.

I den andre delen er søkelyset på ungdom i 10. klasse sin selvforståelse og elevposisjonering i overgangen fra ungdomsskole og over i videregående skole, og ungdommenes tanker om framtiden. I denne delen av prosjektet vil Kari Gusfre og Elin Vangsnes fra Læringsmiljøsenteret ha viktige roller.

– Målet med studien er å bruke kunnskapen og erfaringene til å forstå elevene «innenfra», lytte til deres stemme, slik at skolen bedre kan støtte elevene i overgangsfasen fra ungdomsskole til VGS. I tillegg til å lytte til foreldrene og deres erfaringer slik at barnehage og skole bedre kan støtte foreldre og barn i samarbeidet når det kommer til overgangsfaser i utdanningsløpet, forklarer Roth.

Ønsker et større forskningsprosjekt

Skolene forskerne har henvendt seg til er skoler som allerede har vært med i utviklingsprosjektet «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» i partnerskap med Læringsmiljøsenteret, som handler om å styrke inkludering i skolen.

– I første omgang har vi planlagt å skrive en vitenskapelig publikasjon om resultatene fra denne studien samt en artikkel rettet mot ansatte i utdanningssystemet. Det kan også bli snakk om en fagbok rettet mot lærere og andre som jobber i skolen, og på sikt håper vi at denne studien kan frembringe et større forskningsprosjekt på dette temaet, sier Roth.

Tekst: Maria Gilje Strand
Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

UiS-ansatte som omtales i artikkelen

Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51832584
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Les flere nyhetsartikler fra Læringsmiljøsenteret her:

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...